Sagsnummer: 16-70-01017

Skive Folkeblad får kritik for at mangle en væsentlig oplysning i artikel

30-11-2016

Skive Folkeblad omtalte en konkret sag, hvor forældrene til en handicappet mand havde oprettet en Facebook-side om kommunens sagsbehandling. I artiklen var viceborgmesteren citeret for udtalelsen “Vi har jo et ankesystem. Brug det i stedet for.” Den handicappede mand havde imidlertid klaget til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser. Pressenævnet fandt derfor, at det burde have fremgået af artiklen, og udtalte kritik på dette punkt.

[Klager 1] og [Klager 2] (klagerne) har klaget over artiklerne “Preben Andersen vil rejse sag i KL: Private rådgivere tager tiden” og “Preben Andersen (DF) vil have problematik drøftet i KL: – Private rådgivere bombarderer kommuner med krævende mails” bragt i Skive Folkeblad den 8. september 2016, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager 1] og [Klager 2] har navnlig klaget over, at de ikke er blevet forelagt en udtalelse fra Skive Kommunes viceborgmester forud for offentliggørelsen af de påklagede artikler, og at de derfor ikke er kommet til orde.

1 Sagsfremstilling

Forud for offentliggørelse af de påklagede artikler

Skive Folkeblad bragte forud for de påklagede artikler en omtale en sag hos kommunen. Avisen bragte blandt andet den 22. juni 2016 Mette Heaps læserbrev “Åbent brev til borgmester Peder Christian Kirkegaard”. Af indlægget fremgår bl.a. følgende:

 

“Undertegnede er privat rådgiver for familien [Klagernes efternavn]. De befinder sig i en ulykkelig situation. Sagen drejer sig om [Klagernes søn], som er søn af [Klager 1] og [Klager 2]. Han er 24 år gammel og multihandicappet efter en hjerneblødning i forbindelse med fødslen.

Herudover er der tilstødt en hoftelidelse, der betyder, at han er lænket til kørestol, han har diagnoserne Infantil Autisme, epilepsi og diabetes. Han har behov for hjælp døgnets 24 timer.

Intellektuelt fungerer [Klagernes søn] som et barn på 4-8 år, afhængigt af om han har en god eller en dårlig dag. Alle i denne aldersgruppe har brug for sine forældre, og det har [Klagernes søn] også. Familien har derfor valgt, at [Klagernes søn] skal blive boende hjemme. Da Skive Kommune ikke kan tilbyde et dagtilbud, der sikrer [Klagernes søn] en helhedsorienteret og værdig løsning, er [Klagernes søn] hjemme hele tiden og passes af sin mor, der af denne grund ikke har muligheder for at søge andet arbejde.

[…]”

 

Indlægget fortsætter blandt andet med en beskrivelse af Skive Kommunes afgørelse, hvor sønnen tildeles hjælp i eget hjem frem for borgerstyret personlig assistance (BPA), der ville medføre tilskud til pleje i flere timer. Indlægget fortsætter:

 

“[…]

Undertegnede bragte opslaget »Hvor er retssikkerheden for [Klagernes søn] og hans familie?« på FB-siden Din Socialjurist mandag. På skrivende tidspunkt er dette opslag set af mere end 81.000 personer og delt 1012 gange. Du er naturligvis mere end velkommen til at følge med på siden.

Samtidigt er gruppen »Hvem sikrer det værdige liv for handicappede borgere i Skive Kommune?« oprettet.

Du er naturligvis velkommen til at melde dig ind i gruppen, da jeg er bekendt med, at der vil blive skrevet om lignende sager fra Skive Kommune i den næste periode.

Vi håber, du har tid til et møde snarest muligt, så denne traumatisering af en hel familie kan stoppe.

[…]”

 

Den 24. juni 2016 bragte Skive Folkeblad forsideartiklen “Frustrerede forældre har oprettet en gruppe om handicappedes vilkår: Facebook som våben mod kommunen”. Af artiklen fremgår følgende:

 

“Hvad skal man gøre, hvis man som forælder til en handicappet ikke føler, at man bliver taget alvorligt af kommunen?

På baggrund af en konkret sag har familien [Klagernes efternavn] i Rødding startet Facebook-gruppen: »Hvem sikrer det værdige liv for handicappede i Skive Kommune?«

Her kan brugerne kommentere og fortælle om egne erfaringer med Skive Kommunes tilbud i forhold til de handicappede -for at sætte fokus på områder, hvor forældre mener, at kommunen har svigtet.

[Klager 1], mor til en handicappet, voksen søn, mener ikke, at gruppen hænger Skive Kommune ud.

– Vi synes bestemt ikke, at vi hænger nogen ud. Vi er med til at skabe et debatforum. Vi gør meget ud af, at alt, hvad vi lægger ud, foregår i en ordentlig tone, siger [Klager 1].

LOKALT SIDE 8-9.”

 

På avisens side 8-9 bragte Skive Folkeblad artiklen “Facebook-gruppe og åbent brev til borgmesteren: Forældre til handicappede i oprør over Skive Kommune”. Af artiklen fremgår følgende:

 

“I onsdagens udgave [den 22. juni 2016] af Skive Folkeblad kunne man læse et åbent brev til Skive Kommunes borgmester, skrevet af den private socialjurist Mette Heap, Skjern, på vegne af familien [Klagernes efternavn] i Rødding.

[Klager 1] og [Klager 2]s 24-årige, hjemmeboende søn [Klagernes søn] er multihandicappet på grund af en hjerneblødning i forbindelse med fødslen. Han har blandt andet diagnosen infantil autisme.

Ægteparret har i halvandet år kæmpet mod Skive Kommune, som, de ikke mener, tilbyder den hjælp og støtte, som [Klagernes søn] har brug for.

Sideløbende med læserbrevet er der for få dage siden – med udgangspunkt i [Klagernes søn]s sag – oprettet en Facebook-gruppe ved navn: »Hvem sikrer det værdige liv for handicappede i Skive Kommune?«.

Facebook-gruppen er tænkt som et forum, hvor forældre til handicappede – og andre med berøring til området – kan dele ud af egne erfaringer med Skive Kommune og kommentere.

Pres på kommunen

Håbet er at sætte fokus på området, så kommunen bliver presset til at ændre situationen for de familier, der er klemt i kommunen, forklarer Mette Heap.

– Tanken har været at lægge pres på for at synliggøre, at mange forældre med voksne handicappede i Skive Kommune er i en rigtig dårlig situation, siger Mette Heap.

– De her forældre står med forældreansvaret for nogle børn, som ikke er børn mere, siger socialjuristen.

Hvor usædvanligt er det, at du som privat socialjurist tyer til at skrive et åbent brev til en kommunes borgmester?

– Det er første gang, jeg gør det. Jeg har aldrig gjort det før. Jeg har været selvstændig i tre år. Det er den første sag af sin art, som er så langt ude, at jeg har været nødt til det, siger hun.

[Klager 1], mor til [Klagernes søn], siger, at hun synes, at familien har fulgt alle spilleregler for henvendelser til kommunen, men tålmodigheden er sluppet op nu:

– Vi har valgt at gå offentligt, fordi vi ikke føler, at vi har andre muligheder. Fakta er, at sagen har kørt i halvandet år, siger [Klager 1].

Nogle vil måske synes, at en sådan Facebook-gruppe er et ret voldsomt skridt, som hænger kommunen ud?

– Vi synes bestemt ikke, at vi hænger nogen ud. Vi er med til at skabe et debatforum. Vi gør meget ud af, at alt, hvad vi lægger ud, foregår i en ordentlig tone, svarer [Klager 1].

På Facebook-siden kan man læse detaljer og finde filer om [Klagernes søn]s historie.

– Vi har ikke sagt noget om [Klagernes søn]s sag, som vi ikke har 100 procent dokumentation for, fastslår [Klager 1].

[…]”

 

De påklagede artikler

Skive Folkeblad bragte den 8. september 2016 på forsiden artiklen “Preben Andersen vil rejse sag i KL: Private rådgivere tager tiden”. Af artiklen fremgår følgende:

 

“Hvad kan man gøre, hvis private socialrådgivere overdænger en kommune med spørgsmål i sådan en grad, at det lægger beslag på ressourcer, som andre familier kunne have glæde af?

Den problemstilling vil Skive Kommunes social- og ældreudvalgsformand Preben Andersen (DF) have drøftet i Kommunernes Landsforening (KL), hvor han sidder i bestyrelsen.

Preben Andersen har set enkelte eksempler på familier, der har hyret en privat rådgiver mod Skive Kommune, hvor rådgiveren sender mange meget ressourcekrævende mails til forvaltningen – og til tider byrådet – hvor Preben Andersen stiller spørgsmålstegn ved nødvendigheden af henvendelserne.

Skive Folkeblad har kontaktet den private socialrådgiver Ricky Magnussen, som har kørt sager for borgere mod Skive Kommune, der er endt i Ankestyrelsen.

– Jeg indrømmer gerne, at jeg bider mig fast, når jeg med min faglighed og uddannelse som socialrådgiver ser der er åbenlyse fejl eller spørgsmål, siger Ricky Magnussen.

LOKALT SIDE 4-5″

 

Samme dag bragte Skive Folkeblad på side 4 og 5 artiklen “Preben Andersen (DF) vil have problematik drøftet i KL: – Private rådgivere bombarderer kommuner med krævende mails”. Af artiklen fremgår følgende:

 

“Skives viceborgmester Preben Andersen, der sidder i bestyrelsen i Kommunernes Landsforening (KL) for Dansk Folkeparti, oplever et voksende problem med private socialrådgivere, der bombarderer kommunerne med spørgsmål i konkrete socialsager – og dermed suger ressourcer ud af forvaltningerne.

Den problematik ønsker han vendt i KL.

– Jeg vil rejse problemstillingen i KL, oplyser Preben Andersen.

Som politiker og formand for social- og ældreudvalget har han lagt mærke til eksempler på enkelte familier i Skive Kommune, som har hyret en privat socialrådgiver, der presser voldsomt på med så mange spørgsmål, at det – ifølge viceborgmesteren – vil tage en medarbejder et helt årsværk at svare på det hele.

Han er med på, at lovgivningen giver mulighed for at stille spørgsmål.

Men Preben Andersen foreslår, at man som kommune skal kunne forlange en form for afgift for at svare på spørgsmål, hvis det kan dokumenteres, at spørgsmålene lægger et unødigt pres på kommunen. Alternativt skulle man se på, om det er muligt at fratage en privat socialrådgiver en konkret sag, mener Preben Andersen.

Færre sager omgøres i ankestyrelse

Preben Andersen lufter sine tanker i kølvandet på, at hele social- og ældreudvalget forleden drøftede, hvor mange sager Skive Kommune får medhold i i Ankestyrelsen.

– Vi er blevet bedre til de ankesager. Vi får stadfæstet flere sager, konstaterer Preben Andersen på vegne af Skive Kommune.

I 2014 ændrede Ankestyrelsen således Skive Kommunes afgørelse i 21 procent af sagerne.

I 2015 var tallet dalet til 11 procent – hvilket er i niveau med landsgennemsnittet.

I første halvår af 2016 er tallet på syv procent sager (hvilket er under landsgennemsnittet), som kommunen skal ændre.

Syv procent indikerer, at det samlede procenttal for i år nok ender lidt højere end 11 procent i 2015, men trods alt mindre end 21 procent i 2014.

Voldsom Facebook-side mod kommunen

Under alle omstændigheder synes Preben Andersen, at statistikken tegner et noget andet billede af Skive Kommune, end det indtryk man får fra Facebook-siden »Hvem sikrer det værdige liv for handicappede i Skive Kommune?«, som Skive Folkeblad tidligere har omtalt.

I forbindelse med drøftelsen af ankesagerne har social- og ældreudvalget drøftet denne hjemmeside, og nogle af de udsagn, som er blevet ytret mod Skive Kommune på siden.

– Det, synes vi, er voldsomt, siger Preben Andersen.

Facebook-siden har efterhånden fået 230 medlemmer og tager konkret udgangspunkt i en families stærkt handicappede, voksne søn.

Familiens private socialjurist, Mette Heap, skrev et åbent brev til Skive Kommune og foreslog samtidig familien at oprette Facebook-siden.

– Vi har valgt at »gå offentligt«, fordi vi ikke føler, at vi har andre muligheder. Fakta er, at sagen har kørt i halvandet år, forklarede moderen, [Klager 1], Rødding, i juni til Skive Folkeblad.

Familien har forgæves kæmpet mod Skive Kommune, som, de ikke mener, tilbyder den hjælp og støtte, som deres søn reelt har brug for.

– Vi synes bestemt ikke, at vi hænger nogen ud. Vi er med til at skabe et debatforum.

Vi gør meget ud af, at alt, hvad vi lægger ud, foregår i en ordentlig tone, har [Klager 1] tidligere udtalt til Skive Folkeblad.

Etisk forkert

Preben Andersen mener omvendt, at Facebook er en forkert vej at gå. Både af hensyn til kommunens ansatte, men også af hensyn til den handicappede søn.

– Hvis det var mig, der havde nogle ting, som jeg ikke var tilfreds med ved kommunen, ville jeg i hvert fald ikke sætte mit barn op på en Facebook-side med foto og det hele. Det, synes jeg ikke, er etisk rigtigt. Det ville jeg ikke gøre som forælder. Vi har jo et ankesystem. Brug det i stedet for, siger Preben Andersen, som understreger, at han her udtaler sig personligt – og ikke på social- og ældreudvalgets vegne.”

 

Under artiklen var bragt et skærmbillede af den offentlige Facebook-gruppe “Hvem sikrer det værdige liv for handicappede i Skive Kommune”. Det fremgår heraf, at det er en “Offentlig gruppe”. Af et udateret skærmprint indsat i artiklen fremgår det, at denne gruppe havde 121 medlemmer.

På side 5 var videre bragt en artikel med udtalelser fra Ricky Magnussen under overskriften “Privat socialrådgiver: – Jeg bider mig fast”.

Yderligere oplysninger

[Klagernes søn] klagede ved sin repræsentant til Ankestyrelsen over Skive Kommunes afgørelse af 19. juni 2015 om praktisk hjælp og over kommunens afgørelse af 3. juli 2015 om afløsning og kontant tilskud.

Af Ankestyrelsens samlede afgørelse af 3. november 2015 fremgår det, at en del af kommunens sagsbehandling havde været mangelfuld, og sagen skulle derfor på ny behandles af kommunen (denne del blev hjemvist til fornyet behandling hos kommunen). Af Ankestyrelsens afgørelse fremgår det bl.a.:

 

“[…]

Resultatet er:

 

    • Du har ret til hjælp til overvågning efter reglerne om kontant tilskud til at ansætte hjælpere.
    • Kommunen skal for så vidt angår dit øvrige hjælpebehov behandle klagen igen.

 

Det betyder, at du ikke har ret til hjælp til overvågning og at kommunens afgørelse af 3. juli 2015 om overvågning fortsat gælder.

Kommunens afgørelser i forhold til dit øvrige hjælpebehov gælder derimod ikke.

[…]”

 

Af Ankestyrelsens begrundelse fremgår bl.a. følgende:

 

“Overvågning

Vi vurderer, at der ikke er hjemmel til at bevilge overvågning efter servicelovens § 95.

[…]

Øvrige støttebehov

Vi vurderer, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad har oplyst eller foretaget en konkret og individuel vurdering af dit støttebehov.

[…]

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis du ikke er enig i afgørelsen kan du klage igen efter de almindelige klageregler.”

 

Skive Kommune traf den 17. juni 2016 på ny afgørelse vedrørende [Klagernes søn]s ret til personlig og praktisk hjælp. Denne afgørelse er anket til Ankestyrelsen (angiveligt den 4. august 2016).

Kommunen gav den 8. august 2016 [Klagernes søn] afslag på en ansøgning om at modtage borgerstyret personlig assistance (BPA). Denne afgørelse er efterfølgende anket til Ankestyrelsen (datoen fremgår ikke af ankeskrivelsen).

2 Parternes synspunkter

2.1 Klagernes synspunkter

Generelle synspunkter

Klagerne har indledningsvist anført, at de har modtaget en afgørelse fra Skive Kommune, der fastslår, at familien skal sørge for varetagelsen af deres 24-årige søns omsorg i hovedparten af døgnet, og at sønnen midlertidigt skal anbringes på et plejecenter, hvis klagerne skal holde ferie eller lignende. Klagerne har påklaget denne afgørelse.

Undervejs i forløbet har klagerne mødt flere andre forældre til handicappede børn og unge, som er løbet ind i lignende vanskeligheder med Skive Kommunes sagsbehandling. Det er baggrunden for dannelsen af Facebook-gruppen “Hvem sikrer det værdige liv for handicappede i Skive Kommune”. På tidspunktet for klagen til Pressenævnet havde gruppen 272 medlemmer. Alle opslag i gruppen er fuldt offentlige. Fra administratorernes side lægges der meget vægt på, at der holdes en sober og ordentlig tone i debatten i gruppen.

Forelæggelse og faktiske oplysninger

Klagerne har anført, at de i omtalen den 8. september 2016 er udsat for et personangreb fra Skives viceborgmester og formand for Social- og ældreudvalget. Uden vidende eller samtykke er de blevet misbrugt til at illustrere viceborgmesterens politiske sag.

I artiklerne citeres viceborgmesteren for at sige, at det vil tage en kommunal medarbejder et helt årsværk at servicere private socialrådgivere. Det er udokumenteret, og klagerne forstår ikke, hvad det har med dem eller Facebook-gruppen at gøre.

Klagerne har videre anført, at Facebook-gruppen beskrives som “voldsom” uden de får lejlighed til at kommentere omtalen. Klagerne er ikke blevet kontaktet med henblik på at kunne give en kommentar.

I artiklerne får man det forkerte indtryk, at klagerne ved at bruge en privat socialjurist har overbebyrdet Skive Kommune med arbejde. De burde derfor have haft mulighed for at kommentere de påstande. Klagerne har overholdt alle spilleregler, hvilket de gerne ville have udtalt til avisen, hvis de havde fået mulighed for det.

I artiklen “Preben Andersen (DF) vil have problematik drøftet i KL: – Private rådgivere bombarderer kommuner med krævende mails” genbruges et citat fra [Klager 1], som blev fremsat i en helt anden kontekst i juni 2016, da Skive Folkeblad også omtalte Facebook-gruppen. Viceborgmesteren citeres for at betegne oprettelsen af Facebook-gruppen og et ledsagende billede af klagernes søn som “etisk forkert”. Heller ikke dette fik klagerne mulighed for at kommentere.

Redigering

I forbindelse med Skive Folkeblads research til artiklen burde avisen have konstateret, at viceborgmesteren selv er medlem af Facebook-gruppen og spurgt ham ind til dette. Viceborgmesteren er også citeret for at sige, at “Vi har jo et ankesystem. Brug det i stedet for”, selvom klagerne allerede har gjort brug af dette klagesystem tilbage i 2015. Dokumentation for dette er offentligt tilgængeligt i Facebook-gruppen “Hvem sikrer det værdige liv for handicappede i Skive Kommune”.

2.2 Skive Folkeblads synspunkter

Generelle synspunkter

Skive Folkeblad har afvist, at avisen har overtrådt de vejledende regler for god presseskik.

De påklagede artikler sætter både fokus på en families situation i forhold til at have et handicappet barn samt fokus på de nye veje, herunder oprettelse af en Facebook-gruppe og et åbent brev fra en socialjurist, som er blevet benyttet til at skabe opmærksomhed om sagen. Endelig er der bragt en opfølgende kommentar fra Skives borgmester. De påklagede artikler har ikke klagerne som omdrejningspunkt, idet nyhedsvinklen er, at Skives viceborgmester vil gå til Kommunernes Landsforening (KL), hvor han sidder i bestyrelsen, og påpege det problem, han oplever med private socialrådgivere, som bruger de kommunale sagsbehandleres tid. Dette er en relevant nyhed.

Forelæggelse og faktiske oplysninger

Det er Skive Folkeblads opfattelse, at avisen ikke skulle indhente samtykke til journalistisk at gå videre med sagen, som tidligere har været grundigt omtalt i Skive Folkeblad. [Klager 1]s offentlige og tidligere beskrevne Facebook-gruppe er derfor også et af bidragene til at illustrere dækningen i avisen den 8. september 2016.

Viceborgmesterens kritik udtaler sig generelt om, hvad han opfatter som et generelt voksende problem og ikke specifikt om klagernes sag.

Citatet “Vi har valgt at »gå offentligt«, fordi vi ikke føler, at vi har andre muligheder. Fakta er, at sagen har kørt i halvandet år” er relevant for artiklen. Citatet er taget fra en offentlig gruppe, som alle har adgang til uden, at det er et krav, at man er medlem af gruppen. Klagerne kommer til orde i forhold til viceborgmesterens udtalelse om, at han finder, at nogle udsagn i Facebook-gruppen kan virke “voldsomt”. Det gælder også i forhold til viceborgmesterens udtalelse mod artiklens slutning, hvor det fremgår, at han ikke finder det “etisk rigtigt” at lægge et billede af sit barn op på Facebook, hvis man er utilfreds med kommunens sagsbehandling. Det fremgår således af artiklen, at klagerne forgæves har kæmpet i halvandet år, og at det er baggrunden for oprettelsen af Facebook-gruppen.

Redigering

Skive Folkeblad er enig med klagerne i, at det kunne være en god bonusoplysning at gøre læserne opmærksomme på, at viceborgmesteren selv er medlem af den pågældende Facebook-gruppe. Undladelsen udgør imidlertid ikke et brud på de vejledende regler for god presseskik.

Avisen har endelig anført, at det ikke er afgørende, om Ankestyrelsen i første omgang har sendt sagen tilbage til kommunen. Pointen er, at udvalgsformanden og viceborgmesteren opfordrer til, at man bruger det sociale ankesystem i stedet for private socialrådgiveres mailkamp og familiers Facebook-indsats.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Turid Fennefoss Nielsen, Ulrik Holmstrup og Otto Juhl Nielsen.

God presseskik

[Klager 1] og [Klager 2] har klaget over, at de ikke er blevet forelagt omtalen i Skive Folkeblad i september 2016, og at avisen har udeladt nogle oplysninger i artiklen.

  • Forelæggelse og faktiske oplysninger

 

Klagerne har klaget over, at de ikke fik forelagt viceborgmesterens udtalelse om, at nogle udsagn mod kommunen på Facebook-siden “er voldsomt”, og at han synes, det ikke er “etisk rigtigt” at lægge et billede af sit barn op på Facebook, samt at [Klager 1]s udtalelser fra 24. juni 2016 blev indsat til omtalen uden hendes samtykke.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer, jf. punkterne A.3 og A.5.

Pressenævnet finder, at artiklen beskriver et generelt problem om, at private socialrådgivere i så omfattende grad sender spørgsmål til kommunerne i konkrete socialsager, at det er ressourcekrævende for kommunen.

Pressenævnet finder det uheldigt, at avisens artikel “Preben Andersen (DF) vil have problematik drøftet i KL: – Private rådgivere bombarderer kommuner med krævende mails” er illustreret med et billede fra Facebook-gruppen “Hvem sikrer det værdige liv for handicappede i Skive Kommune?”, da det kan give indtryk af, at viceborgmester Preben Andersen konkret henviser til familien [Klagernes efternavn]s private rådgiver. Det fremgår imidlertid af artiklen, at familien [Klagernes efternavn]s sag er omtalt, da de har oprettet Facebook-gruppen som reaktion på sagsbehandlingen i Skive Kommune.

I den forbindelse gengives en række af [Klager 1]s udtalelser offentliggjort i Skive Folkeblad i juni 2016, og et citat fra viceborgmesteren i Skive Kommune, der bl.a. udtaler, at det “synes jeg ikke, er etisk rigtigt” om det at offentliggøre et billede af sit barn på Facebook i en socialsag. Det fremgår, at viceborgmesteren “understreger, at han her udtaler sig personligt – og ikke på social- og ældreudvalgets vegne”.

Pressenævnet finder, at det pågældende citat og udsagnet “voldsomt” om nogle af indlæggene på Facebook-siden klart fremstår som vurderinger af den offentlige Facebook-gruppe. Nævnet finder derfor, at udsagnene ikke har skullet efterprøves ved forelæggelse for [Klager 1].

Pressenævnet finder herefter hverken grundlag for at udtale kritik af den manglende forelæggelse af vurderingerne af klagernes adfærd eller af, at [Klager 1]s udtalelser blev offentliggjort igen i juni måned uden hendes samtykke. Nævnet har også lagt vægt på, at det af omtalen i september måned fremgår, at klagernes udtalelser er en gengivelse af udtalelser fra juni måned, og at klagerne selv har været med til at skabe opmærksom om deres synspunkter i Facebookgruppen.

  • Redigering

 

[Klager 1] og [Klager 2] har klaget over, at Skive Folkeblad ikke har oplyst, at viceborgmesteren var medlem af Facebook-gruppen og heller ikke oplyst, at familien allerede har klaget over kommunens afgørelse, når viceborgmesteren samtidig henviser til, at “Vi har jo et ankesystem. Brug det i stedet for” i afsnittet “Etisk forkert”. Af afsnittet fremgår følgende:

 

“Etisk forkert

Preben Andersen mener omvendt, at Facebook er en forkert vej at gå. Både af hensyn til kommunens ansatte, men også af hensyn til den handicappede søn.

– Hvis det var mig, der havde nogle ting, som jeg ikke var tilfreds med ved kommunen, ville jeg i hvert fald ikke sætte mit barn op på en Facebook-side med foto og det hele. Det, synes jeg ikke, er etisk rigtigt. Det ville jeg ikke gøre som forælder. Vi har jo et ankesystem. Brug det i stedet for, siger Preben Andersen […]”

 

Pressenævnet bemærker i den forbindelse, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet som udgangspunkt er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Det vil sige, at det ligger inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at undlade at omtale forhold, der for en af parterne eller andre forekommer centrale, ligesom det er op til redaktøren at vælge og fravælge materiale og kilder, så længe det samlede indtryk giver et retvisende billede.

Pressenævnet finder, at Skive Folkeblad har handlet inden for redigeringsretten ved at undlade oplysningen om, at Skive Kommunes viceborgmester var medlem af Facebook-gruppen “Hvem sikrer det værdige liv for handicappede i Skive Kommune?”

På baggrund af de af [Klager 1] og [Klager 2] fremlagte afgørelser lægger Pressenævnet til grund, at [Klagernes søn] havde indbragt to af kommunens afgørelser fra juni og juli 2015 for Ankestyrelsen. Ankestyrelsen traf den 3. november 2015 afgørelse i ankesagen og fandt, at en del af kommunens sagsbehandling var mangelfuld. Styrelsen hjemviste derfor en del af kommunens afgørelse til fornyet behandling. Kommunen traf efterfølgende på ny afgørelse i sagen den 17. juni 2016. Denne afgørelse er herefter igen indbragt for Ankestyrelsen. En anden af kommunens afgørelser af 8. august 2016 er tillige indbragt for Ankestyrelsen.

Da viceborgmesterens udsagn i forlængelse af omtalen af [Klagernes søn] som “den handicappede søn” giver indtryk af, at han udtaler sig konkret om familien [Klagernes efternavn], finder nævnet, at det havde været relevant at nævne, at familien allerede havde klaget over kommunens afgørelser og derved anvendt det ankesystem, viceborgmesteren henviser til ved kommentaren “Vi har jo et ankesystem. Brug det i stedet for”. Da udsagnet samtidig kan være krænkende for familien, udtaler Pressenævnet kritik af Skive Folkeblad for at udelade væsentlige oplysninger om sagsforløbet ved kommunens behandling af [klagernes søn]s sag.

Offentliggørelse

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Skive Folkeblad at offentliggøre en faksimile af avisens side 4 og 5 den 8. september 2016 til følgende tekst:

“[rubrik]

Pressenævnet kritiserer Skive Folkeblad

[underrubrik]

Nævnet har kritiseret, at der i en artikel manglende væsentlige oplysninger om sagsbehandlingen i omtalen af en sag om tilskud til handicaphjælp.

[brødtekst]

Skive Folkeblad bragte i september en omtale af private socialrådgivere i artiklen “Preben Andersen (DF) vil have problematik drøftet i KL: – Private rådgivere bombarderer kommuner med krævende mails”.

I den forbindelse var en konkret sag om en handicappet mand, [Klagernes søn], omtalt.

For at skabe opmærksomhed om [Klagernes søn]s sag, var der oprettet en Facebook-gruppe, “Hvem sikrer det værdige liv for handicappede i Skive Kommune”.

Skive Kommunens viceborgmester, Preben Andersen, udtalte sig om Facebook-siden.

I artiklen var han citeret for at sige, at han ikke ville “sætte mit barn op på en Facebook-side med foto og det hele”. Han henviste i stedet til klagemulighederne: “Vi har jo et ankesystem. Brug det i stedet for”. Af sagsforløbet fremgår det imidlertid, at [Klagernes søn] har anvendt ankesystemet. I [Klagernes søn]s sag blev der i 2015 klaget til Ankestyrelsen over Skive Kommunes afgørelser.

Ankestyrelsen fandt en del af kommunens sagsbehandling mangelfuld, og sagen skulle derfor på ny behandles af kommunen (en del af sagen blev hjemvist til fornyet behandling hos kommunen).

Skive Kommune traf i 2016 på ny afgørelse i sagen. Denne afgørelse er også indbragt for Ankestyrelsen.

Pressenævnet finder, at det af artiklen burde have fremgået, at sagen havde været – og fortsat er – igennem ankesystemet. Da denne væsentlige oplysning manglede i artiklen, udtaler nævnet kritik af Skive Folkeblad.

Nævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: pressenaevnet.dk”

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest i den første eller en af de første udgaver, der offentliggøres efter nævnets kendelse.
Offentliggørelse skal ske på det sted i mediet, hvor mediet har oplyst at ville offentliggøre kritik fra Pressenævnet (i mediets rettelsesspalte). Har mediet ikke en fast rettelsesspalte, skal offentliggørelse ske på det sted i mediet, der svarer til placeringen af den kritiserede artikel.
Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes i mediet.

Pressenævnets kendelse af 29. november 2016 i sag nr. 16-70-01017

Del på sociale medier ved at klikke her: