Sagsnummer: 12-70-00339

Berlingske kritiseres for rettelse på netavisen, der ikke var tilstrækkelig synlig.

28-11-2012

Klager – en person – klagede over en rettelse på b.dk.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
 

 

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at [Klager] klager på egne vegne, hvorfor sagen alene vurderes i forhold til hende.
Spørgsmålet om, hvorvidt forældremyndighedssagen og udleveringsbegæringerne kunne behandles af danske domstole (spørgsmålet om rette værneting), henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. De forhold behandler nævnet derfor ikke.

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet, var b.dk berettiget til at beslutte hvilke oplysninger, man ville bringe i mediet. Pressenævnet finder, at [Klager] ved at udtale sig til b.dk måtte have været bekendt med, at Berlingske kunne sætte hendes udtalelser i sammenhæng med modpartens synspunkter i sagen, herunder udtalelser fra [talsmand] fra Foreningen Far. Nævnet finder, at b.dk har handlet inden for redaktørens redigeringsret ved at medtage de forskellige vurderinger. Nævnet finder tillige det ligger inden for redaktørens redigeringsret at beslutte, hvorvidt [Klager]s udtalelser efterfølgende skulle slettes, således at alene moderens advokats udtalelser fremgik af artiklen.
Pressenævnet lægger imidlertid til grund, at Berlingske har indset, at beskyldningen om, at [Klager] var utroværdig, ikke var dokumenteret. Udsagnet blev efterfølgende ændret til ”ikke relevant”.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.
Nævnet finder, at det af hensyn til nye læsere af artiklen ”Femårige [dreng] får udskudt sin sag” var hensigtsmæssigt at rette artiklen.
Læsere af den oprindelige artikel med beskyldningen kan imidlertid ikke forventes på ny at klikke ind på artiklen og på den måde blive gjort bekendt med rettelsen. Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksom på rettelsen, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed i den løbende nyhedsstrøm med samme placering som den oprindelige artikel. Da dette ikke skete, udtaler nævnet kritik af b.dk for en utilstrækkelig rettelse.
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af b.dk at offentliggøre følgende:

 

”[rubrik]
Pressenævnet kritiserer Berlingske for mangelfuld rettelse

 

[underrubrik]
En beskyldning mod [Klager] for at være utroværdig blev rettet, men b.dks rettelse var ikke tilstrækkelig synlig.

 

[brødtekst]
b.dk offentliggjorde i september en omtale af forældremyndighedssagen om drengen [dreng], der har en østrigsk mor og en dansk far.
I den forbindelse var [Klager] citeret i artiklen ”Femårige [dreng] får udskudt sin sag”.
Efter offentliggørelsen af artiklen valgte Berlingske at slette [Klager]s kommentarer i artiklen og skrev i stedet nederst i artiklen, dog uden at nævne hendes navn, at kommentaren var fjernet, fordi hun ikke var troværdig. Det blev senere ændret til ”ikke relevant”.
[Klager] har klaget til Pressenævnet over beskyldningen ”ikke troværdig”.
Pressenævnet finder, at Berlingske har tilsidesat god presseskik ved alene at ændre den oprindelige artikel. Ifølge Pressenævnets praksis burde b.dk have bragt en særskilt artikel med rettelsen, så de personer, der havde læst beskyldningen, også havde haft mulighed for at læse rettelsen. De kan ikke forventes på ny at klikke sig ind i artiklen for at læse eventuelle rettelser.
Netavisen gør derved ikke oprindelige læsere opmærksomme på, at artiklen er ændret, og at der ikke var dokumentation for at kalde [Klager] utroværdig.
Nævnet udtaler derfor kritik af Berlingske og har pålagt b.dk at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på hjemmesiden: www.pressenaevnet.dk”

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00339.

Del på sociale medier ved at klikke her: