Sagsnummer: 2009-6-0921

Delvis kritik af Frederiksborg Amts Avis for at have offentliggjort oplysningerfra et fortroligt notat med klager som kilde. Bevisbyrde. Genmæle.

21-12-2009

Klager – en person – klagede over artiklerne ”Nordsjælland er dyr i drift” og ”[Borgmesteren]: Vi er en billig kommune” i Frederiksborg Amts Avis.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at spørgsmål om, hvorvidt immaterielle rettigheder måtte være krænket, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.
Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt avisen uretmæssigt er kommet i besiddelse af notatet. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Nævnet kan derfor ikke tage stilling til, om Frederiksborg Amts Avis på dette punkt har tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre notatet.
Der er også afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt avisen havde tilladelse fra klager til at bruge tallene i notatet med klager som kilde for det tilfælde, at avisen ikke kunne få notatet eller oplysningerne i det fra kommunen. Pressenævnet finder, at det må påhvile avisen at kunne dokumentere, at der er indgået en aftale af det indhold, avisen hævder, det vil sige en aftale, der indebærer, at avisen i givet fald ikke blot kunne bruge oplysningerne i notatet, men kunne gøre det med angivelse af klager som kilde til oplysningerne, selv om avisen var klar over, at klager faktisk ikke var kilden. Da avisen ikke har præsenteret en sådan dokumentation, findes avisen at have tilsidesat god presseskik ved uden samtykke fra klager at have offentliggjort oplysninger fra notatet med klager som kilde. Nævnet udtaler derfor sin kritik af Frederiksborg Amts Avis.
Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Efter det oplyste har [K] ikke medvirket til udarbejdelsen af notatet, men er kommet i besiddelse af det fra Niras. Nævnet finder herefter, at udsagnet, at klager ”står bag undersøgelsen”, ikke er korrekt. Nævnet finder imidlertid ikke behov for at fastslå, at klager i den anledning er berettiget til et genmæle, da de rette forhold fremgår af den kritik, som Pressenævnet pålægger avisen at offentliggøre.
I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Frederiksborg Amts Avis at offentliggøre følgende kendelsesresumé. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0921.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: