Sagsnummer: 11-70-00150

Delvis kritik af Dagbladet Børsen for at omtale direktør som "sagsøgt". Det var selskabet, der var anklaget i en straffesag og sagsøgt i et civilt søgsmål. Ikke grundlag for genmæle.

21-12-2011

Klager – en tidligere direktør – klagede over en artikelserie vedrørende en sag, hvor selskabet var anklaget for ulovlig karteldannelse (straffesag). Samtidig omtaltes et gruppesøgsmål, hvor sagsøgerne havde nedlagt påstand om erstatning som følge af karteldannelsen (civilt søgsmål).

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter det oplyste er overskriften ”To Danfoss direktører under anklage i kartelsag” ikke bragt i Dagbladet Børsen. Dette forhold behandles derfor ikke.
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.
På baggrund af det indgåede forlig af 4. oktober 2011 mellem Danfoss Flensburg GmbH og den amerikanske stat lægges det til grund, at [Klager]s forhenværende arbejdsplads for perioden oktober 2004 – september 2007 har erkendt at have medvirket til at begrænse konkurrencen på markedet for kompressorer. [Klager]s navn fremgår ikke af forliget.
Af forligets punkt 14 fremgår det blandt andet, at den amerikanske stat som udgangspunkt fraskriver sig muligheden for at rejse sigtelse mod nuværende og tidligere direktører, ledere eller medarbejdere hos Danfoss Flensburg GmbH og tilknyttede moder- eller datterselskaber.
Danfoss Flensburg GmbH er endvidere stævnet i et civilt gruppesøgsmål, som amerikanske kunder har rejst mod bl.a. Danfoss Flensburg GmbH med påstand om, at selskaberne skal erstatte sagsøgernes tab som følge af en påstået karteldannelse. [Klager]s navn er nævnt i den reviderede stævning af 21. september 2010 i punkt 72 som en af flere personer, der hævdes at have deltaget i møder, der har haft til formål at begrænse konkurrencen på markedet. Efter det oplyste er der ikke faldet dom i denne sag, hvorfor [Klager]s involvering i det konkurrencebegrænsende samarbejde heller ikke i den forbindelse er bevist.
Pressenævnet finder, at spørgsmålet om, hvorvidt virksomheder samarbejder om at begrænse konkurrencen i markedet, har klar almen interesse. Klager var som salgsdirektør en ledende medarbejder i Danfoss Flensburg GmbH i den periode, selskabet har erkendt et konkurrencebegrænsende samarbejde. Nævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere Dagbladet Børsen for at omtale [Klager] i forbindelse med omtalen af de to sager. Nævnet bemærker, at avisen ikke i sin dækning af sagerne har taget stilling til, om klager har begået noget strafbart.
I artiklen ”Forlig freder nuværende Danfoss-top” af 6. oktober 2011 omtaler Dagbladet Børsen klager som ”sagsøgt” i sætningen: ”Da Børsen tilbage i september satte navn på de to Danfoss-chefer, der er sagsøgt for at have indgået prisaftalerne.” Det er rettelig selskabet Danfoss Flensburg GmbH og en række af virksomhedens konkurrenter, som er sagsøgt i gruppesøgsmålet. Formulering går således ud over, hvad der i de faktiske forhold er dækning for, og nævnet udtaler kritik heraf.
Pressenævnet finder, at udsagnet ”Det er en meget irriterende sag, og det er yderst ubehageligt, når der er brodne kar, der ikke kan finde ud af at følge vores interne regler” klart fremstår som Ole M. Daugbjergs kommentar til de omtalte forhold, og nævnet udtaler ikke kritik af Dagbladet Børsen for at bringe hans vurdering.
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6.
Pressenævnet finder, at overskriften ”Salgsdirektør udråbt til skurk” af 12. september 2011 har dækning i artiklen og de faktiske forhold, herunder beskyldningerne i den reviderede stævning af 21. september 2010 om, at [Klager] skulle have deltaget i møder med den øverste ledelse fra konkurrerende virksomheder. Pressenævnet udtaler ikke kritik af overskriftens udformning.
Uanset det ikke er fastslået, at forholdene omtalt på side 7 i anmodningen af 7. september 2011 også omfatter [Klager]s forhold, finder Pressenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere overskriften ”Nye afsløringer på vej i kartelsag” af 13. september 2011. Det fremgår således af artiklen og underoverskriften ”Topcheferne i Danfoss-kartellet, herunder to navngivne danskere, brugte alt fra dæknavne, private telefoner, anonyme e-mail-konti og referatforbud til at pumpe priserne i vejret, lyder nye anklager”, at der er tale om den ene parts anbringender i stævningen i gruppesøgsmålet mod bl.a. Danfoss Flensburg GmbH. Pressenævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af overskriften.
Pressenævnet finder, at overskriften ”Amerikansk kartelsag truer Danfoss” af 15. september 2011 og mellemrubrikken ”To direktører i søgelys” korrekt refererer artiklens gengivelse af de amerikanske myndigheders synspunkter. Klagers kommentar fremgår af artiklen. Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere mellemrubrikkens eller overskriftens formulering.
Af artiklen ”Kartelmagere risikerer fængselsstraf i USA” af 15. september 2011 fremgår det, at det i USA er muligt at idømme personer, som deltager i kartelsamarbejde, fængselsstraf. Det fremgår videre, at dette ikke er tilfældet i Danmark. På denne baggrund finder nævnet, at overskriften har dækning i artiklen og de faktiske forhold.
Det fremgår af brødteksten, at overskriften ”Tidligere Danfoss-chef risikerer fængselsdom” af 6. oktober 2011 refererer til [Person E] og ikke klager, og nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af overskriftens formulering.
[Klager] ønskede ikke at kommentere Dagbladet Børsens oplysninger ud over de allerede bragte citater. Artiklerne giver derfor ikke anledning til kritik for ikke at forsøge at indhente klagers kommentarer. Pressenævnet finder heller ikke i øvrigt – ud over ovennævnte forhold – anledning til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat.
I medfør af medieansvarslovens § 36, stk. 1, skal en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
På baggrund af ordlyden af forliget af 4. oktober 2011 finder Pressenævnet, at oplysningen om, at [Klager] som udgangspunkt er omfattet af forliget mellem Danfoss og de amerikanske myndigheder er en faktisk korrekt oplysning.
Nævnet finder, at Dagbladet Børsen ikke i omtalen har taget stilling til, hvorvidt klager har erkendt et strafbart forhold. [Klager] er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle.
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Dagbladet Børsen at offentliggøre et kendelsesresume. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00150.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: