Sagsnummer: 2006-6-0381

Delvis kritik af Århus Stiftstidende for ikke at forelægge krænkende oplysninger.

08-11-2006

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Ved at sammenholde de bragte oplysninger om klagers alder, erhverv og bynavnet kunne …

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Ved at sammenholde de bragte oplysninger om klagers alder, erhverv og bynavnet kunne det ikke udelukkes, at personer med nær tilknytning til lokalområdet vil kunne identificere klager. Klager havde derfor retlig interesse i udsagnene vedrørende ham selv. Klager kunne imidlertid ikke indgive klage over for udsagnene vedrørende hans forsvarer, idet han ikke havde retlig interesse i disse forhold, hvorfor denne del af klagen afvistes, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, 2. pkt. I artiklen med overskriften ”Retsmøde endte i tumult” stod der bl.a., ”Men med de utallige vidneforklaringer om den 56-årige mareridtsnabos aggressioner, så synes der ikke meget at hente i den taktik længere” og ”Påstandene i forhold til den aparte og farlige optræden i og omkring sit hjem, blev dengang bekræftet af en række vidner. Flaskehalsen peger ene og alene på den 56-årige som årsag til ufreden på villavejen, hvor han chikanerer med vild kørsel samt verbale og fysiske overfald”. Pressenævnet fandt, at disse udsagn klart fremstod som avisens kommentarer til de fremkomne oplysninger. Der var ikke med artiklerne lagt hindringer i vejen for sagens opklaring eller fremsat tilkendegivelser om, at klager var skyldig, og Nævnet udtalte ikke kritik af det bragte. Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale, jf. Vejledende regler for god presseskik, punkt B.1. Pressenævnet fandt, at den pågældende sag havde en sådan offentlig interesse i lokalområdet, at der var belæg for at bringe artiklen. Et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. Vejledende regler for god presseskik, punkt A.2. Der gælder efter omstændighederne en tilsvarende forpligtigelse for mediet til at udvise særlig agtpågivenhed ved offentliggørelse af en sag, hvori de pågældende kan have en særlig økonomisk eller personlig interesse. Vedrørende tekstboksen med overskriften ”Våben beslaglagt hos klageren” fandt Pressenævnet, at der ikke var grundlag for at antage, at der var sket en sådan tilsidesættelse af denne pligt, at god presseskik var tilsidesat. I artiklerne hed det blandt andet: ”Forinden var han angiveligt anmeldt for at skyde med skarpt” og ”En beboer så ifølge avisens oplysninger den 56-årige i juli gå ind til naboen med et gevær i hænderne. Der blev angiveligt affyret to skud.” Disse udsagn kunne være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for klager, og oplysningerne burde derfor være forelagt ham inden offentliggørelsen med henblik på en kommentar. Da dette ikke var sket, udtalte Nævnet sin kritik. Udsagnene ”Beboere fortæller også, at de er bange for, at han vil anvende våben” og ”Det ender med, der er nogle, der bliver slået ihjel, siger flere” var naboernes vurderinger på baggrund af de forudgående hændelser, og Nævnet udtalte ikke kritik heraf. Pressenævnet fandt videre, at ordet ”samlever” var anvendt på en uheldig måde, men at det ikke i sig selv var nok til at udtale kritik. Pressenævnet fandt, at der ikke i øvrigt var grundlag for at udtale kritik i sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0381.

Del på sociale medier ved at klikke her: