Sagsnummer: 2005-6-0225

Afvisning af sag vedrørende Områdeavisen Nordfyn som for sent indgivet.

10-11-2005

Klager – en tidligere sigtet i en straffesag – klagede over en leder og et anonymt læserbrev i Områdeavisen Nordfyn. Klagen angår det indlæg, som Områdeavisen Nordfyn bragte den 26. oktober og den 2. november 2004. Politimesteren i Odense havde efterfølgende den 26. maj 2005 meddelt påtaleopgivelse over for klager, og klager finder nu, at …

Klager – en tidligere sigtet i en straffesag – klagede over en leder og et anonymt læserbrev i Områdeavisen Nordfyn. Klagen angår det indlæg, som Områdeavisen Nordfyn bragte den 26. oktober og den 2. november 2004. Politimesteren i Odense havde efterfølgende den 26. maj 2005 meddelt påtaleopgivelse over for klager, og klager finder nu, at de bragte indlæg er i strid med god presseskik. Efter medieansvarsloven § 34, stk. 2, 2. pkt., skal klager over massemediers indhold og handlemåde indgives senest 4 uger efter ”offentliggørelsen”. I en situation som den foreliggende, hvor klagen ikke vedrører et offentliggjort forhold, må klagefristen over for massemediet i stedet regnes fra det tidspunkt, hvor den handlemåde, som klagen vedrører, har manifesteret sig. I den konkrete sag blev påtaleopgivelsen meddelt klageren ved brev af 26. maj 2005 fra Politimesteren, og indbragt for Områdeavisen Nordfyn ved brev 15. juni 2005, hvilket nævnet fandt var rettidigt. Efter medieansvarsloven § 34, stk. 2, 3. pkt., kan massemediets afgørelse indbringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at den er kommet frem til klageren. Områdeavisen Nordfyn svarede klageren ved brev af 24. juni 2005, men klagen blev først modtaget i Pressenævnet den 31. august 2005. Klagen var derfor indgivet efter udløbet af 4-ugers-fristen, hvorfor nævnet afviste klagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0225.

Del på sociale medier ved at klikke her: