Kendelser  2003

Sagsnummer: 2003-6-0087

Ingen kritik af Ekstra Bladet. Bl.a. offentliggørelse af private forhold samt interview af klagers mor.

19-11-2003

Klager klagede over, at bladets artikel fremstod som et interview og over, at bladet i en anden artikel havde interviewet hans mor. Pressenævnet fandt på baggrund af parternes modstridende forklaringer ikke at kunne vurdere, om klager havde talt med sin mor inden offentliggørelsen af artiklerne. Nævnet kunne således ikke tage stilling til, om klager havde …

Sagsnummer: 2003-6-0081

Ingen kritik af Westend & Omegn. Bl.a. omtale af verserende retssag og offentliggørelse af private forhold.

19-11-2003

Klager klagede over, at bladet omtalte en uafsluttet retssag, som han var part i, og i øvrigt omtalte ham kritisk. Bladet havde endvidere bragt oplysninger om hans private forhold. Pressenævnet fandt, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik ved at omtale retssagen, som både andelsforeningens formand og klager havde fået lejlighed til …

Sagsnummer: 2003-6-0088

Ingen kritik af Børsen. Omtale af gammel dom i forbindelse med omtale af selskabstømmersager.

19-11-2003

Klager klagede over, at bladet havde omtalt hans gamle dom – og i den forbindelse bragt hans navn – i en artikel om selskabstømmersager. Pressenævnet bemærkede, at det af punkt C.8. i de vejledende regler for god presseskik fremgår, at en sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget en ham tidligere …

Sagsnummer: 2003-0062

Kritik af Ekstra Bladet og mulighed for genmæle. Manglende høring om påstået forsikringssvindel samt forkerte oplysninger.

19-11-2003

Klagerne – et aktieselskab og dets direktør – klagede over bladets artikler, hvor klagerne bl.a. blev beskyldt for forsikringssvindel. Klagerne klagede endvidere over bladets afslag på genmæle. Pressenævnet bemærkede, at udsagnet ”ISP er en videreførelse af SeaEscape, der fik udbetalt forsikringen efter branden på Scandinavian Star” i artiklen den 7. maj 2003 måtte forstås således, …

Sagsnummer: 2003-0068

Kritik af Ekstra Bladet. Manglende høring om kommunalansattes påstået manipulation og magtmisbrug.

19-11-2003

Klagerne klagede over, at bladet omtalte dem som værende blevet fyret fra kommunen p.g.a. manipulation og magtmisbrug. Pressenævnet kunne ud fra sagens oplysninger ikke vurdere, hvori samarbejdsproblemerne havde bestået, og hvad der var den reelle baggrund for, at klagerne var blevet afskediget af kommunen. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet …

Sagsnummer: 2003-6-0091

Ingen kritik af Berlingske Tidende og ej genmælekrav. Genmæle fremstod som læserbrev. Klagefrist overskredet.

31-10-2003

Klager klagede over bladets artikel om en journalists speciale på en hjemmeside, som han var redaktør af. Pressenævnet bemærkede for så vidt angik klagen over, at bladet havde tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre urigtige oplysninger uden at lade klager komme til orde, at klagefristen var overskredet. Nævnet afviste herefter denne del af klagen. Nævnet …

Sagsnummer: 2003-6-0076

Kritik af www.kafka.dk. Indlæg overskred læserbrevsdebattens vide rammer.

31-10-2003

Klager klagede over, at internetmediet bragte to indlæg, hvor klager bl.a. blev omtalt som lystmorder. Pressenævnet udtalte, at det er nævnets opfattelse, at læserbrevsdebatten må have vide rammer, og læserbreve indeholder – efter sagens natur – ofte mere vurderende og kommenterende bemærkninger end redaktionelle artikler. Uanset dette er der dog grænser for, hvor groft krænkende …

Sagsnummer: 2003-0058

Kritik af Herning Folkeblad. Kommunes version af sag skulle være bragt sammen med bladets vurdering, da bladet var gjort bekendt med fejlagtig oplysning.

31-10-2003

Klager – en kommune – klagede over, at bladet havde bragt forkerte oplysninger om en skoleinspektørs fratræden. Pressenævnet lagde til grund, at kommunen på et møde havde orienterede bladets journalist om samarbejdsproblemerne på skolen og om, at skoleinspektøren efter eget ønske havde valgt at fratræde sin stilling. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik …

Sagsnummer: 2003-6-0089

Ingen kritik af Tænk+Test. Genoptaget sag. Modstridende oplysninger. Tidligere pålæg om offentliggørelse bortfaldt.

31-10-2003

Klager – et skolefotofirma – havde klaget over bladets omtale af kvaliteten af klagers arbejde. Genoptaget sag. Pressenævnet bemærkede, at bladet i artiklen havde bragt en række kritiske udsagn om kvaliteten af det arbejde, som to større skolefotofirmaer, herunder klagers firma, udførte. Pressenævnet fandt – som også anført i den tidligere afgørelse – at udsagnene …

Sagsnummer: 2003-0067

Kritik af Ekstra Bladet. Manglende forelæggelse.

31-10-2003

Klager klagede over, at bladet i flere artikler omtalte ham som leder af AGF’s fangruppe, White Pride, og som nynazist. Pressenævnet kunne ikke tage stilling til, om de beskyldninger, der var rettet mod klager i artiklerne, var rigtige, der da ikke kunne føres bevis. Nævnet fandt, at oplysningerne om klager var af en sådan karakter, …

Sagsnummer: 2003-0071

Ingen kritik af Ekstra Bladet. Påstand sås ikke fremkommet i artiklen.

31-10-2003

Klager klagede bl.a. over, at bladet i forbindelse med en au-pair piges kritiske historie om sit ophold hos ham var fremkommet med en påstand om, at pigen skulle være forsøgt voldtaget. Pressenævnet bemærkede, at artiklen ikke indeholdte en omtale af, at klagers hustru skulle være barnebarn af en thailandsk dronning, eller at klagers hustru skulle …

Sagsnummer: 2003-6-0077

Kritik af www.borgerdebat.dk. Indlæg overskred læserbrevsdebattens vide rammer.

31-10-2003

Klager klagede over, at internetmediet bragte to indlæg, hvor klager bl.a. blev omtalt som lystmorder. Pressenævnet udtalte, at det er nævnets opfattelse, at læserbrevsdebatten må have vide rammer, og læserbreve indeholder – efter sagens natur – ofte mere vurderende og kommenterende bemærkninger end redaktionelle artikler. Uanset dette er der dog grænser for, hvor groft krænkende …

Sagsnummer: 2003-6-0085

Ingen genoptagelse af sag nr. 2003-0069 mod TV 2 ang. forkortelse af seerbrev. Ingen nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

14-10-2003

Klager anmodede om genoptagelse af en sag, idet klager bl.a. mente, at nævnet ikke havde taget stilling til den omstændighed, at redaktøren trods klagers overholdelse af reglerne overreagerede med diverse forkortelser af hans seerbrev. Pressenævnet bemærkede, at nævnet ville kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens …

Sagsnummer: 2003-0059

Delvis kritik af Danmarks Radio, intet genmælekrav. Forkert oplysning om finansiering af rockerklubhus burde være rettet i forbindelse med genudsendelse. Dissens.

14-10-2003

Klager klagede over Danmarks Radios afslag på genmæle over for oplysning om, at en rockerpræsident skulle have drevet erhverv fra en ejendom, som klager havde pant i. Klager klagede endvidere over, at DR tre gange havde genudsendt udsendelsen med denne – og en anden fejl – uden at bringe en rettelse vedrørende disse forhold. Pressenævnet …

Sagsnummer: 2003-6-0086

Intet genmælekrav overfor JydskeVestkysten. Egen risiko, at indstilling ikke blev bragt som tiltænkt.

14-10-2003

Klager klagede over bladets fejlcitering i forbindelse med, at han havde indstillet to personer til en erhvervspris. Han ønskede derfor genmæle. Pressenævnet fandt, at klager ved at indsende kuponen med indstillingen til bladet havde tilkendegivet, at klager ønskede at indstille de omtalte personer til erhvervsprisen. Det var nævnets opfattelse, at klager selv måtte bære risikoen …

Sagsnummer: 2003-0055

Ingen kritik af Danmarks Radio og intet genmælekrav. Klager var kommet til orde. Aftale mellem parterne kunne ikke vurderes.

14-10-2003

Klager klagede over Danmarks Radios udsendelse ”Fornemmelse for Snyd”, da tilrettelæggeren bag programmet ikke havde overholdt aftalen for klagers medvirken i udsendelsen. Klager, der er ansigtstyder, krævede endvidere genmæle overfor forkerte oplysninger i udsendelsen. Pressenævnet konstaterede, at klagen over tilsidesættelse af god presseskik var for sent indgivet, men da Danmarks Radios afslag til klager ikke …

Sagsnummer: 2003-0056

Delvis kritik af Kalundborg Folkeblad. Citater fra læserbrev fremstod som interview.

14-10-2003

Amtet klagede over Kalundborg Folkeblads omtale af reduktioner og omlægninger på Kalundborg Sygehus. Bl.a. spørgsmål om manglende høring, manglende offentliggørelse af læserbrev. Pressenævnet bemærkede angående et udsagn om, at klager havde undladt at reagere på Infogruppens gentagne opfordringer til at gennemføre en forståelig informationskampagne, at udsagnet ikke var af en sådan karakter, at bladet havde …

Sagsnummer: 2003-6-0082

Ingen kritik eller genmælekrav overfor Kødbranchen. Ikke krav på forelæggelse af udtalelser. Genmæle fremstod som kommentarer.

14-10-2003

Klager – en forening – klagede over en artikel i Kødbranchen om to slagteres udmelding af foreningen, idet foreningen ikke var blevet forelagt oplysningerne inden offentliggørelsen. Klager ønskede endvidere genmæle. Pressenævnet fandt, at udtalelserne fra den ene af de to slagtere, der havde meldt sig ud hos klager, ikke var af en sådan karakter, at …