Print siden Print
 
Klagevejledning

Sådan klager man

Pressenævnet kan behandle spørgsmål om, hvorvidt god presseskik er overtrådt og klager over, at et medie har afvist at bringe et genmæle.

 

God presseskik

Massemediernes indhold og handlemåde skal ifølge medieansvarsloven være i overensstemmelse med god presseskik. Loven giver imidlertid ikke en præcis beskrivelse af, hvad god presseskik er, så det er op til Pressenævnets skøn i den konkrete sag. Udgangspunktet er de vejledende regler for god presseskik.

Det er ikke bare mediernes indhold, men også deres handlemåde, der skal være i overensstemmelse med god presseskik. Det vil sige, at indholdet af en artikel eller udsendelse skal følge god presseskik, og det samme gælder den måde, som oplysningerne og billedmaterialet (f.eks. fotografier af ofrene fra en ulykke) er fremskaffet på.

 

Genmæle

"Genmæle" betyder, at en person, organisation eller virksomhed selv får lejlighed til at korrigere oplysninger i en sag, der har været omtalt i et massemedie.

 

For at have krav på genmæle skal alle disse betingelser være opfyldt:

  • Oplysningerne skal være af faktisk karakter. Man har altså ikke krav på genmæle over for artiklens eller udsendelsens vurderinger eller meningstilkendegivelser.
  • De bragte oplysninger skal være forkerte.
  • Oplysningerne skal indebære en risiko for, at den omtalte person, organisation eller virksomhed kan lide en økonomisk eller anden skade af betydning (skaden behøver dog ikke være konkret). Er der tale om mere bagatelagtige skader eller risiko for bagatelagtige skader, har man ikke krav på genmæle.
  • Indholdet af det genmæle, der ønskes bragt, skal være begrænset til de faktiske oplysninger. Genmælet må altså ikke indeholde vurderinger eller kommentarer, og man kan ikke kræve, at massemediet beklager, undskylder eller dementerer de oplysninger, der er offentliggjort.

Hvis disse betingelser ikke er overholdt, kan redaktionen og Pressenævnet blot af den grund afvise genmælet.


Se også Pressenævnets Vejledning om genmæle.

Hvad kan Pressenævnet gøre? 

I sager om god presseskik kan Pressenævnet udtale kritik over for massemediet. I sager om genmæle kan nævnet pålægge massemediet at offentliggøre genmælet.

I begge typer sager kan Pressenævnet desuden pålægge mediet at offentliggøre nævnets afgørelse eller en del af den.

Pressenævnet kan derimod ikke idømme straf, erstatning eller på anden måde sikre den omtale person, organisation eller virksomhed økonomisk kompensation.

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk