Sagsnummer: 16-70-01021

Nordjyske får ikke kritik for omtale af valg på afdelingsmøde i boligselskab

20-12-2016

Et boligselskab og et bestyrelsesmedlem klagede over en artikel om uoverensstemmelser vedrørende driften af en kulturcafé. I artiklen havde Nordjyske omtalt en afstemning på et afdelingsmøde som, at en gruppe blev ”kuppet”. De to personer på valg til afdelingsmødet havde ikke modtaget genvalg. I stedet var to andre personer blevet valgt, og nævnet udtalte ikke kritik af avisens vurdering af situationen.

Hjørring Boligselskab afdeling 16 har ved afdelingsformand [Afdelingsformanden] og bestyrelsesmedlem [Bestyrelsesmedlemmet] på vegne af afdeling 16 og [Bestyrelsesmedlemmet] personligt klaget til Pressenævnet over artiklen ”Kulturcafe lukket” bragt den 16. september 2016 i Nordjyske Stiftstidende, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.
Hjørring Boligselskab er en del af driftsfællesskabet bag fælleshuset ”Kulturcaféen”. Boligselskabet har to repræsentanter i fælleshusets styregruppe, hvoraf den ene er [Bestyrelsesmedlemmet].

Hjørring Boligselskab afdeling 16 og [Bestyrelsesmedlemmet] har klaget over, at artiklen indeholder forkerte oplysninger om, at der blev gennemført ”et kup” på afdelingsmødet den 16. april 2016, og over, at artiklen sammenblander kommentarer og faktiske oplysninger.

1 Sagsfremstilling
Nordjyske Stiftstidende bragte den 16. september 2016 artiklen ”Kulturcafe lukket igen, igen” på avisens side 8-9. Af artiklen fremgår:
”STRID: Gammelt nag mellem beboere i Hjørring Vestby, holder igen Kulturcafeen lukket.
HJØRRING: Det var ikke ligefrem et festtelt, der mandag var stillet op ved siden af Kulturcafeen i Hjørring Vestby.
Det var Hjørring Boligselskabs afdeling 16, der skulle holde afdelingsmøde, og under normale omstændigheder ville mødet have foregået i fælleshuset og Kulturcafeen, men den lukkede Hjørring Boligselskabs organisationsbestyrelse i foråret, efter, at stridigheder mellem grupper af beboere i Hjørring Vestby igen er brudt ud.
Der bliver fra flere sider talt om, at styregruppen for Kulturcafeen blev “kuppet”, og det fik hovedparten af styregruppen til at trække sig.
Vedtægterne siger, at der skal sidde to repræsentanter i styregruppen, fra hver af de tre boligselskaber i området, Hjørring Boligselskab, Boligforeningen AB og Bygge og Boligforeningen af 1938.

Glæde og optimisme
De nødvendige aftaler og styregruppen var ellers på plads, da Kulturcafeen for et år siden genåbnede med masser af optimisme og ideer til aktiviteter for områdets beboere.
Forud var gået næsten to års lukning og et indædt slagsmål om formålet med Kulturcafeen. En gruppe beboere i afdeling 16, der kaldte sig “Samarbejdsgruppen” rasede over, at Kulturcafeen i starten var et tilbud til hele Hjørring med mad og musiktilbud.
Formålet var først og fremmest, at huset, der havde kostet otte millioner kroner, skulle være et fælleshus om Hjørring Vestbys beboere, mente de.
Slagsmålet førte til lukning, men ved genåbningen sidste år, var der altså kommet nye aftaler i stand, og stridighederne så ud til at være skrinlagt.
Glæden varede imidlertid kort. På det famøse afdelingsmøde i april, valgte et flertal et nyt medlem til bestyrelsen, [Bestyrelsesmedlemmet], der også blev udpeget til styregruppen for Kulturcafeen.
Det fik straks de øvrige fem medlemmer af styregruppen til at trække sig.

Ingen samarbejde
– Jeg kan ikke samarbejde med [Bestyrelsesmedlemmet] efter alt det, der er sket tidligere, fastslår et af de tidligere medlemmer, [Person A] fra Boligforeningen AB.
[Person B], der var en af de bærende kræfter ved genåbningen af Kulturcafeen, valgte også at trække sig.
– Jeg trak mig i sympati med de andre, er hendes eneste kommentar.
[Bestyrelsesmedlemmet], der stod i spidsen for Samarbejdsgruppen anerkender de tidligere stridigheder, men forstår alligevel ikke den voldsomme reaktion.
– Det er rigtigt, at der er gammelt nag. Men jeg bakker fuldt ud op om de aktiviteter, der har været i Kulturcafeen i årets løb, og jeg ser ingen problemer i, at vi kan samarbejde om driften. Det er jo grotesk, at vi skal ud og leje et telt til vores afdelingsmøde, siger [Bestyrelsesmedlemmet].
Formand for organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab, [Person F] nøjes med at konstatere tingenes tilstand: – Vi kan ikke åbne Kulturcafeen igen, så længe de to andre boligselskaber ikke udpeger nye medlemmer til styregruppen, siger [Person F].
Kulturcafeen fungerer som en afdeling under Hjørring Boligselskab.
Håbet er, at man i forbindelse med en kommende fusion af Hjørring Kommunes i alt seks boligselskaber, også finder en løsning, så Kulturcafeen kan åbne igen.”

Ved e-mail af 19. september 2016 klagede Hjørring Boligselskab afdeling 16 til Pressenævnet over artiklen.

Yderligere oplysninger
Det fremgår af driftsoverenskomsten ”Driftsoverenskomst mellem Bygge- og Boligforeningen af 1938, Boligforeningen AB og Hjørring Boligselskab for fælleshuset ”Kulturcafeen” i det følgende kaldet fælleshuset”, at fælleshuset er opført af de tre almene boligselskaber Bygge- og Boligforeningen af 1938, Boligforeningen AB og Hjørring Boligselskab.
Af overenskomsten fremgår bl.a. følgende:
”[…]
Fælleshuset er organiseret som en særlig afdeling under Hjørring Boligselskab (Afdeling 40). Afdelingen har skøde på ejendommen.
[…]
Der nedsættes en styregruppe på 6 personer, bestående af 2 beboere fra hver af de 3 boligforeninger. Den ene af de 2 skal være medlem af afdelingsbestyrelsen i egen afdeling. Medlemmer af styregruppen vælges for 2 år ad gangen.
[…]
Der skal være 100 % enighed om øvrige udgifter og aktiviteter i alle 3 boligorganisationer.
[…]”

Der blev den 26. april 2016 afholdt bestyrelsesmøde i Hjørring Boligselskab afdeling 16. På valg var de to siddende bestyrelsesmedlemmer [Person B] og [Person C], som begge også var udpeget som repræsentanter for styregruppen for fælleshuset ”Kulturcafeen”.
Af referatet fra det ordinære afdelingsmøde den 26. april 2016 i Hjørring Boligselskab Afdeling 16 fremgår bl.a. følgende:
”9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år + 2 suppleanter for 1 år
På valg er [Person C] og [Person B]. (begge modtager genvalg)
[Person B]                                    20 stemmer
[Person C]                                    18 –
Forslag: [Person D]                    22 –
[Person E]                                    26 –
[Bestyrelsesmedlemmet]          31 –
[Afdelingsformanden] er genvalgt som formand.
Suppleanter 1. suppleant [Person D]
2. suppleant [Person B]
[…]”

2 Parternes synspunkter
2.1 Afdeling 16’s og [Bestyrelsesmedlemmet]s synspunkter
Klagerne har navnlig anført, at avisen har haft en ensidig vinkling og sammenblandet kommentarer og faktiske oplysninger.

Kommentarer og faktiske oplysninger
– Udsagnet ”Jeg kan ikke samarbejde med [Bestyrelsesmedlemmet] efter alt det, der er sket tidligere”
Klagerne har bl.a. anført, at sagens parter ikke er beskrevet objektivt i artiklen. [Person B] er i artiklen omtalt positivt som ”en af de bærende kræfter i Kulturcafeen”, mens [Bestyrelsesmedlemmet] i artiklen omtales i følgende passus:

”Jeg kan ikke samarbejde med [Bestyrelsesmedlemmet] efter alt det, der er sket tidligere, fastslår en af de tidligere medlemmer, [Person A] fra Boligforeningen AB.”

Herefter må læseren bruge egen fantasi til at forestille sig, hvilke uhyrligheder [Bestyrelsesmedlemmet] har præsenteret sine omgivelser for. [Bestyrelsesmedlemmet] er positivt tilvalgt som repræsentant for beboere i afdeling 16, modsat [Person B], som blev fravalgt. [Bestyrelsesmedlemmet] beskrives som frygtskabende. Som borger må det forventes, at man omfattes af en objektiv beskyttelse af sin integritet.

– Udsagnet ”rasede”
[Bestyrelsesmedlemmet] blev valgt som repræsentant for beboerne, modsat [Person B]. [Bestyrelsesmedlemmet] står i spidsen for den omtalte Samarbejdsgruppen Hjørring Vestby. I artiklen beskrives Samarbejdsgruppen som nogle, der ”rasede over, at Kulturcafeen i starten var et tilbud til hele Hjørring med mad og musiktilbud”, som beboerne fravalgte. Det var ikke tilfældet.

– Udsagnet ”kuppet”
Klager har anført, at det er en forkert oplysning, at det fremgår af artiklen, at styregruppen blev ”kuppet”.
Ifølge klager stemte et flertal af beboerne i afdeling 16 det medlem ud af bestyrelsen, som var bestyrelsens repræsentant i styregruppen, [Person C].
Det andet medlem af styregruppen, [Person B], opnåede ikke genvalg til bestyrelsen. Hun valgte at trække sig fra styregruppen, selvom hun var valgt direkte til styregruppen og havde mandat til at blive siddende.
Nordjyske Stiftstidende kunne have opfyldt sin forpligtelse til at bringe korrekt information ved at læse offentliggjorte referater fra afdelingsmødet i april 2016 og afdelingens vedtægter.

– [Person F]s udtalelser
De to udtalelser, som formand for organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab, [Person F], kommer med i artiklen, indeholder forkerte oplysninger, og Nordjyske Stiftstidende har ikke søgt at dokumentere indholdet.
I forhold til [Person F]s udtalelse: ”Vi kan ikke åbne Kulturcafeen igen, så længe de to andre boligselskaber ikke udpeger nye medlemmer til styregruppen” har afdeling 16 anført, at de enkelte afdelinger i henhold til driftsoverenskomsten skal vælge nogle repræsentanter, og at der ikke i driftsoverenskomsten står noget om, at de afdelinger, som ikke deltager, mister deres mulighed for at gøre deres interesser gældende.
Med hensyn til udtalelsen: ”Håbet er, at man i forbindelse med en kommende fusion af Hjørring Kommunes i alt seks boligselskaber, også finder en løsning, så kulturcafeen kan åbne igen” har klagerne navnlig gjort gældende, at afdelingens suverænitet ikke berøres af en sådan fusion, og at ovennævnte driftsoverenskomst fortsat vil være gældende.

Redigering og vinkling
Til støtte for, at artiklen er ensidigt vinklet, har klagerne sendt kopi af en række indlæg fra 2012 og 2013, som Nordjyske Medier tidligere ikke har offentliggjort, og en korrespondance med avisen fra 2013.

2.2 Nordjyske Stiftstidendes synspunkter
Nordjyske Stiftstidende har afvist ukritisk at viderebringe oplysninger om afdelingsmødet og at have fejlinformeret læserne.

Kommentarer og faktiske oplysninger
– Udsagnet ”Jeg kan ikke samarbejde med [Bestyrelsesmedlemmet] efter alt det, der er sket tidligere”
Nordjyske Stiftstidende har navnlig anført, at udtrykket ”en af de bærende kræfter” er en generel sproglig formulering vedrørende én blandt flere personers aktive indsats.
I forhold til passussen:
”Jeg kan ikke samarbejde med [Bestyrelsesmedlemmet] efter alt det, der er sket tidligere, fastslår en af de tidligere medlemmer, [Person A] fra Boligforeningen AB.”

Hertil har Nordjyske Stiftstidende oplyst, at mediet ikke har noget ønske om at hindre interviewede i direkte citat at udtrykke, at de ikke kunne arbejde sammen med et andet valgt medlem af styregruppen. Citatet henviser samtidig til talrige tidligere artikler, som beskriver de konflikter, der har været mellem personerne i grupperne.

– Udsagnet ”rasede”
Med hensyn til klagen over anvendelse af udtrykket ”rase” om Samarbejdsgruppens holdning til anvendelse af fælleshuset ”Kulturcafeen”, har Nordjyske Stiftstidende anført, at udtrykket blev valgt på baggrund af næsten to års lukning af cafeen som resultat af uenighed mellem parterne om anvendelse af huset. Udtrykket ”rase” er i den kontekst et dækkende udtryk, der ikke specifikt rettes mod en enkeltperson, men anvendes til at beskrive det generelle samarbejdsklima.

– Udsagnet ”kuppet”
Nordjyske Stiftstidende har anført, at formuleringen ’kup’ ikke kan betragtes som et middel til at tilsværte parter i sagen.
I den konkrete artikel benyttes formuleringen ”kuppet” for at sammenfatte den oplevelse, en række kilder, der ikke ønsker at stå frem, har givet udtryk for. Udtrykket anvendes i citationstegn og er udelukkende en journalistisk formulering af den oplevelse, kilderne direkte har givet udtryk for at have haft i forbindelse med afdelingsmødet i april 2016. Ifølge Nordjyske Stiftstidende er der tale om en sproganvendelse, der anvendes i mange sammenhænge, og mediet har peget på, at det understøttes af Retskrivningsordbogens definition af, hvordan glosen kan anvendes: ”At få noget gennemført på en urimelig, udemokratisk el. uanstændig måde.”
Efter Nordjyske Stiftstidendes opfattelse er der således ikke belæg for at tage udtrykket bogstaveligt eller som et ønske om at kaste smuds på en demokratisk afstemning. Senere i artiklen redegøres der for, hvad der faktisk skete på afdelingsmødet, hvor såvel [Bestyrelsesmedlemmet] som [Person B] kommer til orde.

– [Person F]s udtalelser
For så vidt angår citatet: ”Vi kan ikke åbne Kulturcafeen igen, så længe de to andre boligselskaber ikke udpeger nye medlemmer til styregruppen” har Nordjyske Stiftstidende oplyst, at da [Person F] er repræsentant for Hjørring Boligselskab, det boligselskab, kulturcafeen fungerer som en afdeling under, må hans udtalelser om konstruktionen i dette tilfælde stå til troende, og klagers bemærkninger om, at udtalelsen skulle efterprøves, må ses som et udtryk for den konflikt, der gennem mange år har været mellem parterne.
Med hensyn til sætningen ”Håbet er, at man i forbindelse med en kommende fusion af Hjørring Kommunes i alt seks boligselskaber også finder en løsning, så Kulturcafeen kan åbne igen” har Nordjyske Stiftstidende anført, at sætningen er skrevet i forlængelse af citatet fra organisationsformand [Person F], og det er ham, der giver udtryk for, at der i forbindelse med fusionen af selskaberne måske også kan findes en løsning for kulturcafeen. Om dette så rent faktisk kan realiseres, er ikke en del af den aktuelle artikel.

Redigering og vinkling
Nordjyske Medier har herudover anført, at en gennemgang af de artikler og indlæg, Nordjyske Stiftstidende har bragt, ikke stemmer overens med klagernes fremstilling af dækningen som skævvreden.
Som dokumentation er vedlagt en række artikler fra 2011-2015: ”Omstridt kulturcafé genåbnet” publiceret den 14. september 2015, ”Fortsat strid om kulturcafe” publiceret den 26. april 2015, ”Kulturcafe samler støv” publiceret den 26. april 2015, ”Byrådet ført bag lyset?” publiceret den 8. april 2015, ”Udpeget formand trækker sig” publiceret den 27. maj 2014, ”Klart nej til kulturcafe” publiceret den 28. november 2013 og ”Debat om Kulturcafeen” publiceret den 27. oktober 2013, ”Balladen i Hjørring Vestby” publiceret den 13. oktober 2013, ”Kulturcafe tvunget til at lukke” publiceret den 12. september 2013, ”Bolig Hjørring meldt til politiet” bragt den 7. april 2013, ”Områdeleder fyret” publiceret dem 18. oktober 2011, ”Kulturcafé klar til åbning” publiceret den 19. august 2011 samt Kulturcafé klar til åbning publiceret den 18. august 2011.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og Marlene Borst Hansen.

Klagen angår omtale af et afdelingsmøde i Hjørring Boligselskab Afdeling 16 og af et fælleshus, ”Kulturcaféen”. Fælleshuset ejes af tre boligforeninger, hvoraf den ene er Hjørring Boligselskab. Hjørring Boligselskab har to repræsentanter i fælleshusets styregruppe, hvoraf den ene repræsentant er [Bestyrelsesmedlemmet]. Klagen er indgivet på vegne af Hjørring Boligselskab afdeling 16 og [Bestyrelsesmedlemmet].

God presseskik
Hjørring Boligselskab afdeling 16 og [Bestyrelsesmedlemmet] har klaget over, at avisen har haft en ensidig vinkling og har sammenblandet kommentarer og faktiske oplysninger.

Kommentarer og faktiske oplysninger
Afdelingen og [Bestyrelsesmedlemmet] har klaget over, at artiklen sammenblander kommentarer og faktiske oplysninger ved et tidligere styregruppemedlems udtalelse ”Jeg kan ikke samarbejde med [Bestyrelsesmedlemmet] efter alt det, der er sket tidligere”, samt ved oplysningerne i artiklen om ”En gruppe beboere i afdeling 16, der kaldte sig “Samarbejdsgruppen” rasede”, og at styregruppen blev ”kuppet” på afdelingsmødet den 16. april 2016.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer, jf. punkt A.4.
Der blev den 26. april 2016 afholdt afdelingsmøde i Hjørring Boligselskab afdeling 16. På valg var de to siddende bestyrelsesmedlemmer [Person B] og [Person C], som begge også var udpeget som repræsentanter for styregruppen for Fælleshuset ”Kulturcafeen”, og som begge ville modtage genvalg.
Det fremgår af referatet fra afdelingsmødet, at hverken [Person B] eller [Person C]opnåede genvalg til bestyrelsen. I stedet blev [Bestyrelsesmedlemmet] og en anden person valgt. [Bestyrelsesmedlemmet] blev samtidig udpeget som repræsentant for styregruppen i stedet for [Person C].
Pressenævnet finder, at udtrykket ”kuppet”, der i artiklen er anvendt til at beskrive denne situation, klart fremstår som Nordjyske Stiftstidendes vurdering af valgsituationen.
Nævnet finder videre, at udsagnet ”En gruppe beboere i afdeling 16, der kaldte sig “Samarbejdsgruppen” rasede” og [Person A]s udtalelse ”Jeg kan ikke samarbejde med [Bestyrelsesmedlemmet] efter alt det, der er sket tidligere” klart fremstår som henholdsvis avisens og [Person A]s subjektive vurderinger af gruppen og [Person A]s sindstilstand på baggrund af uoverensstemmelserne beskrevet i artiklen.

For så vidt angår formand for organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab, [Person F]s udtalelse ”Vi kan ikke åbne Kulturcafeen igen, så længe de to andre boligselskaber ikke udpeger nye medlemmer til styregruppen” og udsagnet ”Håbet er, at man i forbindelse med en kommende fusion af Hjørring Kommunes i alt seks boligselskaber også finder en løsning, så Kulturcafeen kan åbne igen” har Afdeling 16 og [Bestyrelsesmedlemmet] klaget over, at Nordjyske Stiftstidende ikke har kontrolleret rigtigheden af udsagnene. I driftsoverenskomsten står der ikke noget om, at de afdelinger, der ikke deltager, mister deres mulighed for at gøre deres interesser gældende. Afdeling 16’s suverænitet berøres heller ikke af en fusion. Driftsoverenskomsten vil fortsat være gældende.
På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, har nævnet ikke mulighed for at tage stilling til, hvorvidt det er en juridisk hindring for driften af fælleshuset, at der ikke er udpeget repræsentanter til styregruppen for alle tre boligforeninger bag driftsoverenskomsten.
Pressenævnet finder dog, at udtalelserne klart fremstår som formandens generelle vurdering af mulighederne for drift og ikke nødvendigvis er en juridisk vurdering af driftsmulighederne for fælleshuset ”Kulturcaféen”. Nævnet udtaler på den baggrund ikke kritik af Nordjyske Stiftstidende for at bringe [Person F]s kommentarer uden at kontrollere dem yderligere.
Sætningen ”Håbet er, at man i forbindelse med en kommende fusion af Hjørring Kommunes i alt seks boligselskaber også finder en løsning, så Kulturcafeen kan åbne igen” er skrevet i forlængelse af citatet fra organisationsformand [Person F]. Det er Pressenævnets opfattelse, at sætningen er udtryk for en generel holdningstilkendegivelse om en snarlig åbning, ikke en faktisk oplysning.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af avisen for ikke at adskille kommentarer og faktiske oplysninger.

– Redigering og vinkling
Afdeling 16 og [Bestyrelsesmedlemmet] har klaget over, at artiklen er ensidigt negativt vinklet blandt andet på baggrund af udsagnet fra [Person A] ”Jeg kan ikke samarbejde med [Bestyrelsesmedlemmet] efter alt det, der er sket tidligere”.
Pressenævnet bemærker generelt, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet som udgangspunkt er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Det vil sige, at det ligger inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at undlade at omtale forhold, der for en af parterne eller andre forekommer centrale, ligesom det er op til redaktøren at vælge og fravælge materiale og kilder, så længe det samlede indtryk giver et retvisende billede.
På denne baggrund, og da [Bestyrelsesmedlemmet] tillige har fået mulighed for at udtale sig til artiklen om samarbejdet, finder Pressenævnet ikke grundlag for at fastslå, at Nordjyske Stiftstidende har overskredet de vide rammer for redigering med den valgte vinkel i artiklen.

Pressenævnet udtaler herefter ikke kritik af Nordjyske Stiftstidende.

Pressenævnets kendelse af 19. december 2016 i sag nr. 16-70-01021.

Del på sociale medier ved at klikke her: