Sagsnummer: 11-70-00156

Delvis kritik af B.T. for at bringe forkert oplysning om indberetning af årsindkomst til Skat. Delvis berigtigelse. Bt.dk pålagt at indsætte manglende link fra den påklagede artikel til sin rettelse.

01-12-2011

Klager – en person – klagede over artiklerne ”[Klager]s indtægt i 2010: Nul kroner” og ”[Klager] snød Ekstra Bladet” i B.T. og på bt.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, er det ikke muligt at vurdere, hvorvidt de fremlagte årsopgørelser for 2008 og 2009 samt forskudsopgørelsen for 2010 er forfalskede. Af disse fremgår beløbene 1.427.721, 1.028.000 og 1.505.929 kroner. På den anden side har B.T. henholdt sig de indkomstforhold, som anklageren fremlagde i retten den 17. oktober 2011, nemlig henholdsvis nul kroner, 543.000 og nul kroner.
Uanset om oplysningerne vedrørende [Klager]s indtægtsforhold måtte være ukorrekte, hidrører anklagerens oplysninger fra Skat, som må anses for en særdeles troværdig kilde. Sådan som sagen foreligger oplyst, har nævnet ikke mulighed for at vurdere, om [Klager]s forsvarer for retten gjorde indsigelse over for indkomstoplysningerne. Det fremgår af artiklen, at klager selv har fremlagt selvangivelser med andet pålydende end oplysningerne offentliggjort i B.T. Hertil kommer, at B.T. forgæves har forsøgt at indhente kommentarer fra såvel [Klager], dennes advokat som revisoren. På denne baggrund udtaler nævnet ikke kritik af B.T. for at bringe beskyldningerne på baggrund af retsmøderne.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6.
Pressenævnet finder – som erkendt af B.T. – at navnlig følgende giver indtryk af, at [Klager] selv har opgivet beløbet nul kroner i 2008 og 2010 til Skat: Underoverskriften ”[Klager] opgav nul kroner i skattepligtig indkomst på sin selvangivelse i både 2008 og 2010” (artiklen ”[Klager]s indtægt i 2010: Nul kroner” af 17. oktober 2011 på bt.dk), udsagnet ” i 2008 og 2010 har [han] opgivet sin skattepligtige indkomst til nul kroner” samt udsagnet ”Sidste år tjente han nemlig ikke en krone ifølge den indkomst, han har opgivet til skattevæsenet” (artiklen ”Snød [Klager] i skat?” af 18. oktober 2011 på bt.dk og i B.T.). Ifølge B.T.s oplysninger har klager ikke angivet noget disse år, og nævnet udtaler kritik af B.T. for ikke at videregive korrekt information.
Forholdet er behørigt berigtiget i B.T. den 31. oktober 2011. Forholdet er endvidere berigtiget i artiklen ”Snød [Klager] i skat?” og som selvstændig artikel på bt.dk den 30. oktober 2011. Det påklagede forhold fremgår imidlertid stadig af artiklen ”[Klager]s indtægt i 2010: Nul kroner” bt.dk.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.
Pressenævnet finder, at bt.dk af hensyn til nye læsere af artiklen ”[Klager]s indtægt i 2010: Nul kroner” tillige burde have berigtiget denne artikel eller indsat et link til rettelsen af 30. oktober 2011. Da dette ikke skete, udtaler nævnet kritik af bt.dk for ikke at foretage en tilstrækkelig berigtigelse.
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af bt.dk at indsætte et link fra artiklen ”[Klager]s indtægt i 2010: Nul kroner” til berigtigelsen ”RETTELSE” af 30. oktober 2011. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00156.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: