Pressenævnets årsberetning for 2015

27-04-2016

I 2015 har nævnet modtaget adskillige klager fra personer, der ønskede at få slettet omtale af dem i artikler på internettet. Pressenævnet har kun i få tilfælde kritiseret mediernes afgørelser på området.

 

Pressenævnet tog i 2015 stilling til 17 klager fra personer og virksomheder, der ønskede, at mediet skulle slette oplysninger i en artikel, der var offentliggjort på internettet.

Efter punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik er det muligt for personer mv., der tidligere har været omtalt i pressen at anmode mediet om at anonymisere, afindeksere eller helt afpublicere artikler på internettet. Imødekommes sådan en anmodning ikke af mediet, kan der klages til Pressenævnet over beslutningen.

 

Mens der i 2014 ikke var sager, hvor Pressenævnet fandt grundlag for at kritisere mediernes afgørelser, har nævnet i to tilfælde i 2015 kritiseret, at redaktøren afviste at anonymisere artiklen.

I det ene tilfælde kritiserede nævnet, at en militærperson ikke var tilstrækkeligt anonymiseret ved omtalen af kamphandlinger. I det andet tilfælde var et boligselskab kritiseret på udokumenteret og forkert grundlag. Pressenævnet kritiserede derfor, at selskabet ikke efterfølgende var blevet anonymiseret i artiklen.

 

Af Pressenævnets årsberetning fremgår det om sager vedrørende punkt B.8:

 

Pressenævnet har således hidtil kun i få tilfælde udtalt kritik af medierne på grundlag af den nye bestemmelse i de presseetiske regler. Det er derfor endnu svært at udlede mere generelle retningslinjer af nævnets praksis. Det må dog formentlig forventes, at nævnet vil være forholdsvis tilbageholdende med at udtale kritik af, at medierne afviser af foretage en egentlig sletning af tidligere offentliggjorte oplysninger, mens det alt efter omstændighederne i videre omfang kan være velbegrundet at udtale kritik af, at medierne har afvist af afindeksere oplysninger eller anonymisere personoplysninger i ældre artikler.

 

Yderligere omtale af B.8-sagerne fra 2015 kan læses i årsberetningen på side 20 ”B.8-afgørelser”.

 

Statistik
I 2015 traf nævnet afgørelse i 111 klager over den omtale eller behandling, klagerne havde fået i medierne. I en tredjedel af tilfældene fik klageren medhold på et eller flere klagepunkter, og mediet blev pålagt at bringe nævnets kendelse. Det tog i gennemsnit 71 dage at få behandlet en sag (fra nævnet havde modtaget klagen, til der var truffet afgørelse i sagen). En del af sagerne er omtalt i årsberetningen under afsnit D. Afgørelserne er tilgængelige på www.pressenaevnet.dk.

 

Hent Pressenævnets årsberetning for 2015 her

 

Henvendelse vedrørende årsberetningen kan ske til Pressenævnets formand, højesteretsdommer Hanne Schmidt eller til Pressenævnets sekretariat på telefon 33 15 55 64.

Del på sociale medier ved at klikke her: