Sagsnummer: 16-70-01046

Sagsøger får ikke fjernet artikel om søgsmål fra sn.dk

20-12-2016

En borger klagede til Pressenævnet, efter Sjællandske på sin hjemmesiden havde omtalt, at han havde sagsøgt kommunens centerchef for ærekrænkende udtalelser. Borgeren mente, at søgsmålet var beskrevet forkert og ønskede samtidig artiklen slettet fra sn.dk. Nævnet udtalte ikke kritik og kritiserede heller ikke, at sn.dk ikke havde imødekommet anmodningen om sletning.

[Klager] har klaget over artiklen ”Vred borger anmelder topchef for ærekrænkelse” bragt på Sjællandske Mediers hjemmeside sn.dk den 21. september 2016, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har klaget over, at artiklen indeholder en række forkerte oplysninger om hans søgsmål mod en kommunal chef, og at artiklen bør fjernes fra sn.dk.

1 Sagsfremstilling
Den påklagede artikel
Sjællandske medier bragte den 21. september 2016 på sn.dk artiklen ”Vred borger anmelder topchef for ærekrænkelse”. Det fremgår, at artiklen er blevet opdateret den 21. september 2016 kl. 10.48 og igen den 23. september 2016 kl. 18.18. Af den opdaterede artikel fremgår følgende:
”ARTIKLEN ER OPDATERET
[Klager] har anmeldt centerchef i Næstved Kommune, [Centerchefen], for ærekrænkende udtalelser.
Det er en strid om rensning af spildevandet fra [Klager]s ejendom nær Vallensved i den vestlige del af kommunen, der har udløst uenighederne.
Ifølge [Klager] forlanger Næstved Kommune, at der laves et nedsivningsanlæg på hans ejendom. [Klager] oplyser, at der allerede er et nedsivningsanlæg på Lund Møllevej.
Sagen mellem [Klager] og Næstved Kommune har stået på i flere år og er nu kulmineret med stævningen.
– Jeg synes, at Næstved Kommune er lukket og ekstremt irriterende. Jeg har kun dårlige erfaringer med for eksempel Borgerservice, hvor man skal bestille tid for at få ordnet en bagatel, der tager ganske få minutter. Der er en pilrådden forvaltningskultur, hvor man behandler sine borgere som man har lyst til, siger [Klager].
Formand for Byrådets tekniske udvalg, Søren Revsbæk (V), havde tirsdag et møde med [Klager] om sagen.
Søren Revsbæk ønsker ikke at udtale sig om stævningen mod den kommunale topchef. Men på et generelt plan siger han:
– Det er uheldigt, hvis den slags sker.
Om sagens substans, nemlig rensning af [Klager]s spildevand, siger Søren Revsbæk:
– Vi prøver at finde en løsning på sagen.

Vil have renset sit navn
Ifølge [Klager] er han blevet beskyldt for at true centerchef [Centerchefen].
[Klager] afviser at have fremsat trusler og er så vred over anklagen, at han vil have renset sit navn.
– Kommunen kører en ulækker magtretorik og så er der ikke andet at gøre, end at gå rettens vej, siger [Klager].
[Centerchefen]s chef, direktør Sven Koefoed-Hansen, er ærgerlig over sagen.
– Vi støtter naturligvis vores medarbejder og hun får al den juridiske hjælp hun har brug for. Vi plejer at komme overens med borgere og virksomheder. Vi ser helst, at tingene kører gnidningsfrit, siger han.
Sven Koefoed-Hansen startede som direktør i Næstved 1. november 2015. Det er første gang han har oplevet, at en strid mellem en borger og forvaltningen ender i en retssal.
Han kan ikke genkende [Klager]s beskrivelse af en »pilrådden forvaltningskultur«, der benytter en »ulækker magtretorik«.
– Overhovedet ikke. Havde det været tilfældet, ville vi naturligvis gøre noget ved det, siger direktøren.”

[Klager] klagede den 11. november 2016 til Sjællandske Medier og anmodede dem om at fjerne artiklen. Af mailen fremgår følgende:
”Hun er ikke stævnet for injurier men efter Straffelovens § 267 om æreskrænkende udtalelser.
Det er ikke en strid om kloakering, men omkring nedsivningsanlæg.
Forklar venligst hvordan i havde tænkt jer at kommunen skulle indrømme at bruge en ulækker magtretorik?
I går ikke ind i det problematiske i at kommunen bruger penge på juridisk hjælp til en jurist, men ikke på at hjælpe borgeren.
Mig bekendt har NK en lang række sager der bunder i deres forvaltningskultur.”

Mediet fjernede ikke artiklen, men ændrede efterfølgende i artiklens tekst og under artiklen blev indsat følgende:
”PRÆCISERING
Det har tidligere fremgået af denne artikel, at [Klager] havde anmeldt centerchefen for injurier. Dette er ikke korrekt. Anmeldelsen handler om æreskrænkende udtalelser.
Vi skrev også at sagen var en strid om kloakering. Det er mere præcist en strid om rensning af spildevandet fra ejendommen.”

Den 15. november 2016 bragte sn.dk i den løbende nyhedsstrøm følgende:
”Rettelse: Det var ikke en anmeldelse om injurier
Det har tidligere fremgået af artiklen ‘Vred borger anmelder topchef for æreskrænkelse’ [link til artiklen] fra den 21. september 2016, at borgeren, [Klager], havde anmeldt centerchef i Næstved Kommune, [Centerchefen] for injurier. Dette er ikke korrekt. Anmeldelsen handler om ærekrænkende udtalelser.
Vi skrev også, at sagen var en strid om kloakering. Det er mere præcist en strid om rensning af spildevandet fra ejendommen.”

2 Parternes synspunkter
2.1 [Klager]s synspunkter
[Klager] har anført, at han gentagne gange har været i kontakt med journalisten bag artiklen, som er blevet tilrettet to gange, men at artiklen stadig er fejlagtig og derfor bør fjernes fra sn.dk.
Det fremgår fejlagtigt af artiklen, at [Klager] har ”anmeldt” centerchefen, selvom han har indgivet en stævning. Der er stor juridisk forskel på disse begreber.
Endvidere konkluderer journalisten, at [Klager] er ”vred”, hvilket er en følelsestilstand, journalisten tillægger [Klager], uden at journalisten ved noget herom. Vrede er tillige for ham som kristen en dødssynd.
I artiklen er [Klager] citeret for, at han ”synes, at Næstved Kommune er lukket og ekstremt irriterende”, at der er en ”pilrådden forvaltningskultur” i Næstved Kommune, og at Næstved Kommune benytter en ”ulækker magtretorik”. [Klager] har afvist at have udtalt således.

2.2 Sjællandske Mediers synspunkter
Sjællandske Medier har anført, at avisens journalist alene erindrer at have talt med [Klager] den 20. september 2016 som optakt til den påklagede artikel og den 11. november 2016, hvor [Klager] kontaktede sn.dk for at klage over artiklen.
Ved henvendelsen den 11. november 2016 påklagede [Klager] to ting. For det første, at sagen drejede sig om en stævning for ærekrænkende udtalelser og ikke injurier. For det andet påklagede [Klager], at det var en strid om nedsivningsanlæg og ikke kloakering. Det var samme emner, som var blevet berørt i en samtale med journalisten samme dag, og begge ting blev rettet i artiklen samme dag. Sjællandske Medier har til brug for sagens behandling fremsendt en udskrift af avisens mailkorrespondance af 11. november 2016 med [Klager].
For så vidt angår mediets brug af ordet ”anmelder” i stedet for ordet ”stævner” gøres det gældende, at en stævning også er en anmeldelse. Ordet stævning er endvidere nævnt i artiklen.
For så vidt angår mediets brug af ordet ”vred” har Sjællandske Medier anført, at [Klager] udtalte sig i en vred tone i telefonsamtalen, og at [Klager]s ordvalg også er udtryk for vrede.
[Klager] har ikke tidligere benægtet at have udtalt de ting, som han nu i klagen anfører, han fejlagtigt er citeret for i artiklen. Da avisen ikke bånder samtlige samtaler med deres kilder, ligger der ikke et båndudskrift af de omtalte samtaler. Journalisten har dog ikke frit opfundet de udtryk om Næstved Kommune og kommunens sagsbehandling, som [Klager] er citeret for.
Sjællandske Medier rettede artiklen den 11. november 2016, men opdateringen kom ved en teknisk fejl ikke med denne dag. Rettelsen er også lagt selvstændigt på sn.dk for at gøre opmærksom på, at der er rettet i artiklen. Denne selvstændige rettelse blev imidlertid først bragt den 15. november 2016 på grund af en procedurefejl.
Sjællandske Medier har afvist at fjerne artiklen, da det har en nyhedsværdi, at en borger stævner en chef i den kommunale forvaltning. Efter Sjællandske Mediers opfattelse er artiklen også korrekt.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og Marlene Borst Hansen.

Pressenævnet har ikke en kopi af den første udgave af artiklen på sn.dk. Den opdaterede version har overskriften ”Vred borger anmelder topchef for ærekrænkelse”. I den første udgave af artiklen var ordet ”ærekrænkelse” angiveligt ”injurier”.

God presseskik
[Klager] har klaget over overskriften ”Vred borger anmelder topchef for ærekrænkelse”. Han har klaget over brugen af ordene ”anmelder” og ”vred”.

– Korrekt information
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel eller udsendelse, jf. punkterne A.1 og A.6.
På baggrund af sagens oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] har stævnet centerchefen i Næstved Kommune for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om krænkende udtalelser (§ 267 i straffelovens kapitel 27 om fred- og ærekrænkelser).
Pressenævnet finder, at ordet ”vred” i overskriften ”Vred borger anmelder topchef for ærekrænkelse” har fornøden dækning i de informationer, der fremgår af artiklen. Nævnet udtaler ikke kritik.

Pressenævnet finder, at oplysningen i den oprindelige artikel om, at [Klager] havde anmeldt centerchefen for injurier, fejlagtigt kan give indtryk af, at [Klager] har politianmeldt centerchefen.
Ifølge straffelovens § 275 er overtrædelse af straffelovens § 267 om ærekrænkelser undergivet privat påtale. Sager af denne art indebærer derfor ikke en politianmeldelse, men behandles under en privat straffesag, der anlægges af den person, der anser sig for at være krænket.
Da [Klager] således har anlagt en privat straffesag, hvor der kan være tale om at pålægge straf, finder Pressenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere brugen af ordet ”anmeldt”. Pressenævnet lægger herved også vægt på, at Sjællandske Medier efterfølgende indsatte en præcisering i artiklen og i den løbende nyhedsstrøm den 15. november 2016 oplyste, at der ikke var tale om en anmeldelse.

[Klager] har endvidere klaget over, at hans udtalelser er gengivet forkert i artiklen.
Journalisten og [Klager] talte telefonisk sammen før offentliggørelsen af artiklen. Ifølge Sjællandske Medier har avisen ikke en optagelse samtalen, og [Klager] har heller ikke fremlagt en optagelse over for Pressenævnet. Nævnet har derfor ikke mulighed for at tage stilling til, hvorvidt [Klager]s citater (citaterne ”synes, at Næstved Kommune er lukket og ekstremt irriterende”, at der er en ”pilrådden forvaltningskultur” i Næstved Kommune, og at Næstved Kommune benytter en ”ulækker magtretorik”), er en korrekt gengivelse af, hvad [Klager] udtalte til journalisten. Pressenævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik.

– Afpublicering
[Klager] har anført, at artiklen bør slettes fra sn.dk, da den indeholder forkerte oplysninger.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.
Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.
Da artiklen ikke indeholder sådanne følsomme eller private oplysninger, som kan anses som omfattet af punkt B.8, finder Pressenævnet ikke grundlag for at kritisere sn.dk for ikke at imødekomme anmodningen om at slette artiklen.

Pressenævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at sn.dk har tilsidesat god presseskik.

Pressenævnets kendelse af 19. december 2016 i sag nr. 16-70-01046.

Del på sociale medier ved at klikke her: