Pressemeddelelse: SE og HØR-sagen

06-11-2014

Pressenævnet behandler ikke af egen drift sagen om SE og HØR, men nævnet opfordrer pressen til at overveje, om spørgsmålet om betalte kilder bør reguleres i pressens regler om god presseskik.

 

Pressenævnet har i dag truffet afgørelse om ikke at behandle en klage fra syv personer, der mener, at de er blevet krænket i forbindelse med SE og HØR’s anvendelse af fortrolige oplysninger fra en betalt kilde. Nævnet finder heller ikke grundlag for at tage sagen vedrørende de syv personer op af egen drift, selv om sagen må anses for at være af væsentlig og principiel betydning både i relation til de presseetiske regler om krænkelse af privatlivets fred og i relation til spørgsmålet om pressens anvendelse af betalte kilder.

 

Baggrunden for nævnets afgørelse er, at nævnet ikke har – og heller ikke har kunnet skaffe – sikre oplysninger om, at SE og HØR har anvendt fortrolige oplysninger om de syv personer, der har rettet henvendelse til nævnet. Nævnet har heller ikke kunnet få belyst, om oplysninger fra kilden har resulteret i artikler om de syv personer. Nævnet har derfor ikke tilstrækkeligt detaljerede og sikre oplysninger til at kunne tage stilling til sagen. Nævnet har ved afgørelsen også lagt vægt på, at sagen om SE og HØR er genstand for en politimæssig efterforskning, der må forventes at afdække de nærmere detaljer i sagen, herunder om der er begået strafbare forhold i forhold til klagerne.

 

Selv om Pressenævnet ikke behandler den konkrete sag, finder nævnet – med udgangspunkt i overvejelserne om sagen – anledning til at udtale, at SE og HØR-sagen efter nævnets opfattelse – ud over de strafferetlige spørgsmål, der for tiden er ved at blive undersøgt – bl.a. rejser generelle og principielle spørgsmål om mediernes brug af betalte kilder. Pressens betaling kan f.eks. være en tilskyndelse til, at en kilde på ulovlig måde fremskaffer fortrolige og private oplysninger eller giver oplysninger, der ikke er pålidelige.

 

Nævnet er opmærksom på, at en arbejdsgruppe under Folketingets Kulturudvalg for tiden overvejer etiske og moralske spørgsmål ved brugen af betalte kilder, og at pressens repræsentanter inddrages i dette arbejde.
Pressenævnet finder disse overvejelser nyttige og nødvendige. Pressenævnet opfordrer samtidig pressen til selv at tage spørgsmålet om betalte kilder op og overveje, om der er behov for at fastsætte nærmere bestemmelser herom i de vejledende regler om god presseskik, som vedtages af pressen selv.

 

Nævnets afgørelse i den konkrete sag nr. 14-70-00656 kan læses i sin helhed på www.pressenaevnet.dk

 

Del på sociale medier ved at klikke her: