Årsberetning for 2017: Flere klager om sletning af digitale oplysninger

29-05-2018

Pressenævnet har nu offentliggjort sin årsberetning for 2017. Nævnet modtog i 2017 186 klager. Dette er en stigning i forhold til det foregående år, hvor nævnet modtog 156 klager. Nævnet behandler et stigende antal klager om sletning af digitale oplysninger efter punkt B.8 i de presseetiske regler.

Nævnet har i 2017 truffet afgørelse i 134 sager. I 38 sager fik klageren helt eller delvist medhold, og mediet blev pålagt at offentliggøre nævnets kritik. Det tog i gennemsnit 66 dage at få nævnets afgørelse.

I årsberetningen kan man læse et resumé af nogle af de kendelser, der er afsagt i løbet af året. Alle afgørelser fra 2017 kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.

Sletning, anonymisering eller afindeksering af digitale oplysninger var spørgsmålet i 31 af sagerne.

Artikler mv., der er offentliggjort i digitale medier, vil ofte være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. I det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, kan medier efter anmodning hindre tilgængeligheden af disse tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger.

Nævnet anvender kun muligheden for at meddele et medie kritik for ikke at imødekomme en anmodning om sletning, anonymisering eller afindeksering, når der er tale om oplysninger, som er private eller følsomme, og som er særligt belastende for den person, der er omtalt.

Læs mere om Pressenævnets praksis om sletning mv. på digitale platforme i årsberetningen (afsnit D 1.1).

I 2017 afviste Pressenævnet at behandle 51 sager, hvilket svarer til antallet af afviste sager i 2016. Klagerne blev afvist, enten fordi nævnet ikke havde kompetence til at behandle klagen, klagen var åbenbart grundløs, eller fordi klager ikke personligt havde retlig interesse i den artikel eller udsendelse mv., der blev klaget over. Det tog i gennemsnit 10,5 dage at få nævnets afgørelse i sager, der afvises på grund af formalia.

I forhold til spørgsmålet om retlig interesse indebærer det, at klageren skal være direkte eller indirekte omtalt i en artikel eller en tv- eller radioudsendelse eller være afbildet på et fotografi, som er bragt i et medie. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have en generel faglig eller politisk interesse i det emne, der er behandlet af mediet.

Læs mere om Pressenævnets praksis om afgørelser, der afvises i årsberetningen (afsnit D 2.1).

Beretningen kan i sin helhed læses under fanebladet Publikationer: Årsberetning 2017

Henvendelse vedrørende årsberetningen kan ske til Pressenævnets sekretariat på telefon 33 15 55 64.

Del på sociale medier ved at klikke her: