Sagsnummer: 16-70-01026

Radio24syv udviste ikke størst mulige hensyn over for en afdød rockers familie og får kritik

19-12-2016

Enken til en afdød rocker klagede over et radioprogram. Programmet indeholdt en genudsendelse af et klip, hvor en lytter havde ringet ind og fortalt radioværten, at den afdøde rocker slet ikke var død, og at der lå en gris i den kiste, hvor afdøde skulle være begravet. Lytteren fortalte videre, at afdødes familie ikke vidste, at han ikke var død. Pressenævnet fandt, at Radio24syv ikke havde udvist størst muligt hensyn over for afdødes familie. Nævnet udtalte kritik af Radio24syv for at bringe oplysningerne og for ikke at fjerne klippet fra deres hjemmeside.

[Klager] har ved advokat Peter Secher Schmidt klaget til Pressenævnet over radioprogrammet ”Nattevagten Highlights” sendt på Radio24syv den 29. august 2016, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.
[Klager] er enke efter afdøde [Afdøde].

[Klager] har klaget over, at Radio24syv ikke har udvist hensyn over for hende og familien ved at bringe krænkende udtalelser om hendes afdøde mand og hans selvmord.

1 Sagsfremstilling
Radio24syv sendte den 29. august 2016 fra midnat til kl. 03.00 programmet ”Nattevagten”. Senere på dagen blev bragt et sammendrag i programmet ”Nattevagten Highlights”. Af sammendraget fremgik bl.a. følgende:
”Speak: Velkommen til et sammendrag af ”Nattevagten”.
Radiovært: Det er blevet tid til ”Nattevagten Highlights”. Jeg hedder Andreas Skov, og jeg har klippet nogle af de bedste ting ud fra programmet ”Nattevagten” og sammensat det i dette her times program for jer.
[…]
[En lytter ringer ind og fortæller blandt andet, at han ad to omgange har slået en person. Han fortæller videre:
[tidskode 02.07]
Lytter: Jeg har så bevæget mig i nogle kredse, hvor der kommer nogle grimme mennesker, og jeg har oplevet utrolig mange ting, været med der. Hver gang. Nu ved jeg ikke, om jeg må nævne navne. Det må man nok ikke.
Radiovært: Ej, ikke hvis det kan være farligt for nogen mennesker.
Lytter: Naah, det er ikke særlig farligt. Jeg har været inden for kirkegårdsbranchen i 26 år, og på et tidspunkt bliver jeg ringet op af én, som er graver ovre i København. Og han siger, at de har dækket en kiste, og da var der faldet en sten ned på, og nede i kisten der lå der en gris.
Radiovært: Altså et dyr? En gris?
Lytter: Ja.
Radiovært: Og ikke et menneske?
Lytter: Nej, ikke et menneske.
Radiovært: Hvem skulle have ligget i kisten.
Lytter: Må jeg sige navnet?
Radiovært: Ja.
Lytter: [Afdøde].
Radiovært: Er det ham, som.
Lytter: Det var ham, der officielt begik selvmord i en celle inde på Københavns Politigård.
Radiovært: Og som var med til, at krigen mellem Bandidos og Hells Angels brød ud?
Lytter: Det var ham, der lå under dynen og snakkede i mobiltelefon.
Radiovært: Okay.
Lytter: Ja. Han er ikke spor død. Jeg mødte en i Løgstør, som heller ikke var død. Som jeg var med til begravelsen for nogle år siden. Ham mødte jeg i Løgstør.
[…]
[tidskode 04.40]
Radioværtens svar i forbindelse med, at lytteren nævner endnu et navn: Jeg tror ikke, vi skal gå ind i personer på den her måde.
[…]
[tidskode 08.00]
Radiovært: Jeg skal lige spørge dig. Det der miljø, du var i. Altså, det er vel. Man kan vel godt sige, at det er rockermiljøet?
Lytter: Jo, det kan man godt. Jeg har jo en tidsubestemt straf fra psykiatrisk hospital. Jeg har sendt dig et link til min side [angiveligt Facebook-side] omkring indlæggelsen derovre.
[…]
Lytter: Jeg har en tidsubestemt straf, fordi at jeg er psykopat. Jeg er erklæret psykopat og uegnet til almindelig straf.
[Radioværten og lytteren taler videre. Lytteren fortæller, at han får medicin, og har to personligheder.]
Lytteren: Så har jeg en anden personlighed, der hedder ”drilleren”, der er på webrush. Og den der driller der. Han generer mig voldsomt. Han skriver alt, hvad der passer ham. Og han generer alt og alle.
[…]
[Lytteren fortæller, at han fortsat er i miljøet.]
[tidskode 13.45]
Radiovært vender tilbage til historien om [Afdøde]: Nårh, men fortæl mig lige det med den gris i kisten. Er det normal procedure?
Lytter: Med en gris?
[Lytteren gætter på, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) har lagt grisen i kisten som del af et beskyttelsesprogram. Han fortæller også om den mand, han havde set i Løgstør, der ikke var død.]
[…]
Radioværten: Hvad så. Hvad tror familien eller familiemedlemmerne til de her personer, som officielt bliver erklæret døde? Tror familien, at de er døde?
Lytter: Ja, [Afdøde]s familie tror, at han er død.
Radiovært: Hvad med kone og børn?
Lytter: Jamen, de tror, at han er død. Han har jo en søn, der også er rocker. Han tror, at han er død. Helt sikkert. Det tror jeg på, at han tror.
[…]
[Lytteren vil fortælle om nogle andre personer:]
Radiovært: Ikke sig nogen navne.
[…]”

Radioprogrammet blev tillige gjort tilgængelig på hjemmesiden radio24syv.dk.

2 Parternes synspunkter
2.1 [Klager]s synspunkter
[Klager] har anført, at udsendelsen er en krænkelse af privatlivets fred. I udsendelsen påstår lytteren, at der lå en gris i den kiste, hendes mand, [Afdøde], skulle ligge i til sin begravelse. Lytteren påstår videre, at [Afdøde] mod familiens vidende slet ikke er død. [Afdøde] er erklæret død, og hele hans familie var med til hans begravelse.
Det er en krænkelse af privatlivets fred, at der ikke er sket anonymisering. Radioværten tillader lytteren at nævne navnet på [Afdøde]. Først efter et kvarter henstiller radioværten til, at lytteren ikke længere skal fremhæve navne. Radioværten er derved medvirkende til krænkelsen, som både er en overtrædelse af straffeloven og et brud på punkt B.1 i de vejledende regler for god presseskik.
Det er endvidere i strid med punkt B.2 i de vejledende regler for god presseskik, at lytteren kort nævner, at [Afdøde] døde som følge af selvmord. Han begik selvmord ved kvælning i sin fængselscelle i Politigårdens Fængsel den 14. marts 2014.
Radioværten har undladt at udvise størst mulige hensyn til [Klager] og familien ved, at radioværten selv spørger lytteren om, hvordan den afdødes familie forholder sig til hans død. Det er i strid med de presseetiske reglers punkt B.3.

2.2 Radio24syvs synspunkter
Radio24syv har oplyst, at ”Nattevagten” er et direkte radioprogram, hvor lytterne kan ringe ind med emner eller reagere på emner, som radioværterne bringer op. Radio24syv anser det ikke som værende i strid med de presseetiske regler eller andre lovbestemmelser, at en lytter i anonymiseret form fortæller om sine oplevelser og teorier om bestemte miljøer.
Radio24syv har erkendt, at det var en fejl, at radioværten tillod lytteren at nævne navnet på [Klager]s afdøde mand ved på spørgsmålet ”Må jeg sige navnet” at svare ”ja”. Det beklages, at navnet blev nævnt flere gange i udsendelsen. Ifølge Radio24syv kunne udsendelsen have været bragt, hvis navnet ikke havde været nævnt.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og Marlene Borst Hansen.

[Klager] har klaget over Radio24syvs program ”Nattevagten Highlights”, hvor afdøde [Afdøde] er omtalt. [Afdøde] har tidligere været omtalt i medierne, da han blev dømt for drab begået i 1996. Efter afsoning blev han løsladt og senere i 2014 varetægtsfængslet for et andet forhold. Under varetægtsfængslingen begik han selvmord i sin celle på Københavns Politigård.

Retlig interesse
Klagen vedrører udsagn om [Klager]s afdøde ægtefælle. [Klager] er derved omfattet af den kreds af nære pårørende, der efter nævnets praksis kan klage over omtale af en anden person. [Klager] er selv omtalt som afdødes ”kone” og endvidere klageberettiget på egne vegne.

Kompetence
[Klager] har klaget over, at radioprogrammet både er en overtrædelse af straffeloven og de vejledende regler for god presseskik.
Pressenævnet bemærker, at nævnet kan tage stilling til, hvorvidt god presseskik er tilsidesat, og hvorvidt en klager har krav på at få bragt et genmæle, jf. medieansvarslovens kapitel 6.
Spørgsmålet om, hvorvidt de fremsatte udtalelser udgør en overtrædelse af straffeloven, henhører under domstolene og falder uden for Pressenævnets kompetence. Det forhold behandles derfor ikke.
Klagen behandles i forhold til de vejledende regler for god presseskik.

God presseskik
[Klager]s klage angår spørgsmål om, hvorvidt udsendelsen ”Nattevagten Highlights” er en krænkelse af privatlivets fred, og hvorvidt der er udvist tilstrækkeligt hensyn til de efterladte efter afdøde.
Pressenævnet bemærker, at klagen vedrører et sammendrag af en tre timer lang direkte udsendelse, ”Nattevagten”. Nævnet tager stilling til, hvorvidt sammendraget er i strid med god presseskik. Nævnet vurderer således ikke den direkte udsendelse.

– Privatlivets fred
[Klager] har klaget over, at radioudsendelsen er en krænkelse af privatlivets fred, da [Afdøde]s navn og selvmord er omtalt, ligesom det oplyses, at der ligger en gris i afdødes kiste i stedet for afdøde.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Selvmord bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som muligt, jf. punkterne B.1 og B.2.
Pressenævnet finder, at [Afdøde]s selvmord i 2014 havde begrænset almen interesse ved omtalen i radioprogrammet godt to år efter selvmordet. Under hensyn til den meget omtalte drabssag fra 1996, og da selvmordet i 2014 tidligere har været omtalt i medierne, finder Pressenævnet ikke tilstrækkelig grundlag for at kritisere Radio24syv for at omtale selvmordet i radioudsendelsen.

– Hensyn til pårørende
[Klager] har videre klaget over, der ikke er udvist hensyn til familien ved, at lytteren også får lov at referere en kirkegårdsgravers fortælling om, at graveren havde set en gris i [Afdøde]s kiste. [Afdøde] skulle ikke være død.
Det følger af de vejledende regler, at ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede, jf. punkt B.3.
I udsendelsen oplyser lytteren blandt andet, at ”[Afdøde]s familie tror, at han er død”, hvortil radioværten spørger ”Hvad med kone og børn?”.
Pressenævnet finder, at Radio24syv ikke har udvist det størst mulige hensyn over for [Klager] og afdødes øvrige familie ved at genudsende sekvensen i ”Nattevagten Highlights”, hvor lytteren stiller spørgsmålstegn ved [Afdøde]s død og oplyser, at en kirkegårdsgraver skulle have fortalt om en gris i kisten.
Lytteren oplyser at have tilknytning til rockermiljøet og det forhold, at lytterens forklaringer om, at forskellige personer ikke er døde, forekommer usandsynlig, kan ikke føre til et andet resultat.
Nævnet udtaler derfor kritik af Radio24syv for at bringe de nævnte oplysninger i udsendelsen, og herunder at bringe lytteren tilbage til omtalen af afdøde og hans familie, navnlig ved spørgsmålet ”Nårh, men fortæl mig lige det med den gris i kisten.”
Pressenævnet finder endvidere, at Radio24syv burde have sørget for, at omtalen ikke længere var tilgængeligt på hjemmesiden radio24syv.dk, da Radio24syv blev bekendt med klagen.

– Offentliggørelse af nævnets kendelse
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Radio24syv at offentliggøre nævnets kendelse i en tilsvarende udsendelse på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og i følgende udformning:
Speakeren oplyser:
”Pressenævnet har udtalt kritik af Radio24syvs udsendelse ”Nattevagten Highlights” fra august måned.
Nattevagten Highlights er et sammendrag af det direkte program Nattevagten, hvor lyttere kan ringe ind.
I august ringede en lytter ind og fortalte, at han via en kirkegårdsgraver havde hørt, at der i en afdød rockers kiste lå en gris i stedet for rockeren. Den afdøde rocker var omtalt ved navn i udsendelsen.
Lytteren fortalte videre, at rockerens familie ikke vidste, at der lå en gris i kisten, og at han slet ikke var død. I forbindelse med lytterens fortælling spørger radioværten til afdødes kone og børn.
Enken har klaget til Pressenævnet, fordi hun mener, at omtalen er i strid med god presseskik og ikke tager hensyn til afdødes familie.
Pressenævnet har udtalt kritik af Radio24syv for at genudsende sekvensen med rockeren. Med omtalen og genudsendelsen har Radio24syv ikke vist størst muligt hensyn til den afdødes familie.
Nævnet har videre udtalt kritik af Radio24syv for ikke at fjerne indslaget fra hjemmesiden.
Hele Pressenævnets kendelse kan læses på Pressenævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”

En fortsat offentliggørelse af den kritiserede udsendelse vil i sin nuværende form være en krænkelse af klager.
Er udsendelsen fortsat tilgængelig via en internetside eller lignende, skal det beskrevne indslag om offentliggørelse af nævnets kendelse læses op som en indledning til den pågældende udsendelse.

Pressenævnets kendelse af 19. december 2016 i sag nr. 16-70-01026.

Del på sociale medier ved at klikke her: