Sagsnummer: 16-70-01029

Polennu.dk skal bringe et genmæle vedrørende en eksperts cv

29-11-2016

Polennu.dk omtalte klagers cv, som det så ud på det polske Forsvarsministeriums hjemmeside, og stillede spørgsmål ved rigtigheden af indholdet. Nævnet havde ikke mulighed for at vurdere en polsk betegnelse for underviser og gav klager ret til at få bragt et genmæle, men fandt ikke grundlag for at fastslå, at god presseskik var tilsidesat.

[Klager] har ved advokat Kim Krarup klaget over artiklen “Uvildig dansk Smolensk ekspert har et fusket cv” bragt på hjemmesiden polennu.dk den 22. september 2016, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen angår endvidere mediets afslag på genmæle.

[Klager] har klaget over, at artiklen i strid med sandheden indeholder oplysninger om, at der fremgår forkerte oplysninger på hans cv, og at polennu.dk ikke forelagde kritikken for ham, inden artiklen blev offentliggjort.

1 Sagsfremstilling

Hjemmesiden polennu.dk bragte den 22. september 2016 artiklen “Uvildig dansk Smolensk ekspert har et fusket cv”. Af artiklen fremgår følgende:

 

KØBENHAVN: Det danske medlem af den officielle uvildige Smolensk ekspertgruppe har ikke den baggrund, som det officielt oplyses i Polen.

 

Den danske ingeniør [Klager], der er et uafhængigt medlem af den fire mand store internationale ekspertgruppe, som Polens forsvarsminister har nedsat for at finde nye forklaringer på Smolensk ulykken, har ikke den baggrund der står beskrevet på Polens Forsvarsministeriums hjemmeside.

Falsk cv

Om [Klager] står der på den officielle hjemmeside, at han har været underviser på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København. Men det passer tilsyneladende ikke. Til polennu.dk siger DTU:

Måske studenterunderviser

– [Klager] har ikke haft en videnskabelig karriere som adjunkt, lektor eller professor på DTU, men han kan godt have været studenterunderviser i 1980’erne, siger Ole Skov Petersen, HR jurist og specialkonsulent ved DTU til polennu.dk.

Ingen titel

– Men studenterundervisning giver ikke automatisk adgang til at kalde sig lektor eller adjunkt, siger Ole Skov Petersen til polennu.dk.

Mangler tre år

Som færdig kandidat på DTU kan man videreuddanne sig i yderligere tre år som ph.d. og først herefter kan man gå karrierevejen som adjunkt, lektor eller professor, oplyser DTU.

Uafhængig ekspert?

[Klager] betegnes som en international uafhængig ekspert. I juni 2015 blev han gift med [Klagers ægtefælle] i den polske by Sadowne. Hun er formand for sammenslutningen Solidaritet 2010, der arbejder for at finde sandheden om Smolensk ulykken, da de ikke tror på de officielle rapporter. En organisation der støttes af Polens stærke mand – tvillingbror til den afdøde præsident i Smolensk – Jaroslaw Kaczynski, der er formand for regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS).

Polsk statsborgerskab

I juli blev [Klager] polsk statsborger, efter at det er blevet muligt for danskere at have dobbelt statsborgerskab. Billedet af [Klager] med sit bevis på sit nye statsborgerskab i hånden, blev taget foran et monument af præsident Lech Kaczynski, der omkom i Smolensk.

Direktionsmedlem

I Danmark er [Klager] opført som direktionsmedlem i selskaberne [Selskab A] ApS, [Selskab B] ApS og [Selskab C] A/S.

Ny rapport om Smolensk

På et pressemøde i sidste uge, fremlagde den polske forsvarsminister nye informationer om Smolensk ulykken, blandt andet om at de russiske teknikere havde fusket med båndoptagelserne fra flyets sorte boks. Konklusioner fra mødet var det første resultat af den nye Smolensk-kommissions, hvor danskeren er en ud af de fire uvildige internationale eksperter.

 

[…]”

[Klager] anmodede den 5. oktober 2016 polennu.dk om at bringe følgende genmæle:

 

“Polennu.dk beklager:

I artiklen “Uvildig dansk Smolensk ekspert har et fusket cv”, fremgår det, at [Klager] har fusket med sit cv. Det fremgår af artiklen, at han ikke har undervist på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Artiklens påstand er usand, idet [Klager] har været ansat som hjælpelærer på DTU i flere fag og i denne egenskab undervist studerende på DTU. [Klager] har aldrig forsøgt at udgive sig for at være hverken adjunkt eller lektor, og avisens oversættelse af det polske cv er forkert. Polennu.dk beklager.”

 

Polennu.dk afslog den 6. oktober 2016 at bringe genmælet.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at hans polske cv angiver, at han har været hjælpelærer på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Det angiver ikke, at han har været lektor eller adjunkt.

Oversættelsen i artiklen, hvoraf det fremgår, at [Klager] har angivet sig for at være tidligere “lektor” eller “adjunkt”, må være baseret på Google Translate, der er et uautoriseret digitalt oversættelsesprogram.

Et postulat om “fusk” eller falsk cv skal ikke bero på en oversættelse i Google Translate. På polennu.dk fremgår også appetitvækkeren “Falsk dansk Smolensk-ekspert”.

[Klager]s advokat har fremsendt en underskreven “Oversættelse fra polsk” af 10. oktober 2016, hvor en translatør i polsk, [translatør], bl.a. har oversat følgende polske linje:

 

“Byly Wykladowca Uniwersytetu Technicznego w Danii, posiada stopien magistra z dynamiki plynów i analizy strukturalnej.

 

Linjen er oversat til følgende:

 

“Tidligere (akademisk) underviser*) på Danmarks Tekniske Universitet, besidder kandidatgrad inden for væskedynamik og strukturanalyse.

[…]

*) [Translatørens] Kommentar: Det benyttede polske ord wykladowca har i vid udstrækning “udviklet sig fra den oprindelige betydning “forelæser” til nu også at blive benyttet meget bredt om undervisere generelt på højere læreanstalter, uddannelser og kurser over gymnasialt niveau.”

 

[Klager] har herudover fremsendt en udtalelse af 26. oktober 2016 fra translatør [translatør], hvoraf bl.a. følgende fremgår:

 

“Undertegnede translatør i polsk [translatør] skal hermed gøre opmærksom på, at det ikke er korrekt, at betegnelsen ”wykładowca” ifølge polsk lovgivning er en beskyttet titel, men at argumentationens retning er forfejlet og i så høj grad strider mod polsk sprogbrug, at lovgivning, der lader brugen af ordet ”wykładowca” restringere til betydningen ”én af de videnskabeligt-didaktiske stilling(sbetegnels)er på en højere læreanstalt; medarbejder ved højere læreanstalt med en sådan stilling” er en umulighed.”

 

[Klager] har på denne baggrund anført, at der i den påklagede artikel er offentliggjort ukorrekte meddelelser i strid med punkt A.1 i de vejledende regler for god presseskik. De af polennu.dk fremsendte lovbestemmelser er uden betydning for sagen og ses ikke at være oversat af en autoriseret translatør.

Endvidere er det gjort gældende, at [Klager]s cv ikke er fremlagt i sagen, men at den påklagede artikel baserer sig på en beskrivende tekst om [Klager] fra det polske Forsvarsministeriums hjemmeside. Spørgsmålet om det er en berettiget påstand, at der er sket “fusk” med [Klager]s cv, må dog afgøres ved domstolene.

Journalisten burde i overensstemmelse med punkt A.3 i de vejledende regler for god presseskik have forelagt de oplysninger, polennu.dk havde fået fra DTU om, at [Klager] ikke har været adjunkt, lektor eller professor, for [Klager]. Der foreligger ingen dokumentation for, at polennu.dk har forsøgt at få fat i [Klager] eller på anden vis har foreholdt ham DTU’s oplysninger i sagen.

[Klager] har herudover anført, at han er berettiget til at få bragt et genmæle.

2.2 Polennu.dks synspunkter

Polennu.dk har anført, at de har handlet i overensstemmelse med de vejledende regler for god presseskik.

Det afgørende punkt i sagen er, at [Klager] ikke fremstår som en almindelig tidligere underviser i cv-beskrivelsen på det polske Forsvarsministeriums hjemmeside. Derimod fremgår [Klager] på hjemmesiden med titel som akademisk underviser, der er en beskyttet titel i Polen.

Ordet “wykladowca” er ifølge polsk lovgivning en beskyttet titel, der hører under kategorien af akademiske undervisere ved videregående uddannelsesinstitutioner. Kravet til ansættelse som akademisk underviser i en didaktisk stilling er, at man er færdiguddannet kandidat eller tilsvarende. “Wykladowca” er desuden en stilling, der kræver nogen erfaring som akademisk underviser, da den niveaumæssigt ligger over titlerne “instruktor” og “lektor”, der også besættes af akademiske undervisere i henhold til polsk lovgivning.

Polennu.dk har til brug for sagen fremsendt en oversættelse af nogle bestemmelser i den polske lov om videregående uddannelser. Ifølge § 110, stk. 2, nr. 1, i den oversatte lov fremgår det, at didaktiske medarbejdere ansættes i stillinger som bl.a. “wykladowca” (oversat til “seniorforelæser”).

Af lovens § 138, stk. 2, fremgår bl.a., at:

 

“i stillingen som seniorforelæser kan ansættes en person, der som minimum besidder en titel som kandidat og har været ansat på en videregående uddannelsesinstitution på fuld tid i en minimum otte-årig periode”.

 

På baggrund af den polske lovgivnings krav til kvalifikationer og erfaring i forhold til titlen “wykladowca” kan det derfor ikke retmæssigt hævdes, at [Klager] har besiddet en stilling på tilsvarende niveau på DTU.

DTU er en af de mest prestigefulde uddannelsesinstitutioner i Danmark, og her er titlen som akademisk underviser også en beskyttet titel, som [Klager] aldrig har besiddet. Polennu.dk har over for Pressenævnet fremlagt en mail af 9. marts 2016 fra DTU til polennu.dk, hvoraf DTU’s citater i artiklen fremgår. Af mailen fremgår bl.a. følgende:

 

“[…]

Ole Skov Petersen, HR jurist og specialkonsulent ved DTU, siger til polennu.dk, at [Klager] ikke ses at have haft en videnskabelig karriere som adjunkt, lektor eller professor på DTU, men at han godt kan have været studenterunderviser i 1980’erne, hvor DTU ikke har en opgørelse over deres studenterundervisere.

Studenterundervisning giver ikke automatisk adgang til at kalde sig lektor eller adjunkt, siger Ole Skov Petersen til polennu.dk.

[…]”

 

Polennu.dk har anført, at polennu.dk på intet tidspunkt i den påklagede artikel har beskyldt [Klager] for at fuske med sit cv, men skrevet, at nogen har fusket med cv’et, da oplysningerne på ministeriets hjemmeside ikke er i overensstemmelse med sandheden.

I øvrigt har flere polske medier stillet de samme spørgsmål til [Klager] om hans baggrund uden at kunne få et svar eller en udtalelse. Udtalelsen fra DTU er første gang, nogen af de involverede tager direkte og officiel afstand fra den beskrivelse, der findes på det polske Forsvarsministeriums hjemmeside.

Polennu.dk har siden marts periodisk forsøgt at få kontakt til [Klager] for at høre, hvem der har lavet hans cv om. Polennu.dk har skrevet til den adresse, der fremgår af de officielle registre, tre virksomheder i Nordsjælland (adresser i Allerød og Birkerød). Polennu.dk er siden blevet bekendt med, at [Klager] er rejst fra Danmark og har stiftet ny familie i Polen. Brevene er ikke sendt anbefalet, og Polennu.dk er derfor ikke i besiddelse af dokumentation for afsendelse af disse breve.

Ifølge polennu.dk er [Klager] dog bekendt med, at mediet har forsøgt at få fat i ham, men han har næppe haft lyst til at tale med polennu.dk. Kolleger ved fagbladet Ingeniøren kan formentlig bekræfte, at polennu.dk har forsøgt at kontakte ham, ligesom de gav polennu.dk et telefonnummer. Polennu.dk har flere gange ringet på et telefonnummer, der ikke er blevet besvaret. Det kan godt lade sig gøre at skaffe opkaldslister, men det vil kræve kontakt til telefonselskaberne og ifølge polennu.dk være forbundet med en del omkostninger, og der kan gå 4-6 uger, inden opkaldslisterne kan skaffes. Polennu.dk ville have bragt historien uden klagers accept, hvorfor mediet ikke anser det for afgørende at fremlægge opkaldslister.

I 2015 nedsatte man i Polen en ny kommission af internationale uvildige eksperter for at finde frem til sandheden om ulykken, der kostede Polens præsident og 95 andre højtstående polakker livet i 2010. [Klager] er blandt de kun fire fagfolk, der udgør kommissionen. På baggrund af sagens vigtighed og med citaterne fra DTU om [Klager] har polennu.dk ikke fundet det nødvendigt at afvente en kontakt til [Klager] med historien inden offentliggørelsen, selvom de gjorde mange ihærdige forsøg. [Klager] er gennem sit ægteskab med en polsk statsborger ikke uvildig, og der er hermed yderligere belæg for at skrive en historie om, at [Klager]s cv er forkert.

Da polennu.dk blev kontaktet af [Klager]s advokat, tilbød polennu.dk at bringe [Klager]s udlægning af sagen. Det tilbud er der ikke taget imod. Polennu.dk afviste at bringe en beklagelse og en rettelse af den påklagede artikel.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Turid Fennefoss Nielsen, Ulrik Holmstrup og Otto Juhl Nielsen.

Polennu.dk er ved mail af 26. april 2010 anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, jf. § 1, nr. 3, og omfattet af nævnets kompetence. Klagen behandles herefter.

[Klager] har klaget over, at polennu.dk på baggrund af begrebet “wykladowca”, der fremgår af hans cv på det polske Forsvarsministeriums hjemmeside, giver indtryk af, at [Klager] selv fremstiller det som om, at han har været andet end hjælpelærer ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Pressenævnet bemærker, at [Klager]s translatør har anført, at begrebet “wykladowca” har “udviklet sig fra den oprindelige betydning “forelæser” til nu også at blive benyttet meget bredt om undervisere generelt på højere læreanstalter, uddannelser og kurser over gymnasialt niveau”. Ifølge translatøren er begrebet ikke en beskyttet titel.

Polennu.dk har omvendt henvist til et uddrag af en oversat polsk lovtekst og anført, at begrebet alene kan anvendes af akademiske undervisere ved videregående uddannelsesinstitutioner, og at der er en beskyttet titel.

Da der ikke foreligger en redegørelse for, hvordan den polske lovgivning og ordet “wykladowca” skal forstås, har nævnet på baggrund af den foreliggende dokumentation ikke mulighed for at vurdere, hvilken af forklaringerne der er korrekt.

God presseskik

[Klager] har klaget over, at det i polennu.dks artikel fejlagtigt fremstår, som om han “fusker” med sit cv. Polennu.dk burde have forelagt de skadelige oplysninger for ham inden offentliggørelsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Som ovenfor nævnt har Pressenævnet ikke mulighed for at tage stilling til, hvordan det polske ord “wykladowca” oversættes, og hvorvidt det er en beskyttet titel. Nævnet kan på denne baggrund ikke tage stilling til, om artiklen på dette punkt indeholder ukorrekt information, og nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik.

Pressenævnet finder, at artiklen indeholder oplysninger om [Klager], der kan være krænkende og skadelige for ham i hans professionelle virke. I artiklens overskrift fremgår, at “Uvildig dansk Smolensk har et fusket cv”. I artiklens brødtekst er videre bragt citatet “Den danske ingeniør [Klager] […] har ikke den baggrund, der står beskrevet på Polens Forsvarsministeriums hjemmeside”.

Selvom det af artiklens brødtekst fremgår, at det er oplysninger på det polske Forsvarsministeriums hjemmeside, og ikke oplysninger [Klager] selv har lagt ud, finder Pressenævnet, at overskriften må forstås som en beskyldning om, at klager skulle have “fusket” med sit cv, hvilket kan være krænkende for klager og burde være forelagt [Klager] inden offentliggørelsen.*)

Ifølge polennu.dk har mediet periodisk siden marts forsøgt at komme i kontakt med [Klager] ved at sende ham breve til tre virksomhedsadresser i Nordsjælland og ved at ringe til ham. Brevene er efter det oplyste ikke sendt med anbefalet post. Polennu.dk har oplyst, at de inden for seks uger kan indhente udskrifter for deres telefonopkald til [Klager]. På det foreliggende grundlag kan nævnet ikke tage stilling til, hvorvidt polennu.dk har forsøgt at forelægge beskyldningerne for [Klager], og nævnet har ikke fundet anledning til at udsætte afgørelsen af spørgsmålet om god presseskik. Nævnet har ved vurderingen af, om sagen bør udsættes, lagt vægt på, at [Klager] får offentliggjort et genmæle (se nedenfor), hensynet til klager om en hurtig behandling og den manglende sandsynlighed for, at indhentelsen af opkaldslister vil føre til en kritik af polennu.dk. Pressenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at polennu.dk har tilsidesat god presseskik.

Genmæle

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Som oven for nævnt kan Pressenævnet ikke tage stilling til, hvorvidt [Klager]s tidligere undervisningserfaringer som hjælpelærer kan anvendes i forbindelse med på det polske ord “wykladowca”. Nævnet kan heller ikke tage stilling til, hvorvidt der er tale om en beskyttet polsk titel.

På denne baggrund finder Pressenævnet det hverken dokumenteret som utvivlsomt korrekt, at der fremgår forkerte oplysninger om [Klager]s cv på det polske Forsvarsministeriums hjemmeside eller, at [Klager] “har et fusket cv”. Da oplysningen samtidig er egnet til at påføre [Klager] skade af betydning, er [Klager] berettiget til at få bragt et genmæle. Det forhold, at [Klager] ikke selv har skrevet oplysningen på ministeriets hjemmeside, kan ikke føre til et andet resultat.

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. retningslinjerne i lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af polennu.dk at offentliggøre følgende:

“[rubrik]

Dansk Smolensk ekspert får ret til genmæle

[underrubrik]

Pressenævnet giver [Klager] ret til at få bragt et genmæle.

[brødtekst]

I artiklen “Uvildig dansk Smolensk ekspert har et fusket cv” fremgår det, at [Klager] har fusket med sit cv. Det fremgår af artiklen, at han ikke har undervist på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

[Klager] har været ansat som hjælpelærer på DTU i flere fag og i denne egenskab undervist studerende på DTU.

[Klager] har aldrig forsøgt at udgive sig for at være hverken adjunkt eller lektor.

[Klager]

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: pressenaevnet.dk”

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på de af mediets platforme, hvor den påklagede artikel har været bragt. Offentliggørelse skal ske som en selvstændig artikel, der prioriteres, f.eks. med placering på en forside i mindst et døgn efter kritikkens offentliggørelse.
Endvidere skal denne artikel være offentligt tilgængelig som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen af den påklagede artikel, og i en periode svarende til den periode, hvor den påklagede artikel har været tilgængelig.

Endelig skal der oprettes et link med teksten “Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” til nævnets kendelse ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis den fortsat er tilgængelig på hjemmesiden og ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik.

Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes af mediet.

Pressenævnets kendelse af 29. november 2016 i sag nr. 16-70-01029

*) Kendelsen er den 2. december 2016 berigtiget ved, at sætningen “at beskyldningen om, at […], kan være krænkende” er rettet til “at overskriften må forstås som en beskyldning om, at […], hvilket kan være krænkende”.

Del på sociale medier ved at klikke her: