Sagsnummer: 2006-6-0366, 2006-6-0367 og 2006-6-0368

Alvorlig kritik af TV2 for ikke at berigtige fejl snarest muligt. Ikke kritik af www.tv2.dk og www.sputnik.dk. Genmæle.

26-10-2006

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Pressenævnet fandt, at TV 2, www.tv2.dk og www.sputnik.dk ikke havde grund til at betvivle rigtigheden af politiets oplysninger, og TV 2 havde således ikke tilsidesat god presseskik ved ikke at …

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Pressenævnet fandt, at TV 2, www.tv2.dk og www.sputnik.dk ikke havde grund til at betvivle rigtigheden af politiets oplysninger, og TV 2 havde således ikke tilsidesat god presseskik ved ikke at kontrollere politiets oplysninger. Pressenævnet fandt på denne baggrund, at der vedrørende dette punkt ikke var grundlag for at udtale kritik af TV 2, www.tv2.dk eller www.sputnik.dk. Det følger af de Vejledende regler for god presseskik, at en berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Det fremgik af sagen, at TV 2 af politiet blev gjort bekendt med fejlen kort efter, at udsendelsen blev bragt den 29. maj 2006. Berigtigelsen skete på TV 2 den 26. juni 2006, på TV 2’s hjemmeside den 31. maj 2006, og efter klagers henvendelse den 1. juni 2006 blev indslaget fjernet fra www.sputnik.dk. TV 2/Nyhederne af 26. juni 2006 med berigtigelsen var ligeledes lagt på www.sputnik.dk, ligesom den førstkommende udsendelse af Station 2 Efterlyst, hvori udsendelsen af 29. maj 2006 berigtiges, blev lagt på www.sputnik.dk. TV 2 havde henvist til, at man ikke var bekendt med klagers identitet. Uanset dette fandt Pressenævnet, at TV 2 burde have bragt berigtigelsen i tv umiddelbart efter, at man modtog oplysningen om fejlen fra politiet, og Nævnet udtalte alvorlig kritik af, at dette først skete den 26. juni 2006. Nævnet fandt videre, at der ikke var grundlag for at udtale kritik for så vidt angik www.tv2.dk og www.sputnik.dk, da henholdsvis berigtigelsen og fjernelse heraf skete kort efter, at man var blevet bekendt med fejlen. For så vidt angik den tidsramme, hvor berigtigelsen var tilgængelig på hjemmesiden, udtalte Pressenævnet, at berigtigelsen bør bringes i en periode, der svarer til den tid, i hvilken de påklagede oplysninger har været bragt. Pressenævnet lagde til grund, at den påklagede efterlysning blev lagt ud på www.tv2.dk den 30. maj 2006, og at der dagen efter blev bragt en berigtigelse. Pressenævnet fandt, at www.tv2.dk ved at have bragt berigtigelsen i 24 timer – svarende til den tid, de påklagede oplysninger havde været bragt, ikke havde tilsidesat god presseskik. Nævnet fandt det beklageligt, at TV 2 efter at have tilbudt at bringe berigtigelsen 48 timer på programmets hjemmeside kun havde bragt berigtigelsen 24 timer, og således ikke levede op til sit tilsagn. Nævnet fandt imidlertid, at forholdet ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at udtale kritik. Parterne havde afgivet modstridende forklaringer om, hvor længe berigtigelsen vedrørende stillbilledet var tilgængelig på Station 2 Efterlysts hjemmeside. Pressenævnet kunne på grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der var den rigtige. Pressenævnet fandt, at der heller ikke i øvrigt var grundlag for at udtale kritik af det tidsrum, berigtigelsen havde været bragt. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne og seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. Pressenævnet fandt, at den berigtigelse, der var foretaget på TV 2 den 26. juni 2006, på www.tv2.dk den 31. maj 2006 og fjernet fra www.sputnik.dk umiddelbart efter den 1. juni 2006 samt berigtiget på ny i alle tre medier den 4. september 2006, var foretaget i en sådan form, at dette var sket i overensstemmelse hermed, og Nævnet udtalte ikke kritik heraf. Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom. Pressenævnet fandt, at de bragte oplysninger kunne være egnede til at påføre [K] skade af betydning, og at hun derfor havde krav på genmæle i medfør af medieansvarsloven § 36, stk. 1. Henset til at TV 2 den 26. juni 2006 og www.tv2.dk den 31. maj 2006 bragte en berigtigelse, og til at www.sputnik.dk fjernede indslaget kort tid efter klagers henvendelse den 1. juni 2006 – ligesom berigtigelsen på ny var bragt i alle tre medier den 4. september 2006, fandt Nævnet, at der ikke var grundlag for at pålægge de indklagede massemedier at bringe et genmæle, jf. medieansvarsloven § 39.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0366 og 2006-6-0367 og 2006-6-0368.

Del på sociale medier ved at klikke her: