Sagsnummer: 15-70-00869

Afslag på sletning af artikel om overfald

17-12-2015

Artiklen indeholdt blandt andet oplysninger om, at klager var blevet overfaldet, mens hun var beruset. Henset til, at klager selv havde omtalt overfaldet i et læserbrev, og at hun var politiker, fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere JydskeVestkystens afslag på at slette artiklen.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Klagefrist og klageforløbet
[Klager] klagede den 27. december 2012 til Pressenævnet over indholdet af JydskeVestkystens artikel ”Myndighederne kan ikke genkende [Klager]s historier” af 30. oktober 2009.
Pressenævnet afviste ved kendelse af 2. januar 2013 i sag nr. 12-70-00401 at tage stilling til, hvorvidt JydskeVestkysten i artiklen havde tilsidesat god presseskik, da klagen var indgivet efter klagefristens udløb, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2. Klagefristen for at klage var i 2009 fire uger og var således overskredet (klagefristen er pr. 1. januar 2014 ændret til 12 uger).
De vejledende regler for god presseskik er blevet justeret den 22. maj 2013. I forbindelse med justeringen blev punkt B.8 blandt andet indsat, hvorfor [Klager] nu kan få behandlet spørgsmålet om artiklens tilgængelighed på jv.dk.
Til JydskeVestkystens synspunkt om, at klager har udvist en sådan passivitet, at hun har fortabt muligheden for at få vurderet artiklen i relation til punkt B.8, bemærker Pressenævnet, at artiklen fortsat er tilgængelig på jv.dk. Klagen behandles herefter.
Pressenævnet tager imidlertid kun stilling til spørgsmålet om, hvorvidt [Klager]s anmodning om sletning, anonymisering eller afindeksering af artiklen fra 2009 burde være imødekommet af JydskeVestkysten efter punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik, idet fristen for at klage over, at god presseskik i øvrigt skulle være tilsidesat i forbindelse med offentliggørelse af artiklen i 2009 som nævnt er overskredet.
Nævnet tager således ikke stilling til, hvorvidt hændelsen er korrekt beskrevet, herunder hvorvidt det er korrekt, at [Klager] ”blev hjulpet til Haderslev Sygehus. Hun blev vejledt om at henvende sig, når hun blev ædru, læser han [politikommissæren] op fra døgnrapporten.”

 

Generelt om punkt B.8
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.
I Danske Medier og Dansk Journalistforbunds guide ”Presseetiske regler” fra 2013 hedder det vedrørende punkt B.8 blandt andet, at oplysninger om offentlige personer som politikere kan være relevante længe efter publiceringen. På den anden side kan der være tilfælde, hvor man ud fra en presseetisk vurdering bør imødekomme et ønske om at få fjernet oplysninger.

 

Den konkrete sag
Indledningsvis bemærkes, at artiklen indeholder oplysninger om, at [Klager] var spirituspåvirket, idet artiklen omtaler hende som ”en beruset kvinde”, og det fremgår, at ”hun var svært påvirket”.
[Klager] har imidlertid ikke dokumenteret, at disse oplysninger var ukorrekte, ligesom Pressenævnet ikke på det foreliggende grundlag kan tage stilling til, om videregivelsen af de pågældende oplysninger fra politiet var uberettiget. Hertil kommer, at [Klager] selv havde udtalt sig om episoden i et læserbrev i avisen den 28. oktober 2009, og at det må lægges til grund, at [Klager] på tidspunktet for omtalen i 2009 var opstillet som kandidat til kommunalvalget, hvorfor hun som politiker må tåle en mere nærgående omtale end andre.
På denne baggrund finder Pressenævnet efter en samlet vurdering ikke grundlag for at kritisere, at JydskeVestkysten ikke har imødekom anmodningen om sletning af artiklen på jv.dk, ligesom nævnet ikke finder grundlag for at kritisere, at artiklen ikke er afindexeret eller anonymiseret.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00869.

Del på sociale medier ved at klikke her: