Sagsnummer: 11-70-00178

Anmodning om genoptagelse afvist. Klager var ikke part.

23-12-2011

Klager – faren – anmodede om genoptagelse af sag nr. 11-70-00147, Mor mod Danmarks Radio.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. En part har krav på genoptagelse og en ny realitetsbehandling af sagen i tilfælde, hvor der i forbindelse med genoptagelsesanmodningen fremkommer nye faktiske oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Efter omstændighederne må det også tillægges betydning, om de nye oplysningers senere fremkomst er et i forhold til parten undskyldeligt forhold. Herudover kan nævnet tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.
Uanset [Klager] har en interesse i Pressenævnets kendelse af 5. december 2011 i sag nr. 11-70-00147, berøres han ikke direkte af nævnets afgørelse om, hvorvidt Danmarks Radio har tilsidesat god presseskik, og hvorvidt [Moren] har krav på at få bragt et genmæle, jf. medieansvarslovens §§ 34 og 36. Han er således ikke adressat for afgørelsen og har ikke i øvrigt en sådan direkte, væsentlig og individuel, retlig interesse, at han erhverver partsstatus. Da [Klager] ikke kan anses for part i Pressenævnets kendelse af 5. december 2011, afvises hans anmodning om genoptagelse af samme sag.
Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt der var tale om en børnebortførelse den 17. juli 2010, samt hvorvidt sønnen skal tilbageføres til Danmark, henhører under domstolene og falder uden for Pressenævnets kompetence. Nævnet traf – som oplyst i kendelsen af 5. december 2011 – således ikke afgørelse om disse forhold.
Pressenævnet finder heller ikke anledning til af egen drift at genoptage sagen. Anmodningen afvises. 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00178.

Del på sociale medier ved at klikke her: