Sagsnummer: 2001-0016

Alvorlig kritik af Radio Frederiksberg Journalen. Nævnet fandt ikke, at sagens karakter kunne berettige indklagedes handlemåde.

20-11-2001

Klageren anførte, at radiostationen groft havde tilsidesat alle former for presseetik og almindelig hæderlighed ved at udtale sig nedsættende om hendes person og hendes hjem, ved at true med at oplyse hendes adresse og telefonnummer, samt ved at opfordre lytterne til at holde øje med klager.

Pressenævnet fandt, at omtalen af klager i to udsendelser var krænkende, idet der blev fremsat en lang række ringeagtsytringer vedrørende klager og klagers hjem. Endvidere truede indklagede med at oplyse klagers telefonnummer og adresse, ligesom lytterne blev opfordret til at holde øje med klager. Indklagede havde herved handlet groft i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin alvorlige kritik. Nævnet fandt ikke, at sagens karakter kunne berettige indklagedes handlemåde. Nævnet fandt endvidere, at indklagede – henset til karakteren af de beskyldninger, der blev rejst mod klager – havde handlet i strid med god presseskik ved ikke i udsendelsen den 3. marts 2001 at lade klager komme til orde, og det ansås for en særlig grov tilsidesættelse af god presseskik, at klageren blev afskåret fra at udtale sig i en direkte udsendelse, efter at hun havde præsenteret sig over for lytterne. Nævnet udtalte således tillige på dette punkt sin alvorlige kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0016.

Del på sociale medier ved at klikke her: