Indsigt

Få indsigt i Pressenævnets arbejde. På denne side finder du nyheder, analyser og rapporter, der er relevant for det arbejde, vi laver i Pressenævnet.

Punkt B.8: Mediernes klagevejledning

14-04-2016

Pressenævnet gør opmærksom på, at medier bør oplyse om muligheden for at klage til Pressenævnet over afgørelsen, når mediet har givet afslag på en anmodning om sletning, anonymisering eller afindeksering ved en klage til mediet i henhold til de presseetiske regler pkt. B.8. Der bør herunder også gives oplysning om klagefristen på 12 uger og om Pressenævnets adresse.

Offentliggørelse af fældende kendelser

09-02-2016

Nævnet har udarbejdet retningslinjer for, hvordan nævnets kritik kan forventes offentliggjort, hvis der er tale om en fældende kendelse, og nævnet pålægger mediet at offentliggøre kendelsen.

Nye ansigter i Pressenævnet

25-01-2016

Pressenævnet har netop taget hul på en ny 4-årig periode, og i den forbindelse er der et par nye ansigter i blandt beskikkelserne.

Ingen fax pr. 1.1.2016

03-12-2015

Fra første januar 2016 er det ikke længere muligt at sende en fax til Pressenævnet.
Der henvises i stedet til mail eller almindelig post.

Egen drift-sager

28-09-2015

Pressenævnet har drøftet sin restriktive praksis vedrørende egen drift-sager (at tage sager op til behandling på eget initiativ). Det er besluttet, at nævnet frem-over vil være mere åben over for muligheden.

En arbejdsgruppe under Pressenævnet har overvejet, hvorvidt nævnet skal tage flere sager op af egen drift og i givet fald, hvilken type sager, der er egnet hertil.

Nævnets retningslinjer kan læses nedenfor i arbejdsgruppens notat, som Pressenævnets medlemmer tilslutter sig. Se navnlig afsnit 5.2 ”Overvejelser om nævnets fremtidige praksis”.

Sletning og anonymisering af internetartikler, punkt B.8 – uddrag af årsberetning 2014

01-04-2015

Som nævnt i årsberetningen for 2013 blev de vejledende regler for god presseskik revideret i maj 2013, og der blev indsat et helt nyt punkt om blandt andet sletning mv. af tilgængelige internetartikler eller meddelelser (punkt B.8. i det presseetiske regler.) Se nærmere om bestemmelsen i Pressenævnets årsberetning for 2013, side 20-21, hvor også 5 konkrete sager er omtalt.

Pressemeddelelse: SE og HØR-sagen

06-11-2014

Pressenævnet behandler ikke af egen drift sagen om SE og HØR, men nævnet opfordrer pressen til at overveje, om spørgsmålet om betalte kilder bør reguleres i pressens regler om god presseskik.

Nyt punkt i regler for god presseskik er taget i brug

27-03-2014

Pressenævnet er begyndt at modtage klager, der handler om at få slettet eller sløret digitale artikler. Klagerne bliver behandlet efter det nye punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik, der trådte i kraft i maj 2013.

Pressemeddelelse: En beskyldning om at en journalist ”digter” skal forelægges.

04-03-2014

Zetland.dk udgav i maj 2013 singlen ”Redaktøren for det hele”, der er et udvidet portræt af en dansk redaktør. En journalist ansat under redaktøren spiller en stor rolle i portrættet, og han har klaget til Pressenævnet, fordi han på 69 punkter finder, at god presseskik er tilsidesat. Pressenævnet giver ham medhold på to punkter.

Pressenævnet får ny formand

29-01-2014

Efter godt 6 år som formand for Pressenævnet har højesteretsdommer Jytte Scharling ønsket at fratræde denne post. Som ny formand er udpeget højesteretsdommer Hanne Schmidt. Jytte Scharling bevarer sin tilknytning til Pressenævnet som stedfortræder for formanden.

Længere klagefrister

02-01-2014

Fra 1. januar 2014 har borgere, organisationer og virksomheder 12 uger til at klage til Pressenævnet over oplysninger bragt i medierne.
Hidtil har reglen været, at der højst måtte gå fire uger fra oplysningerne blev bragt, til de berørte skulle klage til nævnet eller mediet.