Sagsnummer: 2006-6-0396

Delvis kritik af Danmarks Radio bl.a. for ikke at gøre klager bekendt med udsendelsens vinkling. Samfundsmæssig interesse. Båndede telefoninterview.

13-12-2006

Klager klagede over udsendelse i Danmarks Radio. Det ligger uden for Nævnets kompetence at afgøre, om straffeloven var overtrådt ved indhentelsen af oplysningen om, hvor mange piller [K] udskrev om året. Denne afgørelse hører under domstolene. Pressenævnet fandt imidlertid, at Danmarks Radio ikke havde overtrådt god presseskik ved at bringe den muligvis ulovligt indhentede oplysning. …

Klager klagede over udsendelse i Danmarks Radio. Det ligger uden for Nævnets kompetence at afgøre, om straffeloven var overtrådt ved indhentelsen af oplysningen om, hvor mange piller [K] udskrev om året. Denne afgørelse hører under domstolene. Pressenævnet fandt imidlertid, at Danmarks Radio ikke havde overtrådt god presseskik ved at bringe den muligvis ulovligt indhentede oplysning. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kunne Nævnet ikke tage stilling til, om der var sket misredigering ved, at [K]s udsagn ”Vi er vel oppe omkring et par hundrede” fremstod som en oplysning om antal udskrevne piller, og ikke som oplysning om, hvor mange spillere der blev udskrevet piller til. På grundlag af DR’s egen udskrift af telefonsamtalen den 3. september 2006 fandt Pressenævnet imidlertid, at interviewet var misredigeret ved, at man havde fjernet [K]s indledende svar med oplysning om, at han ikke alene var i [fodboldklub A], men også i [fodboldklub B]. Dette bevirkede, at den følgende tale om det samlede pilleforbrug sættes i relation til forbruget alene i [fodboldklub A], og ikke til forbruget i begge klubber. Pressenæv-net fandt endvidere, at udsagnet ”Vi har også interviewet fodboldlægen i [fod-boldklub A], [K], der har udskrevet næsten 3000 smertestillende tabletter om året” – i strid med de faktiske forhold trods journalistens kendskab hertil – fremstod som om de angivne tabletter alene anvendes i [fodboldklub A]. Nævnet fandt, at DR herved havde overtrådt god presseskik. Pressenævnet lagde til grund, at journalisten inden interviewet med [K] præsenterede sig og oplyste, at han ringede som journalist fra Danmarks Radio. En båndoptager må i dag anses for et almindeligt journalistisk arbejdsredskab, og nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere, at interviewet blev optaget på bånd, uden at journalisten gjorde [K] opmærksom på det. Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser indhentet med skjult mikrofon, uden at efterfølgende samtykke er tilvejebragt. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse i hvert enkelt tilfælde. Der skal imidlertid gives den optagne mulighed for i udsendelsen at kommentere optagelserne i den sammenhæng, hvori de bringes. Nævnet fandt, at den samfundsmæssige interesse i at belyse en omfattende anvendelse af smertestillende medicin i fodboldverdenen gjorde det berettiget at offentliggøre det båndede telefoninterview. [K] fik imidlertid ikke mulighed for at kommentere optagelserne, og han blev ikke gjort bekendt med udsendelsens vinkling, en mulig sammenhæng mellem medicinforbruget og uforklarlige dødsfald. Tværtimod havde producenten på forhånd i brevet af 5. april 2006 angivet en anden vinkling af udsendelsen. Pressenævnet fandt, at god presseskik herved var overtrådt, og udtalte sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0396.

Del på sociale medier ved at klikke her: