Sagsnummer: 15-70-00849

2 dages svarfrist for kort tid

27-11-2015

Redox.dk omtalte i en artikel i august en demonstration afholdt i marts – fem måneder tidligere. Den 3. august sendte Redox en mail og anmodede en person om bemærkninger til en kritisk omtale. Svarfristen var den 5. august kl. 15.00. Artiklen blev offentliggjort den 7. august. Nævnet kritiserer Redox for ikke at gøre nok for at sikre sig, at personen fik mulighed for at kommentere den kritiske omtale.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt en fremlæggelse af de optagelser, som redox.dk er i besiddelse af fra demonstrationen den 23. marts 2015, vil være omfattet af reglerne om kildebeskyttelse i retsplejeloven. Det forhold henhører under domstolene og falder uden for Pressenævnets kompetence og behandles ikke. Sagen vurderes uden, at Pressenævnet har set optagelserne.

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

– Offentliggørelsen af omtalen og billedet
Det er Pressenævnets opfattelse, at det ikke er i strid med god presseskik, at medierne fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på et offentligt sted, heller ikke selv om de pågældende ikke har samtykket heri. Derimod kan den måde, hvorpå sådanne optagelser bliver anvendt, danne grundlag for kritik, f.eks. hvis en person, der er letgenkendelig på et billede, ses offentliggjort i en sammenhæng, der kan opfattes som personligt krænkende, og som er den pågældende uvedkommende.

Billederne af [Klager] er taget på et offentligt tilgængeligt sted og indgår i omtalen af hans deltagelse i en demonstration arrangeret af bevægelsen For Frihed. Deltagere i offentlige demonstrationer må forvente, at demonstrationerne som udgangspunkt kan være genstand for mediedækning.
I artiklen ”For Friheds forsøg på at bygge en folkebevægelse slog fejl” omtales deltagere i For Friheds demonstrationer og deres politiske holdninger. Nogle af de omtalte og afbildede personer sympatiserer ifølge redox.dk med nynazistiske eller racistiske synspunkter. [Klager] er hverken omtalt eller afbildet som racist eller nynazist, men i forbindelse med sin deltagelse i en offentlig demonstration. Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere, at redox.dk offentliggjorde billeder fra demonstrationen af klager.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt hændel-sesforløbet i forbindelse med demonstrationen den 23. marts 2015 er korrekt beskrevet.

For så vidt angår beskrivelsen af hændelsesforløbet har nævnet grundet de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet ikke mulighed for at tage stilling til, hvorvidt redox.dk måtte have udeladt væsentlige oplysninger i beskrivelsen af forløbet forud for, at billedet er taget.
Nævnet finder, at oplysningerne om, at han ”begyndte at slå og sparke” kan være krænkende for [Klager], og at redox.dk derfor havde pligt til at forelægge oplysningerne for ham forud for offentliggørelsen.
På baggrund af en besked af 3. august 2015 kl. 12.31 fra redox.dk til [Klager] lægger Pressenævnet til grund, at redox.dk henvendte sig til klager og anmodede ham svare inden 5. august 2015 kl. 15.00. Ifølge [Klager] var han på ferie og svarede derfor først 22. august 2015. Artiklen er offentliggjort den 7. august 2015.
Pressenævnet finder, at redox.dk burde have udvist større bestræbelser på at få kontakt med [Klager]. Henset til beskyldningens grovhed – at [Klager] beskyldes for at starte en voldelig konfrontation med en moddemonstrant – kritiserer nævnet, at redox.dk ikke i tilstrækkelig grad gjorde sig umage med at få kontakt til klager for at forelægge ham beskyldningen.
Da redox.dk ikke har anført årsager til, at artiklen skulle have en sådan nyhedsværdi, at offentliggørelsen ikke kunne afvente kontakt til klager eller længere svarfrist, udtaler nævnet kritik af redox.dk for ikke at efterprøve grundigere, hvorvidt [Klager] havde kommentarer til beskrivelsen af forløbet.

– Sletning af billeder
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8. Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.
Det er nævnets opfattelse, at anvendelse af den nævnte bestemmelse og muligheden for at meddele et medie kritik for ikke at imødekomme en anmodning om afindeksering, anonymisering eller afpublicering som udgangspunkt kun bør anvendes, når der er tale om oplysninger, som er særligt belastende for den person eller virksomhed, der er omtalt, og i tilfælde, hvor en offentliggørelse af nævnets kendelse om kritik ikke kan anses for tilstrækkelig til at varetage hensynet til personen eller virksomheden.
Da nævnet ikke finder, at offentliggørelsen af billederne af [Klager] til en offentlig demonstration kan anses for at være i strid mod god presseskik, finder nævnet heller ikke grundlag for at kritisere, at redox.dk har afvist at afindeksere, anonymisere eller afpublicere billederne af ham.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af redox.dk at offentliggøre følgende:

[Rubrik]
Pressenævnet kritiserer Redox

[underrubrik]
En person var omtalt krænkende i en artikel. Nævnet kritiserer, at Redox ikke gjorde nok for at sikre sig, at personen fik mulighed for at kommentere den kritiske omtale.

[brødtekst]
I artiklen ”For Friheds forsøg på at bygge en folkebevægelse slog fejl” fra august 2015 omtalte Redox en demonstration fem måneder tidligere, i marts 2015.
I den forbindelse blev en navngiven person beskyldt for at starte en slåskamp med en moddemonstrant.
Inden artiklen blev lagt på redox.dk, anmodede Redox personen om en udtalelse. Det skete ved en mail den 3. august. Personen fik af Redox svarfrist til 5. august kl. 15.00.
Redox modtog intet svar og offentliggjorde herefter artiklen 7. august med be-skyldningen uden klagers kommentar.
Personen har efterfølgende oplyst, at han ikke svarede, da han var på ferie og først så beskeden, da han kom hjem tre uger senere.
Pressenævnet har kritiseret, at Redox blot sendte en mail til klager og ikke var mere ihærdige i at opnå kontakt til personen. Han fik dermed ikke mulighed for at kommentere beskyldningerne. Pressenævnet lægger i den forbindelse vægt på, at omtalen af demonstrationen i marts – fem måneder tidligere – ikke var så aktuel i august, at der var grund til at bringe historien, før Redox havde sikret sig, at personen havde haft mulighed for at forholde sig til den kritiske omtale.
Pressenævnet kritiserer derfor Redox.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk”

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på de af mediets platforme, hvor den påklagede artikel har været bragt. Offentliggørelse skal ske som en selvstændig artikel, der prioriteres, f.eks. med placering på en forside i mindst et døgn efter kritikkens offentliggørelse.
Endvidere skal denne artikel være offentligt tilgængelig som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen af den påklagede artikel, og i en periode svarende til den periode, hvor den påklagede artikel har været tilgængelig.
Endelig skal der oprettes et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” til nævnets kendelse ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis den fortsat er tilgængelig på hjemmesiden og ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik.
Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes af mediet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00849.

Del på sociale medier ved at klikke her: