Kendelser  2016

Sagsnummer: 16-70-01047

Pressenævnet behandler ikke klage over DR P7

25-11-2016

En lytter klagede over radioudsendelsen ”Morgen på P7 Mix”, da han mente, at DR ikke fremstod politisk neutral i forbindelse med omtalen af præsidentvalget i USA. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da lytteren ikke selv er omtalt i udsendelsen og derved ikke er klageberettiget.

Sagsnummer: 16-70-01040

TV MIDTVEST får ikke kritik for ikke selvstændigt at forelægge en citathistorie for den omtalte person

25-11-2016

En lokalpolitiker klagede over TV MIDTVESTs omtale af en historie bragt i Skive Folkeblad om, at der var rejst sigtelse mod lokalpolitikeren. Det var ubestridt, at lokalpolitikeren var sigtet. Da omtalen ikke var uden faktisk grundlag, og lokalpolitikerens synspunkter var gengivet i artiklen, udtalte nævnet ikke kritik af TV MIDTVEST for ikke selvstændigt at rette henvendelse til lokalpolitikeren.

Sagsnummer: 16-70-01018

Gladsaxe Bladet anvendte dele af et indsendt debatindlæg i en nyhedsartikel, men får ikke kritik

23-11-2016

Klager indsendte et debatindlæg til avisen, der uden at orientere klager om det, anvendte dele af indlægget i en artikel, så det fremstod som et interview. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at klagers udtalelser i artiklen var en loyal gengivelse af budskabet i det indsendte debatindlæg, og udtalte ikke kritik. Nævnet udtalte heller ikke kritik af, at ugeavisen først bragte uddragene tre uger efter, at indlægget var indsendt.

Sagsnummer: 16-70-01031

Klager får ret til genmæle over for Lokalavisen Vanløse

23-11-2016

Lokalavisen Vanløse skrev i artiklen ”Værsgo scenen er din i Kulturstationen”, at klager var tilknyttet arrangementet Åben Scene i 2016 og bragte nogle citater fra klager. Klagers tilknytning til arrangementet ophørte i 2015, og han havde ikke udtalt sig til avisen i 2016. Klager får derfor ret til at få bragt et genmæle i avisen.

Sagsnummer: 16-70-01023

Sydsjællands Tidende rettede selv fejl i den førstkommende udgave

23-11-2016

I en notits på siden ”KORT & småt” (avisens side 3) var bragt forkerte oplysninger, som ugeavisen havde rettet i førstkommende udgave. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse. Nævnet fandt videre, at rettelsen på side 6 var så fremtrædende, at der ikke var grundlag for at kritisere placeringen eller opsætningen.

Sagsnummer: 16-70-01024

Politiken får ikke kritik for sin udvælgelse af læserbreve

22-11-2016

Foreningen Far klagede over Politikens afslag på at bringe foreningens debatindlæg, over indholdet i et bragt debatindlæg samt linket ”LÆS OGSÅ Fædrebevægelserne har skabt myten om den onde skilsmissemor”. Pressenævnet udtalte ikke kritik i sagen, blandt andet med henvisning til, at der i debatindlæg og den debat, der opstår som følge heraf, må være vide rammer.

Sagsnummer: 16-70-01043

Ny klage over TV 2’s dokumentar ”Snyd og Borrelia” behandles ikke

21-11-2016

Administratoren af Facebook-gruppen ”Borrelia Lukket” har klaget over TV 2-udsendelsen. Da hverken klageren eller Facebook-gruppen ”Borrelia Lukket” er nævnt i udsendelsen, er klageren ikke klageberettiget. Pressenævnet behandler derfor ikke klagen. Det forhold, at klageren havde opfordret medlemmerne af Facebook-gruppen til at medvirke i udsendelsen, kunne ikke føre til, at klageren havde en sådan interesse i sagen, at hun var klageberettiget.

Sagsnummer: 16-70-01045

Pressenævnet afviser at behandle en klage over en overskrift på bt.dk

17-11-2016

En person klagede over, at bynavnet ”Aalborg” ikke fremgik af overskriften ”Kæmpe brand raserer – en hel by kan se røgen: Beboere i området skal blive indendørs” på bt.dk.
Pressenævnet har afvist at behandle klagen, da klager ikke selv personligt er omtalt i artiklen og derved ikke er klageberettiget.

Sagsnummer: 16-70-01038

Klage over TV 2’s borrelia-udsendelse behandles ikke

07-11-2016

Faren til en borrelia-patient klagede over TV 2-udsendelsen ”Snyd eller Borrelia”. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da hverken faren eller datteren medvirker eller er omtalt i udsendelsen. De er derfor ikke klageberettigede.

Sagsnummer: 16-70-00983

Advokatfirmaet Opus får ret til genmæle over for Radio24syv

03-11-2016

Radio24syv omtalte i en kritisk radioudsendelse Opus’ fremgangsmåde, når firmaet på vegne af sine klienter henvendte sig til personer for ulovligt at have downloadet film. I udsendelsen fremkom en jurastuderende med beskyldninger om, at firmaets advokater tilsidesatte god advokatskik. Den jurastuderende drev en hjemmeside, der vejledte brugere om at imødegå Opus’ breve. Radio24syv burde have været opmærksom på, om kildens oplysninger var korrekte og forelagt dem for advokatfirmaet, der samtidig får ret til et genmæle.

Sagsnummer: 16-70-01000

Partiet Dansk Samling får ikke krav på en rettelse

27-10-2016

Dansk Samling klagede over Politikens overskrift ”Kampen om den yderste højrefløj”, idet partiet mener, at det ikke tilhører den yderste højrefløj.
Pressenævnet fandt, at overskriften var et udtryk for Politikens vurdering af Dansk Samling. Da overskriften var en vurdering, er Dansk Samling ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

Sagsnummer: 16-70-00999

Jyllands-Posten ses ikke at have fejlciteret direktør

27-10-2016

Direktøren for en hudplejeklinik klagede over, at han skulle være fejlciteret og fremlagde en optagelse af en del af et interview med Jyllands-Posten. Pressenævnet fandt, at der var dækning for citatet i avisen og fandt ikke grundlag for at kritisere avisens gengivelse af direktørens udtalelse.

Sagsnummer: 16-70-00993

Ingen kritik af Politikens omtale af webshop

27-10-2016

Et netapotek klagede over omtalen ”Netapotek stopper ulovligt salg”, idet hjemmesiden mente, at Politiken gav indtryk af, at en verserende sag hos Lægemiddelstyrelsen var afgjort, og at Politiken ikke havde udvist tilstrækkelig kildekritik over for organisationen Dansk Erhverv, der havde anmeldt hjemmesiden til styrelsen. Selskabskonstruktionen var omtalt som kreativ og ulovlig. Nævnet udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 16-70-01009

Bornholms Tidendes telefoniske forelæggelse giver ikke kritik

26-10-2016

Et forstanderpar klagede over en kritisk omtale i Bornholms Tidende. Forud for offentliggørelsen havde avisen ringet til forstanderen og forelagt ham historien, mens han stod i lufthavnen og var i gang med noget andet. Da vinklen var oplyst for ham, og han ikke udbad sig yderligere svartid, fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere avisens forelæggelse. Nævnet udtalte heller ikke kritik af anvendelsen af anonyme kilder.

Sagsnummer: 16-70-00984

Redox’ omtale af forsker som nynazist og højreradikal

26-10-2016

En forsker klagede over artiklen ”Den ekstreme ekstremismeforsker”. I artiklen blev forskeren beskyldt for selv at være aktiv i højreradikale kredse med udsagnet ”Samtidig har han [forskeren] selv været aktiv i nynazistiske og højreradikale kredse”. Redox.dk ringede til forskeren forud for offentliggørelsen og oplyste artiklens kritiske vinkel. Klager ønskede imidlertid ikke at tale med Redox. Nævnet kritiserede ikke offentliggørelsen af beskyldningen, men pålagde redox.dk at bringe et genmæle, da udsagnet ikke var dokumenteret som rigtigt.

Sagsnummer: 16-70-00995

Økonomisk Ugebrevs overskrift havde dækning

26-10-2016

Ejendomsmæglerkæden Home klagede over overskriften ”Home stopper salg af omstridte forsikringer” og ugebrevets omtale af dækningen for forsikringstagere ved udenlandske forsikringsselskabers konkurs. Ved vurderingen af overskriftens formulering lagde nævnet vægt på, at Home havde formidlet en kontakt mellem sine boligkøbere og Husejernes Forsikring, der havde tegnet forsikringer for nogle af boligkøberne. Nævnet udtalte herefter ikke kritik, selvom Home ikke selv havde indgået forsikringsaftaler med boligkøberne.

Sagsnummer: 16-70-01016

Økonomisk Ugebrev bragte et redigeret citat i citationstegn

26-10-2016

Husejernes Forsikring har klaget over, at de ikke var citeret korrekt i en artikel. Selskabet havde sendt et citat til Økonomisk Ugebrev. I den artikel, ugebrevet bragte, var nogle ord redigeret ud af det fremsendte citat, selvom citatet var bragt i citationstegn. Pressenævnet fandt, at synspunktet ikke fremstod forvansket og udtalte på denne baggrund ikke kritik.