Sagsnummer: 11-70-00166

Alvorlig kritik af B.T. for ikke at kontrollere forkerte oplysninger i en sag, som avisen selv havde skabt ved at anmelde forholdet til kommunen. B.T. er tillige pålagt at videreformidle kendelsen til Ritzaus Citattjeneste.

20-12-2011

Klager – en politiker – klagede over artiklerne ”Venstres guldfugl har to boliger: Får skattekroner for jysk adresse”, ”FÅR SKATTEKRONER FOR JYSK ADRESSE” og ”Politiker slipper for boligsag” i B.T. og på bt.dk samt en utilstrækkelig berigtigelse.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave af bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadeligt, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.1 og A.3.
Efter det oplyste lægges det til grund, at B.T. den 12. oktober 2011 ved sin hen-vendelse til Frederiksberg Kommune vedrørende [Klager]s boligforhold foranledigede en anmeldelse. Klager sendte ved e-mail af 13. oktober 2011 kl. 10.25 en redegørelse til B.T., hvori hun oplyste, at hun fra 1. januar – 12. oktober 2011 havde opholdt sig 165 dage i Sønderborg, hvortil kom 29 dage i udlandet og halvanden uge andre steder i Danmark. Det fremgik, at Frederiksberg og Sønderborg Kommuner havde redegørelsen i kopi, sendt samme dag kl. 10.32.
Hverken Frederiksberg Kommune eller Sønderborg Kommune fandt efter modtagelsen af klagers redegørelse af 13. oktober 2011 anledning til at betvivle rigtigheden af klagers folkeregisteradresse i Sønderborg eller foretage sig yderligere. På denne baggrund finder Pressenævnet det ukorrekt, når B.T. den 15. oktober 2011 skrev, at klager af Frederiksberg Kommune var blevet anmodet om at fremkomme med en redegørelse, da kommunen netop ved e-mail af 14. oktober 2011 kl. 20.51 havde meddelt klager, at man ikke foretog yderligere.
Nævnet finder, at det påhvilede B.T. at kontrollere rigtigheden inden offentliggørelse. Det må navnlig gælde tilfælde som det foreliggende, hvor det omtalte forhold skyldes avisens eget initiativ. Da B.T. allerede den 13. oktober 2011 var gjort bekendt med, at [Klager] havde sendt en redegørelse til de to kommuner, havde B.T. anledning til at undersøge, hvad der videre måtte være sket. Derved kunne offentliggørelsen af den fejlagtige oplysning have været undgået. Da dette ikke skete, udtaler nævnet alvorlig kritik af B.T. for utilstrækkelig research. Det forhold, at den konstituerede kommunaldirektør ikke svarede på B.T.s e-mail af 14. oktober 2011 inden offentliggørelsen angiveligt, fordi han ikke havde læst e-mailen, kan ikke føre til et andet resultat.
[Klager] er citeret for den korte bemærkning, som hun ved e-mail af 13. oktober 2011 kl. 12.14 tillod avisen at bruge redaktionelt, og nævnet udtaler ikke kritik af B.T. for ikke at forelægge klager oplysningerne tilstrækkeligt eller i rimelig tid.
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør at offentliggøre et kendelsesresumé.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00166.

Del på sociale medier ved at klikke her: