Sagsnummer: 14-70-00686

Afviser at slette tre artikler

25-11-2014

Berlingske bragte tre artikler i 2010 og 2011 på business.dk om en mand, der var blevet erklæret personlig konkurs og havde tabt en retssag mod et brudepar. Berlingske vil ikke afindeksere artiklerne og dermed ”omskrive historien med tilbagevirkende kraft”. Pressenævnet kritiserer ikke Berlingske for at afvise anmodningen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Pressenævnet bemærker, at nævnet alene tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt [Klager]s anmodning om afindeksering af artiklerne fra 2010 og 2011 burde være imødekommet af Berlingske Media efter punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik. Fristen for at klage over de øvrige forhold vedrørende god presseskik i artiklerne var på daværende tidspunkt fire uger og er derved overskredet. Det samme gælder krav om genmæle. Nævnet afviser derfor denne del af klagen.
Det forhold, at artiklerne stadig er tilgængelige på internettet, ændrer ikke herved.

 

Generelt om punkt B.8
Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.
Dog kan oplysninger om offentlige personer som f.eks. politikere være relevante længe efter publiceringen. Det samme kan gælde for oplysninger om andre personer, der har offentlighedens interesse.
Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.
 

De tre artikler
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet efter offentliggørelsen af artiklerne i 2010 og 2011 ikke tog stilling til, om offentliggørelsen var i strid med god presseskik.

 

Artiklen fra den 17. juni 2010
I artiklens overskrift benævnes [Klager] ”omstridt godsejer” og det fremgår af artiklen, at han i maj måned blev ”dømt til at betale næsten 10 millioner kroner i manglende momsbetaling fra 1996 og frem til 1999”. [Klager] klagede ikke over artiklen i 2010. Han har i forbindelse med den aktuelle klage oplyst, at dommen gik ud på, at SKAT blev frifundet for hans påstand om ugyldighed.
Pressenævnet lægger til grund, at [Klager] i maj måned 2010 tabte en retssag mod SKAT om et momskrav, og at [Klager] har været genstand for en del presseomtale, bl.a. fordi han eller hans firmaer har været part i flere retssager. Nævnet finder på den baggrund, at omtalen i artiklen ikke har en sådan karakter, at der er grundlag for at kritisere, at Berlingske Media har afvist at afindeksere artiklen.

 

Artiklen fra den 1. april 2011
Pressenævnet lægger efter parternes oplysninger til grund, at der har verseret en sag ved retten, som vedrørte det bryllup, der beskrives i den påklagede artikel. Det er nævnets vurdering, at business.dk var berettiget til at omtale [Klager] som part i sagen, uanset om det var selskabet Hvedholm Slotshotel, der formelt var part i sagen. [Klager] er en offentligt omtalt person, og han må acceptere, at der i medierne drages en parallel mellem ham personligt og de virksomheder, som han driver.
At business.dk på daværende tidspunkt skrev, at [Klager] tabte den ene retssag efter den anden, må anses for at være business.dk’s vurdering, og da der for nævnet foreligger oplysninger om to retssager, som [Klager] havde tabt inden for kort tid på tidspunktet for artiklens offentliggørelse, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at business.dk har afvist at afindeksere artiklen.

 

Artiklen fra den 1. juli 2011
Pressenævnet finder under henvisning til oplysningerne fra Statstidende om, at [Klager] blev taget under konkursbehandling den 24. juni 2011, at artiklens oplysning om [Klager]s konkurs var korrekt på tidspunktet for artiklens offentliggørelse. Det ændrer ikke herpå, at dekretet senere blev ophævet.
Pressenævnet finder derfor ikke grundlag for at kritisere, at Berlingske Media har afvist at afindeksere artiklen. Pressenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at oplysningen om [Klager]s konkurs var korrekt på tidspunktet for offentliggørelsen, og at [Klager] forud herfor havde været genstand for en del presseomtale. Det tilføjes, at [Klager] efter det oplyste ikke har anmodet Berlingske Media om, at artiklen suppleres med en oplysning om, at konkursdekretet senere blev ophævet. 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase:Sag nr. 14-70-00686.

Del på sociale medier ved at klikke her: