Sagsnummer: 2009-6-0911

Delvis kritik af stiften.dk for ikke at bringe klagers kommentarer i sammenhæng med angreb. Kommentarerne bragt i papirudgaven Århus Stiftstidende. Dissens vedrørende udtalelsen: "chaufføren, der talte et udmærket dansk". Etnisk oprindelse.

21-12-2009

Klager – en virksomhed – klagede over artiklen ”Taxatur endte i vold og tumult” på Stiften.dk.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at klagen ikke er indgivet på vegne af den omtalte taxachauffør, og klagen behandles derfor alene i relation til taxaselskabet.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6. Pressenævnet finder, at overskriften ”Taxatur endte i vold og tumult” har dækning i den påklagede artikel, hvoraf det fremgår, at hændelsesforløbet omfattede voldshandlinger, og nævnet udtaler derfor ikke kritik af overskriftens formulering.
Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at angreb og svar, hvor det er rimeligt, bør bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkt A.4. Papirversionen Århus Stiftstidende bragte [K]s kommentarer til beskyldningerne i artiklen ”Taxachauffør var på skadestue”. Pressenævnet finder, at klagers kommentarer tillige burde have været bragt i sammenhæng med beskyldningerne på internetavisen. Ved ikke at bringe klagers kommentarer har stiften.dk tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik. Det forhold, at klagers kommentarer fremgik af avisens e-paper, kan ikke føre til et andet resultat.
Tre medlemmer udtaler:
Vi finder ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af avisen og finder således heller ikke i det konkrete tilfælde grundlag for at kritisere avisen for udsagnet ”chaufføren, der talte udmærket dansk”.
Ét medlem udtaler:
Jeg finder, at avisen med udsagnet ”chaufføren, der talte udmærket dansk” har fremdraget chaufførens etniske oprindelse, uden at det i sammenhængen var sagligt begrundet, og på en måde, der er egnet til at lægge personer med anden etnisk baggrund end dansk for had. Jeg udtaler derfor også på dette punkt min kritik af avisen.
Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og der udtales herefter ikke kritik af avisen på dette punkt.
I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af stiften.dk at offentliggøre et kendelsesresumé. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0911.

Del på sociale medier ved at klikke her: