Sagsnummer: 2008-6-0756

Delvis grundlag for genmæle over for Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk. Faktisk forkert oplysning om budgetoverskridelse vedr. byggeri i andelsboligforening. Presseskik ikke tilsidesat. Offentliggørelse på internettet.

16-12-2008

Klager – en person – klagede over en artikel i henholdsvis Ekstra Bladet og på ekstrabladet.dk. Pre…

Klager – en person – klagede over en artikel i henholdsvis Ekstra Bladet og på ekstrabladet.dk.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
God presseskik
Pressenævnet finder, at der er en sådan offentlig interesse i rådgivers kompetence på større entrepriser, herunder advokat [K]s, at der var belæg for at bringe artiklen om samme.
Nævnet finder videre, at det af artiklen klart fremgår, at overskriften ”Pas på advokat [K]” og udsagnene ”slesk”, ”glat” og ”bandit” er avisens og nogle andelshaveres vurderinger af de offentliggjorte oplysninger, og nævnet udtaler ikke sin kritik heraf.
Oplysningerne i artiklerne om, at [K] navnlig skulle have fremført urealistiske budgetter og ageret uhensigtsmæssigt som administrator kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for klager, og har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Det fremgår af artiklen ”[K]: – Ingen kommentarer”, at klager ikke ønskede at kommentere avisens oplysninger, og nævnet udtaler ikke sin kritik af avisen for ikke at forelægge klager oplysningerne.
Et medie bør udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. [B] er beboer i andelsboligforeningen og har efter det oplyste tidligere klaget over advokat [K]. Det forhold gav Ekstra Bladet anledning til at udvise agtpågivenhed over for [B]s udtalelser. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet imidlertid ikke grund til at fastslå, at avisen har tilsidesat god presseskik ved, at [B] er anvendt som kilde.
Nævnet finder, at Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.
Genmæle
Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Ad 1.
Efter det oplyste lægger Pressenævnet til grund, at planlægningen af projektet blev påbegyndt i 2002. Projektet er løbende ændret i overensstemmelse med kommunens krav og Erik Larssons rapport, hvorefter generalforsamlingen den 18. april 2007 traf beslutning om at gennemføre projektet med den tilhørende budgettering på 204 millioner kroner. Dette budget er ikke efterfølgende overskredet.
Pressenævnet finder, at oplysningen giver indtryk af, at generalforsamlingen tidligere har godkendt et budget på 139 millioner kroner. Da generalforsamlingen efter det oplyste ikke tidligere endeligt har godkendt andet end det nuværende projekt, budgetteret til 204 millioner kroner, har avisen bragt en faktisk forkert oplysning. Da denne er egnet til at påføre ejendomsadministrator [K] skade af betydning, er han berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.
Ad 2.
Pressenævnet finder, at underoverskriften ”Et stort skattesmæk lurer” fejlagtigt giver indtryk af, at efterbetaling af skat er en mulighed, hvilket ikke er korrekt. Det fremgår imidlertid af artiklen, at ”[K] [har] dog fjernet risikoen for skattesmæk”, og nævnet finder på denne baggrund, at udsagnet ikke er egnet til at påføre klager skade af betydning. [K] er derfor ikke berettiget til et genmæle vedrørende dette.
Ad 3.
Pressenævnet lægger til grund, at [K] honoreres, hvis budgettet overskrides, dog således, at merindtægten reduceres i overensstemmelsen med reduktionsreglen. Da klager således oppebærer honorar ved budgetoverskridelse, finder nævnet, at avisen har bragt en faktisk korrekt oplysning, og klager er ikke berettiget til et genmæle vedrørende denne oplysning.
Ad 4.
Efter det oplyste er en andelshaver ved køb af en bolig i A/B Kærskifte forpligtet til at betale den beregnede del af foreningens gæld. Det er derfor ikke korrekt, at der ”for hver gang en andelshaver køber sig ud, er der én færre til at tage del i glæden”. Da oplysningen er egnet til at påføre [K] skade af betydning, er klager berettiget til et genmæle heroverfor.
Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden. I overensstemmelse med nævnets retningslinjer er [K] berettiget til at få bragt nedenstående genmæle i Ekstra Bladet og på ekstrabladet.dk, jf. medieansvarsloven § 39 og § 49.
”Genmæle – Advokat [K]
I en artikel i Ekstra Bladet lørdag den 5. juli 2008 og på ekstrabladet.dk den 4. og 6. juli 2008 omtales advokat [K] som administrator i Andelsboligforeningen A/B Kærskifte i forbindelse med gennemførelse af et byggeprojekt.
Ekstra Bladet har bl.a. i artiklerne omtalt et voldsomt budgetskred på 65 millioner i Andelsboligforeningen A/B Kærskifte. Udsagnet er forkert, da det budget, som blev vedtaget i A/B Kærskifte, og som er det eneste budget, der vedrører det byggeprojekt, som er under udførelse, ikke er overskredet.
Ekstra Bladet har endvidere anført, at for hver gang en andelshaver køber sig ud, er der én færre til at tage del i gælden på 218 mio. kr., som foreningen har optaget under byggeriet. Også dette udsagn er forkert, da en andelshaver ved køb af en andelsbolig i Andelsboligforeningen A/B Kærskifte er forpligtet til at betale den beregnede del af foreningens gæld.
Pressenævnet har bestemt, at [K] er berettiget til at få bragt ovennævnte genmæle. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på pressenaevnet.dk.” Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0756.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: