Sagsnummer: 2008-6-0764

Kritik af TV 2 Østjylland for at offentliggøre optagelser indhentet med skjult kamera under politikeres studietur. Politikerne var optaget i fritiden.

18-12-2008

Klager – en person – klagede over en udsendelse på TV 2 Østjylland.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at nævnet på sit plenarmøde den 24. juni 2008 har vedtaget at præcisere sin praksis vedrørende optagelser med skjult kamera således, at det forhold, at en optaget person efterfølgende vælger at kommentere optagelserne, ikke i sig selv anses for at være et indirekte samtykke til offentliggørelse. [K]s efterfølgende kommentering af de skjulte optagelser kan således ikke anses for et samtykke til offentliggørelsen.
Da der ikke er indhentet et efterfølgende samtykke til offentliggørelse af optagelserne følger det af nævnets praksis vedrørende skjult kamera, at offentliggørelsen for det første skal tjene en samfundsmæssig interesse, der klart overstiger hensynet til den eller de personer, der er optaget med skjult kamera. For det andet er det et krav, at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde.
Det følger også af Pressenævnets praksis, at offentlige personer må tåle en mere nærgående og kritisk omtale end private.

Pressenævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at Ekstra Bladets optagelser med skjult kamera skete om aftenen på restauranter og pub’er m.v. i tidsrum, hvor kulturudvalgets medlemmer havde fri, og hvor medlemmernes spiritusindtagelse var for egen regning. Nævnet finder, at der som udgangspunkt ikke er samfundsmæssige interesser forbundet med at kunne optage offentlige personers fritidsaktiviteter med skjult kamera, og der er i det foreliggende tilfælde ikke oplyst omstændigheder, som kan føre til, at dette udgangspunkt må fraviges. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke foreligger oplysninger om, at kulturudvalgets medlemmer er udeblevet fra studieturens officielle programpunkter, eller at medlemmerne har været ude af stand til at følge programpunkterne på forsvarlig måde. Det er heller ikke godtgjort, at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kunne være skaffet på anden måde end ved brug af skjult kamera.

Som følge af det anførte udtaler Pressenævnet sin kritik af, at TV 2 Østjylland i indslaget den 22. september 2008 gjorde brug af Ekstra Bladets optagelser foretaget med skjult kamera.
Pressenævnet finder ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af TV 2 Østjylland.
I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 Østjylland at offentliggøre et kendelsesresume. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0764.

Del på sociale medier ved at klikke her: