Sagsnummer: 14-70-00713

Afviser at afindeksere artikel om konkurs

25-11-2014

BT skrev i 2011, at en ubetalt momsregning gjorde, at retten erklærede klager konkurs. Klager siger nu, at det er forkert og ønsker artiklen afindekseret, hvilket BT har afvist. Oplysningen var korrekt, da artiklen blev offentliggjort, og Pressenævnet finder ikke grund til at kritisere BT.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Generelt om punkt B.8
Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.
Dog kan oplysninger om offentlige personer som f.eks. politikere være relevante længe efter publiceringen. Det samme kan gælde for oplysninger om andre personer, der har offentlighedens interesse.
Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

 

Den konkrete artikel
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet efter offentliggørelsen af artiklerne i 2011 ikke tog stilling til, om offentliggørelsen var i strid med god presseskik.

 

Pressenævnet finder under henvisning til oplysningerne fra Statstidende om, at [Klager] blev taget under konkursbehandling den 24. juni 2011, at artiklens oplysning om [Klager]s konkurs var korrekt på tidspunktet for artiklens offentliggørelse. Det ændrer ikke herpå, at dekretet senere blev ophævet.
Pressenævnet finder derfor ikke grundlag for at kritisere, at BT har afvist at afindeksere artiklen. Pressenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at oplysningen om [Klager]s konkurs var korrekt på tidspunktet for offentliggørelsen.
Pressenævnet har endvidere lagt vægt på, at BT i oktober 2014 har opdateret artiklen. Pressenævnet bemærker dog i den forbindelse, at Skifterettens konkurskendelse blev ophævet, ikke omstødt. 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00713.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: