Sletning og anonymisering af internetartikler, punkt B.8 – uddrag af årsberetning 2014

01-04-2015

Som nævnt i årsberetningen for 2013 blev de vejledende regler for god presseskik revideret i maj 2013, og der blev indsat et helt nyt punkt om blandt andet sletning mv. af tilgængelige internetartikler eller meddelelser (punkt B.8. i det presseetiske regler.) Se nærmere om bestemmelsen i Pressenævnets årsberetning for 2013, side 20-21, hvor også 5 konkrete sager er omtalt.

1.1 Sletning og anonymisering af internetartikler – punkt B.8
Pressenævnet har også i 2014 behandlet flere klager over mediers afslag på at slette, anonymisere eller afindeksere en internetartikel. I ingen af sagerne fandt nævnet grundlag for at udtale kritik. Fra praksis kan nævnes:

Artikel om fejl på cv skulle ikke slettes
Information skrev i 2006 ”Festugechef forskønnede cv”. Her pegede avisen på forkerte oplysninger i det cv, kommunen havde sendt ud om chefen. Af artiklen fremgik det, at kommunen havde skrevet et ”presse-cv”, som medier og andre kunne bruge. I klagers eget cv havde han korrekt skrevet, at han kun havde været studerende ved dramaturgistudiet ved Aarhus Universitet. I ”presse-cv’et” stod angiveligt, at han havde en bachelorgrad i dramaturgi, og at han havde haft en bestyrelsespost. I hans cv til kommunen stod der hverken noget om en bachelorgrad eller om bestyrelsesposter. Festugechefen havde anmodet Information om at slette artiklen. Klager anførte som grund for sit ønske om at få artiklen slettet, at artiklen var en belastning for ham både professionelt og som privatperson. Information afviste at slette artiklen med begrundelsen, at artiklen fortsat var samfundsmæssig relevant, idet der var tale om en betroet stilling i en kulturinstitution, der modtager offentlig støtte. Pressenævnet kunne ikke vurdere, hvor de forkerte oplysninger stammede fra, men konstaterede, at klager ikke korrigerede fejlene ved sit gennemsyn af ”presse-cv’et”, inden det blev offentliggjort. Pressenævnet kritiserede ikke Information for at afvise klagers ønske om at få artiklen slettet. Kendelse af 23. september 2014 i sag nr. 14-70-00677/2.
Sagen blev behandlet sammen med sag nr. 14-70-00678, som handlede om samme klage over manglende afpublicering af en lignende artikel i Jyllands-Posten.
Se også sag nr. 14-70-00677/1 om samme klagers ønske om at få lov til at forelægge sin sag mundtligt for nævnet. Sagen er refereret under punkt 2.

Artikel om skolefoto skulle ikke slettes
Fyens Stiftstidende skrev i 2007 artiklen ”Skolefoto bondefanger forældre”, der handlede om, at nogle forældre blev presset til at betale dyrt for billeder af deres børn, selv om de blot kunne have returneret billederne. Indehaveren af fotofirmaet bad om at få artiklen slettet, fordi firmaets regler siden var ændret, og fordi artiklen dukkede op som et af de første søgeresultater, når man googlede firmaet. Fyens Stiftstidende afslog at slette artiklen, men tilføjede følgende til artiklen: ”Opdateret 2014: Reglerne blev ændret i 2009, så nedenstående prisforøgelse ikke længere er mulig”. Pressenævnet fandt, at artiklens oplysninger om fotofirmaets daværende forretningsmetode ikke havde en sådan privat eller følsom karakter, at de burde være slettet, og kritiserede ikke Fyens Stiftstidende for afslaget. Kendelse af 28. oktober 2014 i sag nr. 14-70-00706.

13 år gammel artikel om en dømt person stadig søgbar
Ekstra Bladet skrev i 2001 og 2002 på ekstrabladet.dk om en læge, der var blevet idømt et års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb mod flere unge mænd. Klager bad Ekstra Bladet om at afindeksere artiklerne og forklarede, at artiklerne havde ført til flere ubehagelige episoder. Selv om der var gået mange år siden dommen, fandt Pressenævnet på grund af sagens karakter og alvor ikke grund til at kritisere, at Ekstra Bladet havde afslået anmodningen. Kendelse af 18. november 2014 i sag nr. 14-70-00688.

Fik nej til at få artikler afindekseret
Jyllands-Posten skrev på epn.dk i 2011, at en ubetalt momsregning gjorde, at retten erklærede klager konkurs. Klager henviste til, at konkursen senere blev ophævet. Derfor ønskede han artiklen afindekseret. Dette afviste Jyllands-Posten, men tilføjede en rettelse til artiklen om, at konkursen senere blev ophævet. Pressenævnet lagde vægt på, at oplysningen om konkursen var korrekt, da artiklen blev offentliggjort, samt på den tilføjede rettelse. Pressenævnet kritiserede derfor ikke Jyllands-Posten for at afvise at afindeksere artiklen. Kendelse af 18. november 2014 i sag nr. 14-70-00707.

Nej til at anonymisere klager i sag om vold
Viborg Stifts Folkeblad skrev i november 2014 ”Ufattelig afstumpet vold i narkoopgør” om en mand, der havde fået et års fængsel for vold. Klager bad mediet om at få sit navn i artiklen anonymiseret, fordi omtalen af navnet kunne skade ham både økonomisk og personligt, ligesom omtalen kunne gøre det umuligt for ham at finde et job, når han var færdig med at afsone. Mediet afslog anmodningen, og Pressenævnet fandt på baggrund af sagens karakter og alvor ikke grundlag for at kritisere Viborg Stifts Folkeblad for afslaget. Kendelse af 16. december 2014 i sag nr. 14-70-00727.

 

Find hele årsberetningen her

Del på sociale medier ved at klikke her: