Sagsnummer: 14-70-00714

Citater indeholder klagers synspunkter

18-12-2014

Gribskov.lokalavisen.dk skrev ”Tisvildeleje skal primært være for dem, der bor her”. Klager fik sine citater til gennemsyn og havde rettelser. Pressenævnet finder ikke, at de citater, der blev bragt, afviger afgørende fra klagers rettelser, og udtaler derfor ikke kritik.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.1 og A.6.
På baggrund af det for Pressenævnet oplyste lægger nævnet til grund, at det i forbindelse med det telefoniske interview blev aftalt, at [Klager] skulle have sine udtalelser til gennemsyn i det omfang, der skulle citeres fra samtalen. Han blev på den baggrund i en mail forelagt de udtalelser, som eventuelt ville blive brugt som citat. [Klager] vendte herefter tilbage med en række ønsker om rettelser til udtalelserne, og artiklen blev herefter forelagt [Klager] i sin helhed. Pressenævnet finder, at de bragte citater ikke afviger afgørende fra de citater, som efter [Klager]s gennemsyn blev sendt tilbage til avisen med rettelser, og nævnet finder på den baggrund, at Ugeposten Gribskov med rette har kunnet anse formuleringen af citaterne for godkendt. Det bemærkes i den forbindelse, at nævnet har lagt til grund, at Ugeposten Gribskov først modtog [Klager] mail om, at han ikke ville citeres i artiklen, efter at artiklen var sendt til trykning.
Det forhold, at valget mellem flere citater, herunder fravalget af visse citater, er udtryk for en vinkling af artiklen, kan ikke føre til kritik, da der med de journalistiske valg i artiklen ikke er sket en forvanskning af [Klager]s udtalelser. Nævnet finder på den baggrund ikke anledning til at udtale kritik af, at [Klager] er blevet citeret i artiklen, eller af den måde, han er blevet citeret på.
Forelæggelsen af [Klager]s udtalelser for ham omfattede bl.a. citatet: ”Jeg kunne godt tænke mig, at det primært var sådan, at det der foregik i Tisvildeleje, var for dem der boede i Tisvilde”. Til dette citat oplyste han efterfølgende, at han ønskede ”Tisvilde” ændret til ”her”. I artiklens tekst er citatet bragt med [Klager]s rettelse, men er i artiklens overskrift formuleret lidt anderledes: ”Tisvildeleje skal primært være for dem, der bor her”. I overensstemmelse med det ovenfor anførte finder nævnet ikke, at overskriften afviger afgørende fra det godkendte citat, og nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik. Da overskriften baserer sig på et citat, der fremgår af teksten, finder nævnet endvidere, at der er dækning for overskriften i artiklen.
Pressenævnet finder heller ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik i sagen.

 

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i medierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et medie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at der i artiklen ikke er bragt faktisk forkerte oplysninger, hvorfor [Klager] allerede af denne grund ikke er berettiget til at få bragt et genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00714.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: