Sagsnummer: 12-70-00329

Delvis kritik af Dagbladet Børsen for udokumenteret oplysning om klagers henvendelse til bogforlag. Grundlag for genmæle som klager formulerer. MAL § 38.

29-11-2012

Klager – en person – klagede over artiklen ”[Klager] kæmper for sit eftermæle” i Dagbladet Børsen.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.
Pressenævnet finder det udokumenteret og uden støtte i Børsens oplysninger, at [Klager] skulle have taget kontakt til ”et eller flere forlag for at få skrevet en anden bog”. Udsagnet kan i sammenhængen være krænkende og skadeligt, da det giver indtryk af, at klager forgæves har forsøgt at få skrevet en (positiv) portrætbog om sig selv. Det er ikke dokumenteret, og nævnet udtaler kritik af den manglende research.
Pressenævnet finder, at udsagnet [Klager] ”glæder sig til samarbejdet med Schelin” fejlagtigt giver indtryk af, at samarbejdet endnu ikke er indledt. Karen Margrethe Schelin er imidlertid citeret for, at samarbejdet blev indledt i april 2012, før afskedigelsen af DONG Energy A/S’ direktør. Da den korrekte sammenhæng således fremgår af artiklen, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere avisen for forvanskningen af e-mailens indhold.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i mas-semedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Under henvisning til ovennævnte finder nævnet, at [Klager] er berettiget til at få bragt et genmæle vedrørende udsagnet ”Efter de to begivenheder tog [Klager] ifølge Børsens oplysninger kontakt til et eller flere forlag for at få skrevet en anden bog.”
Under hensyn til Børsens tilkendegivelse under sagen skal genmælet udformes af klager, og med et indhold i overensstemmelse med medieansvarslovens § 38.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Dagbladet Børsen at offentliggøre følgende:

 

[rubrik]
”Pressenævnet kritiserer Dagbladet Børsen

 

[brødtekst]
Dagbladet Børsen bragte i september en artikel med overskriften ”[Klager] kæmper for sit eftermæle”. [Klager] klagede efterfølgende til Pressenævnet over artiklen.
Ifølge artiklen tog [Klager] – efter at have fået kendskab til en kritisk portrætbog om ham selv og efter kritikken af ham for sin måde at håndtere afskedigelsen af DONG Energys direktør – kontakt til bogforlag for at få udgivet en positiv portrætbog.
Børsen har ikke kunnet dokumentere sine oplysninger om, at [Klager] selv har taget kontakt til et forlag. Pressenævnet har derfor kritiseret Børsen for at bringe de udokumenterede oplysninger.
 

Pressenævnet har pålagt Børsen at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk”

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00329.

Del på sociale medier ved at klikke her: