Sagsnummer: 11-70-00170

Delvis kritik af Sønderborg Ugeavis for fejlagtig omtale af en tiltale. Tilbud om rettelse.

21-12-2011

Klager – restaurant Smedien – klagede over artiklen ”Værtshus blæser måske på reglerne” i Sønderborg Ugeavis.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.
I overensstemmelse med tiltalepunkterne var klager tiltalt for overtrædelse af Rygeloven (lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfrie miljøer) ved at have været ansvarlig for, at der i Club 1 var op til 30 personer, der røg. Klager var endvidere tiltalt for at have været ansvarlig for overtrædelse af Restaurationsloven (lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.), ved at der var medarbejdere under 18 år, samt at fire medarbejdere var uden besiddelse af et ”grønt kort” (en godkendelse af politiet). Der er ikke i dommen af 9. november 2011 dækning for, at Smedien var tiltalt – eller dømt – for, at der var sket udskænkning af alkohol til mindreårige, og nævnet udtaler kritik af Sønderborg Ugeavis for ikke at have kontrolleret forholdet tilstrækkeligt inden offentliggørelse.
Det følger videre af de vejledende regler, at en retsreportage bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes synspunkter, jf. punkt C.3.
Pressenævnet finder, at det af overskrifterne fremgår, at der er tale om Anklage-myndighedens synspunkter, og at klagers synspunkter er refereret i artiklen, således at der er givet en kvalitativ ligelig gengivelse af henholdsvis Anklagemyndighedens og Smediens synspunkter.
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Sønderborg Ugeavis at offentliggøre et kendelsesresumé. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00170.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: