Sagsnummer: 12-70-00326

"21Søndag" får kritik for at udelade væsentlige oplysninger.

21-12-2012

Klager – moderen til børnene – klagede over indslaget ”BORTFØRELSER: FAR VENTER PÅ 4. ÅR” på DR1.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Da [Moderen] er den omtalte mor i udsendelsen den 24. juni 2012, har hun retlig interesse i at få klagen behandlet. Klagen realitetsbehandles herefter.

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.
På baggrund af sagens oplysninger lægges det til grund, at [Moderen] rejste til Danmark 30. juli 2007 med henblik på en måneds ophold med børnene. Hun blev imidlertid i Danmark og rejste ikke til Italien til [Faderen], da hendes far var blevet syg.
[Moderen] ansøgte om separation 30. april 2008. Faderen ansøgte om bistand til at få børnene udleveret til Italien og anlagde sag i Italien i juli 2008. I oktober 2008 bestemte fogedretten i Sønderborg, at børnene skulle udleveres (afgørelsen stadfæstes af Vestre Landsret i februar 2009). I marts og maj 2009 afholdtes møder med henblik på, at børnene udleveredes til faderen. Børnene gav udtryk for, at de ikke ønskede at tage med faderen, der i marts 2009 ikke ønskede at tvinge børnene med sig, men i maj 2009 med magt forsøgte at få børnene med sig. Tilbageleveringen nægtedes derfor i maj 2009, og moderen blev midlertidigt tillagt forældremyndigheden. Afgørelsen om forældremyndighed blev af faderen kæret til landsretten, der imidlertid ikke ville tillægge moderen myndigheden.
Moderen og faderen har i april 2012 indgået forlig om forældremyndigheden. Moderen har derfor eneforældremyndigheden.

 

Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere DR for at omtale tidsrummet – fra juli 2008, hvor sagen om udlevering blev anlagt og til første udleveringsforsøg i marts 2009 blev forsøgt – som otte måneder.
Pressenævnet finder videre, at indslaget korrekt beskriver, at børnene ifølge rettens afgørelse skal udleveres til faderen, men at udleveringen siden nægtedes, da børnene ikke ønskede at tage med ham.
Nævnet finder imidlertid, at DR burde have oplyst, at årsagen til, at udleveringen ikke blev gennemført i marts 2009, var, at børnene ikke frivilligt ønskede at tage med deres far. I maj 2009 endte andet udleveringsforsøg således med, at faderen med magt forsøgte at tage børnene med, inden tilbageleveringsforsøget blev stoppet og nægtet.
Pressenævnet finder, at indslaget ved at udelade denne væsentlige oplysning fremstår ensidigt. Nævnet udtaler kritik af DR for at have udeladt væsentlige oplysninger om konflikten, selvom DR var i besiddelse af retsudskrifterne i sagen. Det forhold, at indslaget primært havde til formål at give en kritisk vinkel på retssystemets sagsbehandling i denne type tvister, kan ikke føre til et andet resultat.
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af DR1 at offentliggøre følgende:

”Studieværten oplæser følgende: Pressenævnet har i en kendelse kritiseret DR for at udelade væsentlige oplysninger i omtalen af en konflikt om forældremyndighed.
Det drejer sig om indslaget ”BORTFØRELSER: FAR VENTER PÅ 4. ÅR”, der blev bragt i ”21 Søndag” den 24. juni i år.
I indslaget fortæller vi, hvordan en italiensk far forgæves har kæmpet for at få udleveret sine børn til Italien, selv om han i 2009 havde fået de danske domstoles ord for, at børnenes danske mor skulle udlevere dem.
Pressenævnet kritiserer 21Søndag for at udelade væsentlige oplysninger, som 21 Søndag var i besiddelse af.
Pressenævnet fastslår, at 21 Søndag burde have oplyst, at årsagen til, at udleveringen ikke blev gennemført i 2009, var, at børnene ikke frivilligt ønskede at tage med deres far til Italien.
Hele kendelsen fra nævnet kan læses på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [Her indsættes et skilt med følgende adresse: www.pressenaevnet.dk]: www.pressenaevnet.dk” 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00326.

Del på sociale medier ved at klikke her: