Sagsnummer: 2008-6-0750

Delvis kritik af Danmarks Radio for at offentliggøre skjulte oplysninger, der ikke med tilstrækkelig klarhed påviste urigtige eller vildledende udtalelser. Forelæggelse. Ikke grundlag for genmæle.

18-12-2008

To klagere – en virksomhed og direktøren – klagede over en udsendelse i Danmarks Radio.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter det oplyste lægger Pressenævnet til grund, at [K1] har formidlet træhuse produceret af Västkuststugan til danske købere og derved fungeret som mellemhandler mellem den svenske producent og køberne. Nævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere Danmarks Radio for i udsendelsen at inddrage [K1] i relation til huskøbene i Sorø og Gørløse. Sorø
Pressenævnet finder, at indslaget kan give det fejlagtige indtryk, at der er sket en forveksling af huse på Bøgelunden 22 og 26, som vedrører råhusenes konstruktion. Det oplyses imidlertid også i indslaget: ”Heldigvis har de to familier bestilt næsten de samme huse, så de bliver enige om at lade byggeriet gå sin gang og aftaler med [K1], at de kan få tilpasset husene, så de svarer bedst muligt til de oprindelige aftaler.” På den baggrund finder Pressenævnet, at forvekslingsproblemet ikke har nogen væsentlig selvstændig betydning, men at afgørende er, om de solgte huse var mangelfri ved færdiggørelsen.
Det oplyses i udsendelsen, at der for det ene hus’ vedkommende ved det uvildige skøn blev konstateret mangler svarende til en samlet udbedringsomkostning på ca. 36.000 kr., men at køber ikke fandt, at dette beløb i tilstrækkelig grad kompenserede ham for manglerne, og at der derfor verserer en retssag om spørgsmålet. I udsendelsen lægges der op til kritik af, at Västkuststugan har etableret en skønsordning, som ikke fungerer tilfredsstillende, men Pressenævnet finder, at der ikke i den anledning er grundlag for at udtale kritik af Danmark Radio. Der er heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik i anledning af omtalen af forløbet vedrørende Sorø-husene.

Gørløse
Sådan som sagen foreligger oplyst, har nævnet ikke mulighed for at vurdere, om salgsmaterialet indeholdt retvisende oplysninger om det forventede årlige energiforbrug inkl. eludgifter. På den baggrund og da energikonsulent Søren Kristensens har udtalt, at de høje eludgifter skyldes fejl i konstruktionen af varmeanlægget, som kan ordnes, udtaler nævnet ikke kritik af omtalen af energiproblemerne i Gørløse-husene.
Vedrørende optagelserne foretaget med skjult kamera bemærker Pressenævnet, at det som udgangspunkt er betænkeligt at bringe oplysninger indhentet med skjult kamera, uden at efterfølgende samtykke er tilvejebragt. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse i hvert tilfælde. Såfremt der ikke er indhentet et efterfølgende samtykke til of-fentliggørelse af optagelserne følger det af nævnets praksis, at offentliggørelsen skal tjene en samfundsmæssig interesse, der klart overstiger hensynet til den eller de personer, der er optaget med skjult kamera, og at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde.
Pressenævnet finder, at det efter omstændighederne kan være af samfundsmæssig interesse at belyse en sælgers adfærd i forbindelse med indgåelse af ejendomshandler. På den baggrund finder nævnet det berettiget, at Danmarks Radio underkastede [K1]s oplysninger om husenes energiforbrug en kritisk vurdering. Nævnet finder imidlertid, at det ikke er godtgjort, at sælgeren, [J], har givet urigtige eller vildledende oplysninger om energiudgifterne vedrørende det pågældende prøvehus. Således er spørgsmålet til [J] ikke medtaget, og det er ikke klart fra det svar, [J] giver journalisten, om beløbet på de 18.000-19.000 kr. også omfatter udgifter til el. På den baggrund udtaler Pressenævnet sin kritik af, at Danmarks Radio offentliggjorde de skjulte optagelser.

HECA Anlæg ApS
Regningerne for anlægsarbejdet og et brev fra SKAT blev sendt til [K1], og det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at [K1] også i denne sammenhæng fungerede som Västkuststugans repræsentant. Uanset det måtte være Västkuststugan, der indgik kontrakten med gartnerfirmaet, finder nævnet herefter ikke grundlag for at kritisere Danmarks Radio for at have givet indtryk af, at [K1] i foråret 2007 havde et udestående med HECA Anlæg ApS.
Som sagen foreligger oplyst har nævnet ikke mulighed for at tage stilling til baggrunden for gartnerfirmaets konkurs og det økonomiske mellemværende mellem firmaet og Västkuststugan/[K1]. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af Danmarks Radio vedrørende omtalen af HECA Anlæg ApS.

Forelæggelse og genmæle
Pressenævnet finder, at oplysningerne i udsendelsen kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for ejendomsselskabet og [K2], og at oplysningerne derfor har skullet efterprøves, inden de blev bragt, først og fremmest ved forelæggelse for klagerne. Klagerne afviste at deltage i et interview, men udtalte, at det var Västkuststugans beslutning, hvordan reklamationer vedrørende Gørløse-bebyggelse skulle imødekommes, og at man ikke ønskede at kommentere de verserende sager i Sorø. Under disse omstændigheder finder nævnet, at Danmarks Radio i fornødent omfang har medtaget klagerne kommentarer i udsendelsen. Nævnet finder ikke grundlag for at antage, at klagerne blev kontaktet for kort tid inden offentliggørelsen af udsendelsen.
Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Som sagen foreligger påklaget finder nævnet, at der ikke er bragt faktisk forkerte oplysninger, som klagerne har krav på et genmæle overfor.
I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Danmarks Radio at offentliggøre et kendelsesresume. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0750.

Del på sociale medier ved at klikke her: