Sagsnummer: 12-70-00303/1

Afgørelse om klagefristen. For sent påklagede artikler fra april – juli inddraget i klage, der var indgivet i august. Artikelserie.

04-12-2012

Klager – en mor – klagede over en række artikler i BT og bt.dk.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Klagens rettidighed – presseetik
Det følger af medieansvarslovens § 34, stk. 2, at klager over god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen fire uger efter offentliggørelsen. Massemediets afgørelse kan senest fire uger efter, at den er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.
[Moderen] har rettet henvendelse til BT den 3. og 5. april samt 4. og 5. maj 2012.
Ifølge klager har [Person A] henvendt sig til BT på egne vegne, hvilket er i overensstemmelse med korrespondancen mellem [Person A] og BT, hvori det heller ikke er oplyst, at henvendelserne skete som klagers repræsentant. [Person A]s henvendelser tillægges derfor ikke betydning ved afgørelsen af klagens rettidighed.

Klagefristen vedrørende artiklerne bragt i perioden 3. april – 3. juli 2012 udløb senest den 31. juli 2012. Da Pressenævnet først har modtaget klagen over BT i august 2012, er klagen over artiklerne fra denne periode indgivet efter klagefristens udløb.
Indgår for sent påklagede artikler i en samlet reportage i en snæver indholds- og tidsmæssig sammenhæng med artikler, som er påklaget rettidigt (artiklen af 15. juli 2012), kan en sådan helhedsvurdering imidlertid i nogle tilfælde omfatte samtlige påklagede artikler.
Pressenævnet finder, at samtlige de påklagede artikler har en så nær indholds- og tidsmæssig sammenhæng med artiklen af 15. juli 2012, at der er grundlag for at behandle klagen over samtlige artikler. Nævnet har herudover lagt vægt på, at BT i artiklen henviser til oplysninger i den forudgående omtale og inddrager disse i omtalen samt, at klagefristen må anses for afbrudt ved klagen af 7. august 2012 til Pressenævnet.
Klagen over samtlige artikler realitetsbehandles, for så vidt angår spørgsmålet om god presseskik, jf. medieansvarslovens § 34.

Klagens rettighed – genmæle
I medfør af medieansvarslovens § 36, stk. 3, skal en anmodning om genmæle sendes skriftligt til redaktøren senest fire uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået.
Ifølge lovens § 40, stk. 1, skal mediets afslag på genmæle snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest fire uger efter, at afslaget er kommet frem. Nævnets adresse skal samtidig oplyses.
[Moderen] anmodede ved e-mail af 4. maj 2012 BT om at få rettet artiklen af 3. maj 2012. Da BT ved sit svar af 5. maj 2012 ikke klagevejledte [Moderen], finder nævnet ikke grundlag for at afvise spørgsmålet om krav på genmæle over for artiklen ”[Sønnen] går nu i en dansk børnehave” i BT og ”[Sønnen] er nu tilbage i dansk børnehave” på bt.dk den 3. maj 2012.
De øvrige henvendelser har ikke karakter af anmodninger om genmæle. Nævnet behandler derfor alene spørgsmålet om krav på genmæle vedrørende artiklerne 3. maj 2012.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00303/1.

Del på sociale medier ved at klikke her: