Kendelser  2005

Sagsnummer: 2005-6-0240

Ikke kritik af B.T. Omtale af kendt persons tidligere ægteskab i forbindelse med et interview. Dissens.

08-12-2005

Klager klagede over en artikel i B.T. Det fremgår af punkt B.1. i de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. To medlemmer udtalte: Vi fandt imidlertid, at klager, der …

Sagsnummer: 2005-6-0248

Kritik af B.T.´s internetavis. Offentliggørelse af foto, der tidligere var bragt, uden samtykke.

08-12-2005

Klager klagede over at B.T.s internetavis havde bragt et foto af klager. Pressenævnet fandt, at B.T.s internetavis havde tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre fotografiet af klager uden hendes samtykke. Det ændrede ikke på afgørelsen, at hun to år tidligere havde givet Berlingske Tidende tilladelse til at bringe fotografiet i forbindelse med en anden artikel. …

Sagsnummer: 2005-6-0234

Ikke kritik af B.T. Omtale af person ved brug af for- og mellemnavn.

08-12-2005

Klager klagede over en artikel bragt i B.T. Klagers navn var kun nævnt en gang i artiklen, og der er ikke anført andet, der kunne bevirke, at den omtalte med urette opfattedes som værende klageren. Henset til, at klagers efternavn ikke er et sædvanligt efternavn, fandt nævnet dog, at det ikke kunne udelukkes, at den …

Sagsnummer: 2005-6-0222

Ikke kritik af B.T. Bragte citater afveg ikke afgørende fra de godkendte citater. Ikke kritik af tidsinterval vedrørende offentliggørelse af læserbrev.

08-12-2005

Klager klagede over en artikel bragt i B.T. Pressenævnet havde ikke mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af faktiske forhold, som parterne var uenige om. Nævnet kunne derfor ikke afgøre, om klager alene havde udtalt sig generelt om sekter eller specifikt henvist til en sekt, og heller ikke, om klager havde udtalt sig til …

Sagsnummer: 2005-6-0225

Afvisning af sag vedrørende Områdeavisen Nordfyn som for sent indgivet.

10-11-2005

Klager – en tidligere sigtet i en straffesag – klagede over en leder og et anonymt læserbrev i Områdeavisen Nordfyn. Klagen angår det indlæg, som Områdeavisen Nordfyn bragte den 26. oktober og den 2. november 2004. Politimesteren i Odense havde efterfølgende den 26. maj 2005 meddelt påtaleopgivelse over for klager, og klager finder nu, at …

Sagsnummer: 2005-6-0209

Ingen kritik af Økonomisk Ugebrev sådan som sagen var oplyst, selvom artiklerne blev bragt uden klagers kommentar.

10-11-2005

Klager – et aktieselskab – har klaget over en række artikler i Økonomisk Ugebrev. Pressenævnet bemærkede, at nævnet som følge af den begrænsede adgang til bevisførelse ikke havde mulighed for at tage stilling til rigtigheden af oplysningerne i Økonomisk Ugebrev den 20. og 27. juni 2005, hvorefter direktør [D] skulle have givet ordre om at …

Sagsnummer: 2005-6-0230

Ingen kritik af Fyens Stiftstidende for omtale af klager i en fødselsdagsomtale af en provst.

10-11-2005

Klager – en præst – klagede over en artikel i Fyens Stiftstidende. Henset til den begrænsede mulighed for bevisførelse for Pressenævnet kunne nævnet ikke tage stilling til, om klager havde sager som anført i artiklen til behandling hos provsten eller om den nærmere baggrund for oplysningernes fremkomst. Artiklen fremstod som en bredt formuleret beskrivelse af …

Sagsnummer: 2005-6-0224

Ingen kritik af B.T. for at have bragt en artikel om en charterkundes oplevelser.

10-11-2005

Klager – et rejsebureau – har klaget over en artikel bragt i B.T. På baggrund af parternes afvigende oplysninger om det passerede og Pressenævnets begrænsede muligheder for bevisbedømmelse kunne nævnet ikke tage stilling til, hvorvidt hoteldirektøren havde udtalt sig som gengivet i B.T. eller som anført i [B]s skriftlige klage til rejsebureauet eller om forløbet …

Sagsnummer: 2005-6-0220

Delvis kritik af B.T. vedrørende artikel, der bygger på citater. Afvisning. Dissens.

10-11-2005

Klager – en kirkelig forening – klagede over tre artikler i B.T. Artiklerne fremstod dels som en gengivelse af udtalelser fra psykolog, [A] og religionsekspert ved Københavns Universitet [B], og dels som en opregning over forskellige kategorier inden for foreningen samt en gengivelse af et forløb vedrørende en ung kvinde, der havde brudt med foreningen. …

Sagsnummer: 2005-6-0208

Ej kritik af TV 2 for at have bragt et hurtigt klip af klagers hjemmeside.

27-10-2005

Klager – ansvarshavende af en hjemmeside – klagede over et indslag bragt i TV 2. Citater må ikke bringes i en form, som forvansker det fremførte synspunkt. Desuden må citater ikke bruges på en måde, som kan så tvivl om, hvem den egentlige ophavsmand er. TV 2 burde derfor under oplæsningen af de tre citater, …

Sagsnummer: 2005-6-0215

Ej kritik af Randers Amtsavis omtale af dyrlæges behandling af hund.

27-10-2005

Klager – en dyrlæge – klagede over to artikler bragt i Randers Amtsavis. Pressenævnet har ikke mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af faktiske forhold, som parterne er uenige om. Nævnet kunne derfor ikke udtale sig om, hvorvidt klager og journalisten i løbet af deres telefonsamtale aftalte, at artiklen skulle forelægges klager, før den …

Sagsnummer: 2005-6-0194

Ikke kritik af Jydske Vestkysten for ikke at bringe oplysning om tiltalefrafald. Klagen var indgivet indenfor klagefrist.

27-10-2005

Klager – en tidligere tiltalt – klagede over at Jydske Vestkysten havde afvist at bringe oplysninger om et tiltalefrafald, selvom avisen havde omtalt sagen i 2003 og 2004. Jydske Vestkysten havde undladt at bringe en oplysning om, at Politimesteren i Tønder havde meddelt klager et tiltalefrafald, jf. de vejledende presseetiske regler pkt. C3, hvorefter ”en …

Sagsnummer: 2005-6-0203

Ikke kritik af Jyllands-Posten for at nævne ansats navn, som i øvrigt er offentligt tilgængeligt.

27-10-2005

Udlændingestyrelsen klagede over en artikel bragt i Jyllands-Posten. Pressen skal i sin omtale af privatpersoner undgå at bringe oplysninger, som kan krænke privatlivets fred. Pressenævnet fandt, at artiklen ikke var i strid med god presseskik, idet den ud over at nævne [A]s navn, som er offentligt tilgængeligt, ikke oplyste hans faktiske adresse eller nævnte oplysninger …

Sagsnummer: 2005-6-0184

Ikke grundlag for kritik af Se og Hør for omtale af velgørenhedsshow i Tivoli.

21-09-2005

Klager klagede over en artikel bragt i Se og Hør omhandlende et velgørenhedsshow i Tivoli. På baggrund af parternes divergerende opfattelse og Pressenævnets begrænsede muligheder for bevisbedømmelse, kunne nævnet ikke vurdere, hvad der faktiske skete under velgørenhedsshowet. Pressenævnet fandt imidlertid, at artiklens overskrift og indhold var udtryk for journalistens vurdering af showet, og at en …

Sagsnummer: 2005-6-0202

Kritik af Nordjyske Stiftstidende for angivelse af vejnavn og husnummer m.v. vedrørende offentligt ansat. Dissens.

21-09-2005

Udlændingestyrelsen har klaget til Pressenævnet over en artikel i Nordjyske Stiftstidende. Pressenævnet havde ikke mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af faktiske forhold, som parterne var uenige om. Nævnet kunne derfor ikke tage stilling til, om [A] havde fået tilstrækkelig lejlighed til at udtale sig i forbindelse med udarbejdelsen af artiklen. Det følger af …

Sagsnummer: 2005-6-0185

Ikke grundlag for kritik af Kig Ind for omtale af velgørenhedsshow i Tivoli.

21-09-2005

Klager klagede over en artikel bragt i Kig Ind omhandlende et velgørenhedsshow i Tivoli. På baggrund af de begrænsede muligheder for bevisbedømmelse kunne Pressenævnet ikke tage stilling til det faktiske forløb under velgørenhedsshowet. Pressenævnet fandt imidlertid, at artiklen var udtryk for journalistens vurdering af showet, og at en gengivelse heraf som den forliggende ikke var …