Sagsnummer: 2008-6-0763

Delvis kritik af ekstrabladet.dk for ikke at forelægge beskyldning. Grundlag for genmæle vedr. "sin hang til at lægge hånd på kvinder". Klager havde én voldsdom.

16-12-2008

Klager – en person – klagede over en artikel på ekstrabladet.dk. Pressenævnets begrundelse og afgør…

Klager – en person – klagede over en artikel på ekstrabladet.dk.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Endvidere følger det, at en domfældt person bør forskånes for at få fremdraget ham en tidligere overgået straffedom.
Pressenævnet finder, at straffesagen på tidspunktet for omtalen på ekstrabladet.dk ca. 7 år efter Stockholms tingsrätt’s dom som udgangspunkt ikke havde nogen offentlig interesse i relation til klager, men at den på tidspunktet havde en offentlig interesse i relation til klagers arbejdsgiver, [A], der debatterer mod mishandling af kvinder. Da [K] tillige kommenterer hændelsen til grund for dommen på SvD.se den 30. november 2007 finder nævnet omtalen berettiget, og udtaler ikke sin kritik heraf.
Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt der er en sag under forberedelse for forhold tilbage i 2006. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, om der er bragt forkerte oplysninger, som ekstrabladet.dk burde have kontrolleret. Nævnet finder imidlertid, at [K]s kommentar til beskyldningerne om en ”ny, tilsvarende sag” burde have været forsøgt indhentet. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet sin kritik af ekstrabladet.dk.
Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
[K] er ved dom af 12. november 2001 idømt samfundstjeneste for forhold i 2000. Nævnet finder, at udsagnet ”sin hang til at lægge hånd på kvinder” giver indtryk af, at klager ved mere end ét tilfælde er ifaldet dom herfor, hvilket ikke er korrekt. Nævnet finder videre, at udsagnet ”få år siden”, der henviser til tiden mellem dommen af 12. november 2001 til artiklens offentliggørelse den 27. september 2008, giver indtryk af et kortere tidsperspektiv. Da oplysningerne er egnet til at påføre klager skade af betydning, er [K] berettiget til et genmæle heroverfor.
Sådan som sagen foreligger oplyst, har nævnet ikke mulighed for at tage stilling til, om en tidligere ansat har anlagt sag vedrørende forhold i 2006 eller i givet fald, hvad indholdet af en sådan sag er. Da oplysningens rigtighed ikke er utvivlsom, og oplysningen er egnet til at påføre klager skade af betydning, er klager tillige berettiget til at få bragt et genmæle vedrørende denne.
Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.
I medfør af medieansvarsloven § 39 og § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af ekstrabladet.dk at offentliggøre følgende:
”Genmæle
I en artikel den 27. september omtaler ekstrabladet.dk, at krimiforfatter [A] har antaget en agent [K]. Ekstrabladet.dk angiver i omtalen nogle oplysninger om [K].
Over for disse oplysninger meddeles det, at det er ukorrekt, at [K] er kendt for ”at lægge hånd på kvinder”, ”at det kun er få år siden, at [K] er dømt for vold”, og at ”en ny tilsvarende sag er under forberedelse i retten i Stockholm”.
[K] er én gang, ved dom af 12. november 2001, idømt 70 dages samfundstjeneste for vold mod sin daværende kæreste.
[K]
Pressenævnet har bestemt, at [K] er berettiget til at få bragt ovennævnte genmæle. Nævnet har herudover udtalt kritik af ekstrabladet.dk for ikke at indhente [K]s kommentarer til beskyldningerne om ”en ny lignende sag”. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på pressenaevnet.dk.” Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0763.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: