Sagsnummer: 16-70-01044

Fratrådt direktør får ikke ret til genmæle

19-12-2016

En tidligere kommunaldirektør klagede over, at Lolland-Falsters Folketidende satte tidspunktet for hans fratrædelse i sammenhæng med, at der var opnået enighed om et forlig. De faktiske oplysninger var korrekte, og klager var ikke berettiget til at få bragt et genmæle, ligesom nævnet ikke udtalte kritik.

[Direktøren] har klaget til Pressenævnet over, at god presseskik er overtrådt og over, at Lolland-Falsters Folketidendes (herefter Folketidende) har afvist at bringe et genmæle vedrørende artiklen ”Fra decentral til lokal ledelse” bragt den 1. oktober 2016.

[Direktøren], der tidligere var direktør i Lolland Kommune, har klaget over, at artiklen giver indtryk af, at han stod i vejen for den politiske proces i kommunens Børne- og Skoleudvalg.

1 Sagsfremstilling
Folketidende bragte den 1. oktober 2016 på side 24 artiklen ”Fra decentral til lokal ledelse”. Øverst på siden fremgår følgende:
”Bredt forlig om ny skole- og dagtilbudsstruktur. Der er opnået bred enighed om ny skole- og dagtilbudsstruktur i Lolland Kommune.”

Af teksten fremgår følgende:
”LOLLAND Den centraliserede skoleledelse, som blev følgen af Lolland Kommunes nye skolestruktur i 2007, skippes nu igen.
Forældre og ansatte får nu den ledelsesstruktur, de har efterlyst i mange år: En lokal forankret ledelse på hver matrikel.
Kommunens børne- og skoleudvalg har arbejdet med en ny, fælles skole- og dagtilbudsstruktur igennem et år, og parterne har på flere punkter været langt fra hinanden, og oplægget har mødt voldsom kritik fra dem, der skal leve med den nye struktur.
I løbet af de sidste tre uger, hvor kommunaldirektør Thomas Knudsen har overtaget ansvarsområdet for børne- og skoleområdet efter direktør [Direktøren], der er fratrådt med øjeblikkelig virkning, er der opnået stor enighed om strukturen i børne- og skoleudvalget:
– Alle har klippet en tå og filet en hæl, lyder det fra en glad udvalgsformand, Tom Larsen (V).
Selv en af de argeste modstandere af strukturoplægget, Linda Sommer (C), er nu med på ”ja-holdet.”
– Jeg har gang på gang kunne se, at Tom Larsen nikkede til det, jeg sagde, men vi har ikke kunne se det i de nye oplæg, administrationen forelagde udvalget. Nu føler jeg virkelig, at det er blevet lyttet, og det gælder også de høringssvar, der er kommet ind, siger hun.
– Vi er også blevet hørt, har fået indflydelse og så er vi selvfølgelig også med, tilføjer Linda Sommer. […]”

[Direktøren] anmodede ved mail af 19. oktober 2016 Folketidende om at bringe et genmæle. Folketidende afviste ved mail af 27. oktober 2016 at bringe et genmæle. Pressenævnet modtog [Direktøren]s klage den 12. november 2016.

Yderligere oplysninger
Af Lolland Kommunens hjemmeside fremgår pressemeddelelsen ”Lolland Kommune får mindre direktion” af 12. september 2016. Af meddelelsen fremgår bl.a. følgende:
“Byrådet har tidligere besluttet at reducere direktionen fra fire til tre direktører med virkning fra 2018. Den beslutning fremskyndes, så Lolland Kommunes direktion fremadrettet vil have tre medlemmer.
Set i lyset af en kommende reduktion fra 4 til 3 direktører har direktør [Direktøren] og jeg indgået en aftale om, at [Direktøren] fratræder sin stilling på nuværende tidspunkt, idet der ikke ses at kunne tilbydes et tilfredsstillende jobindhold for [Direktøren],” forklarer kommunaldirektør Thomas Knudsen.
[Direktøren] har sidste arbejdsdag i dag.
“Jeg vil her sige en stor tak til [Direktøren] for den periode, hvor han har bidraget til direktionens arbejde med drift og udvikling af Lolland Kommune.”
Konsekvensen bliver en omfordeling af direktionens referenceforhold i fremtiden:
• Sektorerne Børn og Unge, Dagtilbud, Skoler, Økonomi, HR, IT og Digitalisering samt udvikling og Erhverv referer til kommunaldirektør Thomas Knudsen.
• […]”

2 Parternes synspunkter
2.1 [Direktøren]s synspunkter
[Direktøren] har anført, at artiklen efter hans opfattelse lader læseren tro, at han som direktør i kommunen stod i vejen for den politiske proces, hvorfor han måtte fratræde med øjeblikkelig virkning, og at den nye kommunaldirektør på blot tre uger fik processen på ret kurs. [Direktøren] har henvist til følgende citat:
”I løbet af de sidste tre uger, hvor kommunaldirektør Thomas Knudsen har overtaget ansvarsområdet for børne- og skoleområdet efter direktør [Direktøren], der er fratrådt med øjeblikkelig virkning, er der opnået stor enighed om strukturen i børne- og skoleudvalget”

[Direktøren] har anført, at Lolland Kommune som del af en besparelsesplan besluttede, at direktionen skulle gå fra at omfatte fire direktører til alene at omfatte tre direktører. Han fratrådte primo september 2016 sin stilling som direktør i Lolland Kommune efter fem et halvt år i kommunen. Kommunen har i den forbindelse udsendt en pressemeddelelse, hvor han blev takket for sin arbejdsindsats gennem de sidste år.
Dette omhandler hans renommé både i forhold til hans arbejdsindsats i Lolland Kommune, men også i forhold til at søge stillinger i andre kommuner. Folketidende har skadet hans fremtidige jobmuligheder, da en vigtig egenskab hos en direktør ansat i offentligt regi er at aflæse den politiske situation og medvirke til at skabe løsninger.
Processen i Børne- og Skoleudvalget blev ledet af en politisk styregruppe under borgmesteren. [Direktøren] havde ikke nogen indflydelse på processen.
Han har anmodet Folketidende om enten at dokumentere påstanden eller bringe en berigtigelse. Folketidende har afvist hans anmodning samt henvist til et pressemøde med formanden og et medlem for Børne- og Skoleudvalget. Journalisten kunne ikke henvise til konkrete citater fra de to politikere, ligesom journalisten ikke kunne erindre, hvorvidt hans navn blev nævnt under pressemødet. Der er tale om en lille tillægshistorie, som journalisten krydrer artiklen med på hans bekostning.

2.2 Lolland-Falsters Folketidendes synspunkter
Folketidende har anført, at det er journalistisk relevant i forbindelse med indgåelsen af omfattende politisk forlig at oplyse offentligheden om det langstrakte forløb op til selve forliget, herunder hvornår der ifølge politikerne skete et gennembrud i forhandlingerne, som førte til et forlig. Artiklen beskriver processen omkring forliget både nøgternt og sagligt.
Artiklen er baseret på et pressemøde af ca. halvanden times varighed, hvor et nyt og omfattende strukturforslag blev gennemgået. I den forbindelse konstaterede Folketidendes journalist, at den politiske proces tog fart de sidste uger op til forligets indgåelse. Det var sammenfaldende med, at en ny direktør overtog ansvarsområdet. Denne opfattelse støttes endvidere af Linda Sommers udsagn i artiklen. Hun udtaler blandt andet:
”Jeg har gang på gang kunnet se, at Tom Larsen nikkede til det, jeg sagde, men vi har ikke kunne se det i de nye oplæg, administrationen forelagde udvalget. Nu føler jeg virkelig, at der er blevet lyttet, og det gælder også de høringssvar, der er kommet ind.”

Der er ikke tale om et personangreb, men en nøgtern gengivelse af forløbet frem mod forliget på baggrund af processens generelle forløb.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og Marlene Borst Hansen.

Genmæle
[Direktøren] har klaget over, at følgende sætning er skadelig og uden dokumentation:
”I løbet af de sidste tre uger, hvor kommunaldirektør Thomas Knudsen har overtaget ansvarsområdet for børne- og skoleområdet efter direktør [Direktøren], der er fratrådt med øjeblikkelig virkning, er der opnået stor enighed om strukturen i børne- og skoleudvalget:”

Ifølge [Direktøren] var processen i Børne- og Skoleudvalget ledet af en styregruppe under borgmesteren, da han var ansat. Klager havde ingen indflydelse på styregruppen.
Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
[Direktøren] har klaget over, at artiklen giver indtryk af, at han som direktør i kommunen stod i vejen for den politiske proces, og at han derfor måtte fratræde med øjeblikkelig virkning.
Pressenævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at [Direktøren] indgik en fratrædelsesaftale med kommunen, da det var besluttet, at direktionen skulle reduceres med en direktør, og at ansvaret for børne- og skoleområdet blev overtaget af kommunaldirektøren. Endvidere lægger nævnet efter indholdet af pressemeddelelsen fra kommunen til grund, at beslutningen om at reducere direktionen blev fremskyndet, og at [Direktøren] fratrådte i nær forbindelse hermed. Endelig må det lægges til grund, at der efter [Direktøren]s fratræden blev indgået forlig om en ny skole- og dagtilbudsstruktur.
Pressenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for kritik af oplysningen i artiklen om, at [Direktøren] var ”fratrådt med øjeblikkelig virkning”, ligesom nævnet ikke finder, at der er bragt faktuelt forkerte oplysninger om tidspunktet for forliget.
Pressenævnet finder herefter endvidere ikke grundlag for at kritisere, at Lolland-Falsters Folketidende har sat tidspunktet for klagers fratrædelse som direktør i forbindelse med forligets indgåelse. Nævnet udtaler ikke kritik.
Pressenævnet finder, at [Direktøren] heller ikke er berettiget til at få bragt et genmæle.

Pressenævnets kendelse af 19. december 2016 i sag nr. 16-70-01044.

Del på sociale medier ved at klikke her: