Sagsnummer: 2007-6-0579

Delvis kritik af Bornholms Tidende for ikke at forelægge krænkende oplysninger for klager. Interviews. Ikke pålæg om offentliggørelse

15-11-2007

En kiosk og indehaveren klagede over to artikler i Bornholms Tidende. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Vedrørende klagens rettidighed bemærker Pressenævnet, at klager over overtrædelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen 4 uger efter offentliggørelsen. Massemediets afgørelse kan senest 4 uger efter, at …

En kiosk og indehaveren klagede over to artikler i Bornholms Tidende.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Vedrørende klagens rettidighed bemærker Pressenævnet, at klager over overtrædelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen 4 uger efter offentliggørelsen. Massemediets afgørelse kan senest 4 uger efter, at den er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Klagebrevet af 18. september 2007 er modtaget i Pressenævnet den 19. september 2007.
På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at advokat Allan Sørensen ved brev af 1. august 2007 rettede henvendelse til Bornholms Tidende. Da der ikke foreligger dokumentation for, at advokaten har modtaget avisens e-mail af 12. august 2007, realitetsbehandles klagen herefter.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der skal udvises kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2. Pressenævnet lægger til grund, at LO-formanden tidligere har modsat sig ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hos [K2], og at [K2] har afvist at indgå overenskomst med HK, som LO er hovedorganisation for. Det er imidlertid ikke klarlagt, at mediet var bekendt med dette mulige modsætningsforhold. Således som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at der ikke er anledning til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat.
På baggrund af [K2]s udtalelser i avisen den 19. juli 2007 lægger Pressenævnet til grund, at han meddelte jobpatruljen, at de ikke kunne få adgang, før forholdene var bragt i orden andre steder. Pressenævnet finder herefter, at Bornholms Tidende den 18. juli 2007 har bragt korrekte oplysninger. Nævnet finder videre, at oplysningerne kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K2] og [K1], der kunne identificeres som den omtalte kiosk. Oplysningerne har skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klagerne inden offentliggørelse. Da dette først skete den 18. juli 2007 om aftenen, udtaler nævnet sin kritik. Da Bornholms Tidende den 19. juli 2007 har bragt klagernes kommentarer, finder Pressenævnet ikke anledning til at pålægge offentliggørelse vedrørende dette forhold, jf. medieansvarsloven § 49.
Pressenævnet finder, at Bornholms Tidende er berettiget til at bringe de indsamlede oplysninger, herunder offentliggøre [K2]s kommentarer i artiklen den 19. juli 2007, da journalisten har præsenteret sig inden interviewet. Der består ikke en forpligtigelse for mediet til at forelægge interviewteksten for den interviewede person forud for offentliggørelse, og nævnet udtaler derfor ikke kritik af Bornholms Tidende for at have bragt [K2]s kommentarer. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0579.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: