Sagsnummer: 14-70-00717

Artikel om brudepars sag mod direktør bliver på nettet

25-11-2014

Fyens.dk skrev i 2010, at en hoteldirektør efter en bryllupsfest på hotellet blev dømt til at betale kompensation til brudeparret. Der var ingen oplysninger om, at retssagens udfald ikke blev korrekt gengivet, og Pressenævnet kritiserer ikke fyens.dk for at afvise at afindeksere artiklen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Generelt om punkt B.8
Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.
Dog kan oplysninger om offentlige personer som f.eks. politikere være relevante længe efter publiceringen. Det samme kan gælde for oplysninger om andre personer, der har offentlighedens interesse.
Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

 

Den konkrete sag
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet efter offentliggørelsen af artiklen i 2010 ikke tog stilling til, om offentliggørelsen var i strid med god presseskik.

Pressenævnet lægger efter parternes oplysninger til grund, at der har verseret en sag ved retten, som vedrørte det bryllup, der beskrives i den påklagede artikel. Det er nævnets vurdering, at fyens.dk var berettiget til at omtale [Klager] som part i sagen, uanset om det var selskabet [Hotel], der formelt var part i sagen. [Klager] har som følge af stillingen som hoteldirektør offentlig-hedens interesse i forbindelse med den omtalte retssag, og han må acceptere, at der i medierne drages en parallel mellem ham personligt og de virksomheder, som han driver.
Da der ikke i øvrigt er oplysninger om, at retssagens udfald ikke er korrekt gengivet, finder nævnet ikke, at det kan anses for en overtrædelse af god presseskik at afvise anmodningen om at afindeksere artiklen. 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00717.

Del på sociale medier ved at klikke her: