Singler, Pressenævnets kompetence – uddrag af årsberetning 2013

01-07-2014

1.2 Singler – Pressenævnets kompetence

Pressenævnet har behandlet sin første klage over en ”single” – en digital udgivelse, der er længere end en artikel og kortere end en bog. Det følger af medieansvarsloven, at loven gælder for andre medier end traditionelle trykte medier og radio/tv, hvis de artikler eller udsendelser, mediet udbreder til offentligheden, har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den traditionelle formidling. For at disse andre medier – ofte hjemmesider – omfattes af medieansvarsloven og derved også Pressenævnets kompetence, skal nyhedsformidlingen udsendes mindst to gange årligt (derfor er bøger typisk ikke omfattet, da de udgives én gang og normalt heller ikke har karakter af nyhedsformidling). Endelig er det en betingelse, at mediet har anmeldt sig til Pressenævnet med angivelse af navnet på redaktøren, jf. medieansvarslovens § 8, stk. 1, jf. § 1, nr. 3.

Singlen ”Redaktøren for det hele”
Zetland udgav singlen ”Redaktøren for det hele”, hvor en redaktør og de personer, han omgikkes, blev portrætteret. En af disse havde arbejdet som journalist under redaktøren. Zetland beskrev den pågældende journalists karriere og påpegede fejl i flere af de artikler, han havde skrevet. Journalisten klagede til Pressenævnet over omtalen. I forbindelse med behandlingen af sagen traf Pressenævnet særskilt kendelse om, hvorvidt singlen var omfattet af medieansvarsloven og derved af nævnets kompetence. Singlen kunne blandt andet købes via hjemmesiden zetland.dk, der ca. hver fjerde uge udgiver en ny single, og Zetland havde anmeldt hjemmesiden zetland.dk til Pressenævnet den 12. april 2013. Zetland.dk oplyste på sin hjemmeside, at der er tale om et ”journalistisk” foretagende, der udgiver ”perspektivrige journalistiske fortællinger”. Zetlands journalistik har til formål: ”At berette om hændelser, begivenheder og personer fra en dansk virkelighed, for herved at bidrage til den fælles, men altid foranderlige historiefortælling i den danske offentlighed.” Endvidere fremgår, at ”Zetland faktatjekker alle historier pertentligt, inden de udgives” – og Zetland angiver at producere ”kvalitetsjournalistik”. Om singlerne fremgår generelt, at de fortæller spændende historier om virkeligheden. Da singlen blev offentliggjort via Zetlands hjemmeside, der løbende offentliggør journalistiske produkter, anså nævnet hjemmesiden for omfattet af medieansvarsloven og nævnets kompetence. Pressenævnet besluttede derfor at behandle klagen over singlen. Kendelse af 24. september 2013 i sag nr. 13-70-00476.

Pressenævnet behandlede efterfølgende i 2014 klagen fra journalisten, der var kritisk omtalt i singlen. To af klagens 69 punkter blev taget til følge. Pressenævnet pålagde zetland.dk at offentliggøre et resumé af kendelsen på zetland.dk, Zetlands Facebook-side og at udsende teksten til sine abonnenter. Facebook-siden var meget anvendt som kommunikationsforum for forlaget. Kendelse af 28. februar 2014 i sag nr. 13-70-00476.

Del på sociale medier ved at klikke her: