Kendelser  2007

Sagsnummer: 2007-6-0595

Ikke kritik af Helsingør Dagblad. Overskriften "Afpresning mod kommunen – byggetilladelse for et vandrør" havde dækning i artiklen. Offentlig person. Ikke grundlag for genmæle.

27-12-2007

Klager klagede over en artikel i Helsingør Dagblad. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt forholdet er en overtrædelse af straffeloven, henhører under domstolene, og nævnet kan ikke tage stilling hertil. Pressenævnet finder, at sagen har almen interesse, og nævnet udtaler ikke kritik af Helsingør Dagblad for at bringe artiklen ”Afpresning …

Sagsnummer: 2007-6-0608

Ikke grundlag for genoptagelse af sag mod JydskeVestkysten. Intet nyt.

27-12-2007

Klageren anmodede om genoptagelse af sag 2007-6-527. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer …

Sagsnummer: 2007-6-0585

Delvis kritik af SE og HØR for at give indtryk af, at der var dokumentation for, at personer med tilknytning til tv-program havde indtaget kokain. Overskrifter. Kommentar fremgik.

21-12-2007

Klager – en tv-station – klagede over en artikel i SE og HØR. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet lægger til grund, at der blev fundet spor af kokain på toiletfaciliteterne på produktionsstedet for bl.a. Vild med dans og på Mono Bar efter en lukket fest for personer med relation til Vild med dans. Både toiletfaciliteterne …

Sagsnummer: 2007-6-0578

Alvorlig kritik af Danmarks Radio for udsagn om, at myndigheder skulle have advaret mod brug af et medicinalpræparat. Forkert information. Grundlag for genmæle.

06-12-2007

En virksomhed klagede over en udsendelse på Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til den lægefaglige virkning af præparatet Avandia. På baggrund af parternes synspunkter lægger Pressenævnet til grund, at både Lægemiddelstyrelsen og Institut for rational farmakoterapi anbefalede en vis forsigtighed med anvendelsen …

Sagsnummer: 2007-6-0568

Ikke kritik af Danmarks Radio. Krænkende oplysninger forelagt, og klager havde mulighed for at korrigere beskyldningerne. Ikke pålæg om genmæle, da mediet havde berigtiget forholdene.

05-12-2007

Klager klagede over en udsendelse i Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet finder, at [K] som formidler af adoptionen til Danmark af [C]s børn har retlig interesse i forholdet om, hvorvidt farens børn uretmæssigt er bortadopteret. Nævnet behandler herefter samtlige klagepunkter. Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes …

Sagsnummer: 2007-6-0563

Ikke kritik af Danmarks Radio for at bringe båndet telefonsamtale, idet journalisten havde præsenteret sig inden interview. Kommentarer var bragt i sammenhæng med angrebene. Ikke grundlag for at pålægge genmæle.

05-12-2007

3 klagere – en virksomhed og 2 personer – klagede over en udsendelse i Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke kan tage stilling til de forhold, hvorom parterne har afgivet modstridende forklaringer. Det gælder bl.a. spørgsmålet, om Danmarks Radio havde en aftale med [K3]. Det falder uden for nævnets …

Sagsnummer: 2007-6-0527

Ikke kritik af JydskeVestkysten, da klagers svar til angrebene fremgik. Frist overskridelse.

05-12-2007

Klage klagede over 3 artikler i JydskeVestkysten. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagebrevet vedrørende artiklen af 21. september 2007 er modtaget i Pressenævnet den 30. oktober 2007, er fristen overskredet. Klagepunkter vedrørende denne artikel …

Sagsnummer: 2007-6-0570

Ikke kritik af Danmarks Radio for at nævne klagers navn i forbindelse med omtale af dommen. Klager havde tidligere udtalt sig offentligt. Oplysninger forsøgt forelagt, selvom klager afslog at udtale sig til den pågældende journalist.

05-12-2007

2 klagere – en virksomhed og indehaveren – klagede til Pressenævnet over en udsendelse på Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: På baggrund af Danmarks Radios berigtigelse af 17. september 2007 har [K2] ved brev af 27. september 2007 til Pressenævnet frafaldet klagepunktet vedrørende det manglende aftalegrundlag før besøget på klagers bopæl. Dette klagepunkt behandles …

Sagsnummer: 2007-6-0581

Ikke kritik af Århus Stiftstidende og www.stiften.dk for at bringe vurderinger af generel karakter.

05-12-2007

Klager klagede over tre artikler i Århus Stiftstidende og på www.stiften.dk Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K]s kommentarer er forvansket. Pressenævnet kan på grund af de bevismæssige begrænsninger ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Pressenævnet finder imidlertid, at det ligger inden for redaktørens ret til …

Sagsnummer: 2007-6-0564

Kritik af Ekstra Bladet for at give indtryk af, at klager havde unddraget sig forkyndelse af tilsigelse til møde i retten ved at flygte til Norge. Ikke belæg for at anvende udsagnet "dødslæge".

05-12-2007

Klager klagede over to artikler i Ekstra Bladet. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6. Pressenævnet finder, at overskriften ”Dødslæge stukket af til Norge” sammenholdt med indholdet af artiklen i Ekstra …

Sagsnummer: 2007-6-0579

Delvis kritik af Bornholms Tidende for ikke at forelægge krænkende oplysninger for klager. Interviews. Ikke pålæg om offentliggørelse

15-11-2007

En kiosk og indehaveren klagede over to artikler i Bornholms Tidende. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Vedrørende klagens rettidighed bemærker Pressenævnet, at klager over overtrædelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen 4 uger efter offentliggørelsen. Massemediets afgørelse kan senest 4 uger efter, at …

Sagsnummer: 2007-6-0577

Klage over Dagbladet Information afvist som åbenbar grundløs. Redaktørens redigeringsret.

15-11-2007

Klager klagede over, at Dagbladet Information ikke ville bringe klagers indlæg. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Der foreligger ikke omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om Pressenævnets upartiskhed. I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Avisen …

Sagsnummer: 2007-6-0573

Ikke kritik af Se og Hør for overskrift, idet det fremgik af artiklen, at det var bladets vurdering. Ikke grundlag for genmæle for vurderingen.

15-11-2007

Klager klagede over en artikel i Se og Hør. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale. På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at klager har bosat sig i Thailand, at hans anpartsselskab …

Sagsnummer: 2007-6-0587

Ikke kritik af Nyhedsavisen. Krænkende oplysninger var forelagt klagerne og klagernes kommentarer fremgik. Interview sat i sammenhæng med modsynspunkter.

15-11-2007

2 foreninger klagede over 5 artikler i Nyhedsavisen. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Efter de fra klagerne modtagne oplysninger, finder Pressenævnet tilstrækkelig grundlag for at tillægge klagerne partsstatus. Pressenævnet bemærker, at anmodning om genmæle i massemedier skal fremsættes skriftligt til redaktøren af massemediet, jf. medieansvarsloven § 36, stk. 3. Et afslag på genmæle kan indbringes for …

Sagsnummer: 2007-6-0569

Kritik af Journalisten for ikke at forelægge krænkende oplysninger for klager.

14-11-2007

Klager – en avis – klagede over en artikel i Journalisten. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til rigtigheden af undersøgelsesgruppens rapport. Pressenævnet finder, at undersøgelsesrapportens konklusioner i artiklen kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], og har derfor skullet efterprøves i …

Sagsnummer: 2007-6-0556

Kritik af www.comon.dk for at give indtryk af, at nuværende medarbejdere i selskab var tiltalt. Utilstrækkelig berigtigelse.

16-10-2007

2 klagere – et selskab og en koncerndirektør – klagede over en artikel på www.comon.dk Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives er korrekte, jf. …