Sagsnummer: 2007-6-0578

Alvorlig kritik af Danmarks Radio for udsagn om, at myndigheder skulle have advaret mod brug af et medicinalpræparat. Forkert information. Grundlag for genmæle.

06-12-2007

En virksomhed klagede over en udsendelse på Danmarks Radio. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til den lægefaglige virkning af præparatet Avandia. På baggrund af parternes synspunkter lægger Pressenævnet til grund, at både Lægemiddelstyrelsen og Institut for rational farmakoterapi anbefalede en vis forsigtighed med anvendelsen …

En virksomhed klagede over en udsendelse på Danmarks Radio.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til den lægefaglige virkning af præparatet Avandia.
På baggrund af parternes synspunkter lægger Pressenævnet til grund, at både Lægemiddelstyrelsen og Institut for rational farmakoterapi anbefalede en vis forsigtighed med anvendelsen af rosiglitazon uden dog at advare mod brugen. Man rådede patienter til at fortsætte behandlingen og i tvivlstilfælde kontakte lægen.
Pressenævnet finder på den baggrund, at der ikke har været dækning for udsagnet om, at myndighederne havde advaret mod bl.a. Avandia, og nævnet udtaler derfor sin alvorlige kritik heraf. Nævnet bemærker i den forbindelse, at medierne ikke bør tage myndigheder til indtægt for at have udsendt advarsler om forhold som de foreliggende, medmindre der er dækning for det i myndighedernes egne formuleringer.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen skal efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende.
Pressenævnet finder, at Arne Astrups udtalelser klart fremstår som hans vurderinger på baggrund af undersøgelserne og ikke som oplysninger. Pressenævnet finder derimod, at undersøgelsens konklusioner og navnlig udsagnene ”Ny forskning viser, at behandlingen giver bagslag” og ”Lægemiddelstyrelsen anbefaler patienterne, at man taler med sin læge om at finde en anden medicin” er oplysninger, der kan være skadelige, krænkende og virke agtelsesforringende for [K], hvorfor oplysningerne har skullet efterprøves i særlig grad inden offentliggørelse, først og fremmest ved forelæggelse for [K]. Da dette ikke er sket for så vidt angår radioudsendelserne af 14. august 2007 kl. 12 og 13 udtaler nævnet sin kritik.
Pressenævnet finder, at Danmarks Radio ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.
Det følger af medieansvarslovens § 36, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen skade økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at såvel udsagnet ”Lægemiddelstyrelsen advarer mod en bestemt type medicin, som mange diabetes 2-patienter bruger” som udsagnet ”Lægemiddelstyrelsen anbefaler patienter, at man taler med sin læge om at finde en anden medicin” indeholder faktisk forkerte oplysninger, der er egnet til at påføre [K] økonomisk eller anden skade af betydning, idet Lægemiddelstyrelsen og Institut for rationel farmakoterapi rettelig anbefalede patienter at fortsætte behandlingen med medicinen, og i tvivlstilfælde drøfte behandlingen ved næste lægebesøg. Da oplysningernes rigtighed ikke er utvivlsom, er [K] berettiget til at få bragt et genmæle.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0578.

Del på sociale medier ved at klikke her: