Sagsnummer: 2009-6-0909

Delvis kritik af Spejlet for ikke at forelægge krænkende oplysninger om arbejdsforhold. Forlig indgået ved Tvistighedsnævnet og mellem arbejdsmarkedets parter. Navn og billede. MAL § 8, stk. 1.

22-12-2009

Klager – en forening som mandatar for fire medlemmer – klagede over artiklen ”Grov chikane mod frisørelever” i Spejlet og på dfkf.dk.


Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

En del af klagen angår dfdk.dk. Da internetsiden, hvorpå den påklagede artikel blev bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over dfdk.dk hører således ikke under nævnets kompetence, og denne del af klagen afvises. Klagen behandles herefter alene i forhold til papirudgaven Spejlet.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Det følger endvidere af de vejledende regler for god presseskik, jf. pkt. A.3, at oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende.
Nævnet finder, at de omtalte fire sager har almen interesse.

Efter lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om erhvervsuddannelser § 64, stk. 3, er Tvistighedsnævnets møder er offentlige, medmindre nævnet i den enkelte sag beslutter det modsatte. Der foreligger ikke oplysninger om, at sagerne i Tvistighedsnævnet vedrørende frisørmestrene [salon K2] v/[K2] og Klippestudie 82 v/[K1] ikke er behandlet efter hovedreglen i § 64, stk. 3, og Pressenævnet lægger derfor til grund, at sagerne er behandlet i offentlighed. Nævnet udtaler på den baggrund og efter en afvejning af hensynet til nyhedsformidlingen over for hensynet til frisørmestrene i de konkrete sager ikke kritik af, at Spejlet har oplyst frisørmestrenes navne og bragt deres billede. Denne afvejning fører endvidere til, at nævnet ikke finder grundlag for at udtale kritik af, at [K3] og [K4] er omtalt ved navn i artiklen.
For så vidt angår omtalen af [K1]s sag, finder nævnet det beklageligt, at omtalen kan give indtryk af, at sagen er afgjort af Tvistighedsnævnet og ikke forligt. Nævnet finder, at dette forhold dog ikke kan føre til, at der udtales kritik.

Nævnet finder heller ikke grundlag for at kritisere, at omtalen af forholdene hos frisørmestrene [K1] og [K4] ikke blev forelagt for disse inden offentliggørelsen og har i den forbindelse lagt vægt på, at det ikke i klagen til Pressenævnet er konkretiseret, hvilke af de offentliggjorte oplysninger der er krænkende, skadelige eller agtelsesforringende for dem.
De oplysninger, som klager har påberåbt sig vedrørende arbejdsforholdene hos [K2] og [K3], kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for disse, og oplysningerne har derfor skullet efterprøves i særlig grad, inden de blev bragt, først og fremmest ved forelæggelse for [K2] og [K3]. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet sin kritik af Spejlet.
I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Spejlet at offentliggøre et kendelsesresumé. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0909.

Del på sociale medier ved at klikke her: