Punkt B.8: Mediernes klagevejledning

14-04-2016

Pressenævnet gør opmærksom på, at medier bør oplyse om muligheden for at klage til Pressenævnet over afgørelsen, når mediet har givet afslag på en anmodning om sletning, anonymisering eller afindeksering ved en klage til mediet i henhold til de presseetiske regler pkt. B.8. Der bør herunder også gives oplysning om klagefristen på 12 uger og om Pressenævnets adresse.

 

Det følger af punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik, at:
”Meddelelser offentliggjort i digitale medier vil ofte være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt.”

Når et medie afviser en anmodning om at få slettet oplysninger på internettet, jf. punkt B.8, beregner Pressenævnet klagefristen på 12 uger fra det tidspunkt, hvor klager modtog mediets afgørelse.

 

Nævnets adresse er:
Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4. sal
1304 København K
E-mail: [email protected]

 

I en konkret sag havde klagers advokat henvendt sig til mediet med en anmodning om sletning. Mediet besvarede klagen, men oplyste alene Pressenævnets adresse og ikke klagefristen på 12 uger. Pressenævnet behandlede derfor sagen, selvom klagen var indgivet til Pressenævnet mere end 12 uger efter mediets afgørelse.
Se Pressenævnets kendelse af 12. april 2016 i sag nr. 16-70-00918.

Del på sociale medier ved at klikke her: