Sagsnummer: 2006-6-0361

Delvis kritik af Danmarks Radio for ikke at have sikret effektiv sløring. Skjult kamera.

08-11-2006

Klagen angik Danmarks Radios omtale af klagers overholdelse af deres egen kvalitetsstandard.

Det er betingelse for at få en klage behandlet af Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Klagen angik Danmarks Radios omtale af [K1]s overholdelse af deres egen kvalitetsstandard. Da [K1] indirekte var nævnt i denne sammenhæng, havde forvaltningen retlig interesse i, at klagen realitetsbehandledes.
Optagelser af [K2], der var beboer på Fælledgården, var vist på en sådan måde, at det ikke kunne udelukkes, at han ville kunne genkendes af personer, der kender ham. [K2] havde derfor også retlig interesse i, at klagen realitetsbehandledes.

Parterne havde over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt beboeren havde irriteret hud, eller der var tale om et sidde-/liggesår. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kunne Nævnet ikke tage stilling til, hvilken beskrivelse, der var den rigtige. Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser indhentet med skjult kamera, uden at efterfølgende samtykke er tilvejebragt. En sådan fremgangsmåde kan endvidere kun være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse i hvert tilfælde. I dette tilfælde var hensynet til beskyttelsen af den enkeltes personlige anseelse så tungtvejende, at anvendelsen af skjult kamera som sket til optagelser af beboeren i forbindelse med gennemførelse af nedre toilette ikke var berettiget. Det påhvilede endvidere Danmarks Radio at sikre en effektiv anonymisering af beboeren, hvilket ikke var sket. Beboeren havde ikke givet samtykke til at bringe optagelserne, og havde heller ikke givet andre fuldmagt til at give samtykke på hans vegne. Der forelå derfor i forhold til beboeren en tilsidesættelse af god presseskik, og Nævnet udtalte sin kritik heraf. Pressenævnet fandt, at Danmarks Radio i forhold til [K1] ikke havde tilsidesat god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0361.

Del på sociale medier ved at klikke her: