Sletning af internetartikler, punkt B.8 – Uddrag af Årsberetning 2013

01-07-2014

1.1 Sletning af internetartikler – punkt B.8

Som nævnt i afsnit A blev de vejledende regler for god presseskik revideret i maj 2013, og der blev indsat et helt nyt punkt om sletning.

Punkt B.8 lyder:
”Meddelelser offentliggjort i digitale medier vil ofte være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt.”
Danske Medier og Dansk Journalistforbund har i forbindelse med de nye regler udgivet guiden ”Presseetiske regler”. Ifølge guiden har medierne tre metoder til at gøre en artikel mindre synlig:
1. afindexere, hvilket betyder, at søgemaskinerne ikke kan finde artiklen
2. anonymisere en artikel, det vil sige for eksempel en persons navn
3. afpublicere en artikel, hvilket betyder, at den helt bliver fjernet

”De vejledende regler for god presseskik” kan læses på nævnets hjemmeside under fanebladet Love og regler, Regler for god presseskik.

Pressenævnets sanktionsmulighed
Pressenævnet kan ikke pålægge mediet at afindexere, anonymisere eller afpublicere en artikel. Nævnets sanktion er at pålægge redaktøren af et medie at offentliggøre nævnets kendelse, jf. medieansvarslovens § 49, hvis nævnet udtaler kritik af mediets afslag på at slette en artikel eller på anden måde gøre den mindre synlig. Pressenævnet forventer dog, at en kritik fra nævnet vil føre til, at mediet foretager det fornødne.

Pressenævnets praksis
Pressenævnet har siden opdateringen af de vejledende regler kun modtaget få sager om de nye punkter. Det drejer sig om følgende fem sager (hvoraf de fire er afgjort i 2014):

Ikke sletning af artikel om forskningsmidler anvendt privat
Jyllands-Posten får ikke kritik for blandt andet artiklen ”Ny sag om fusk med forskningsmidler”, hvori der står, at en overlæge har brugt 30.000 forskningskroner til at betale privat gæld. Overlægen har klaget over artiklen og med henvisning til det nye punkt i de vejledende regler for god presseskik, punkt B.8 anmodet Jyllands-Posten om at slette artiklerne fra jp.dk, så de ikke kunne søges frem på internettet, men Jyllands-Posten afslog dette. Nævnet udtalte ikke kritik af omtalen i artiklerne. Det var videre Pressenævnets vurdering, at der ikke var grund til at anonymisere artiklerne eller hindre dem i at blive fundet af søgemaskinerne. Kendelse af 17. december 2013 i sag nr. 13-70-00551.

Ikke sletning af artikel, der var skadelig ved jobsøgning
JydskeVestkysten skrev om en skoleleder, der forlod en friskole. Hun bad efterfølgende JydskeVestkysten om at slette artiklen fra jv.dk, fordi omtalen af hende havde forhindret hende i at få et nyt job. Avisen afslog, og hun klagede til Pressenævnet, idet hun henviste til pkt. B.8 i reglerne for god presseskik. Under hensyn til, at artiklen alene oplyste, at skolelederen var fratrådt sin stilling, og at hendes og skolebestyrelsens forventninger ikke var sammenfaldende, fandt nævnet ikke grundlag for at udtale, at JydskeVestkysten skulle afindexere, anonymisere eller slette artiklen fra jv.dk. Kendelse af 25. marts 2014 i sag nr. 14-70-00616.

Faderen i forældremyndighedssag skulle anonymiseres
TV 2│ØSTJYLLAND bragte udsendelsen ”Det hemmelige netværk” om mødre, der vil beskytte deres børn mod at have samvær med deres fader. I udsendelsen var offentliggjort en video af faderen, der hentede datteren. Faderen havde anmodet tv-stationen om at slette klippet eller hele udsendelsen fra tv2oj.dk, hvor udsendelsen fortsat kunne ses. Mediet havde afvist anmodningen. Pressenævnet fandt, at det påhvilede TV 2│ØSTJYLLAND at anonymisere faderen i udsendelsen, og at TV 2 │ØSTJYLLAND burde have imødekommet faderens anmodning efter punkt B.8, således at han ikke kunne genkendes. Pressenævnet udtalte kritik, fordi det ikke var sket. Kendelse af 27. maj 2014 i sag nr. 14-70-00601. TV 2 │ØSTJYLLAND har efter Pressenævnets kendelse fjernet udsendelsen fra sin hjemmeside.

Ikke krav på sletning af artikel to måneder efter domsafsigelse
Ritzaus Bureau udsendte i november 2013 telegrammet ”Byret halverer sag om smugleri af hash til 500 kilo”. Metroxpress offentliggjorde en lignende omtale under overskriften: ”Hashbande blev snydt: Fik mursten i stedet” på sin hjemmeside mx.dk. Hashkuréren, der var idømt to et halvt års fængsel og nævnt ved navn i omtalen, klagede til Pressenævnet efter at have anmodet nyhedsbureauet og Metroxpress om at slette artiklen i februar 2014. Pressenævnet kritiserede ikke, at navnet var nævnt, og fandt heller ikke anledning til at kritisere, at artiklen ikke var slettet fra mx.dk. I tilknytning til kendelsen gjorde Pressenævnet opmærksom på, at en eventuel anmodning om sletning skal rettes til det medie, der har offentliggjort oplysningerne. I dette tilfælde skulle klageren anmode Metroxpress om at slette oplysningerne på mx.dk, da Ritzaus Bureau ikke kan pålægges at slette oplysninger på et andet medies hjemmesider. Kendelser af 27. maj 2014 i sag nr. 14-70-00621 (Ritzaus Bureau) og i sag nr. 14-70-00623 (Metroxpress).

 

Find hele årsberetningen her

Del på sociale medier ved at klikke her: