Sagsnummer: 2008-6-0737

Delvis kritik af Ude og Hjemme for at identificere klager, som blev beskyldt for sexchikane. Sagen verserede i fagforeningsregi. Navn. Privatlivets fred.

31-10-2008

To klagere – en forretning og ejeren – klagede over en artikel i Ude og Hjemme.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at på grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet kan dette ikke tage stilling til, hvorvidt klagers msn-konto uberettiget er anvendt af andre i forbindelse med chatten med [A].
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Pressenævnet finder, at sager om sexchikane på arbejdspladser har en sådan offentlig interesse, at der var belæg for at bringe artiklen.
Det følger videre af de vejledende regler, at det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. På tidspunktet for artiklens offentliggørelse var der rejst krav mod klager som følge af løn- og arbejdsforholdene for [A]. Nævnet finder, at der ikke er nogen klar almen interesse knyttet til offentliggørelsen af identiteten på klager, og bladet burde derfor have sløret denne. Da det ud fra oplysningerne i artiklen er muligt at identificere [K1], udtaler nævnet kritik af bladet. Nævnet har herved lagt vægt på sagens karakter, og at der på tidspunktet for artiklens offentliggørelse var tale om en sag i fagforeningsregi.
Oplysningerne i artiklen kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K1] og har derfor skullet efterprøves i særlig grad inden offentliggørelse, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Efter det oplyste opsøgte Ude og Hjemmes journalist og fotograf klager for en kommentar til beskyldningerne. [K1] afviste at kommentere oplysningerne under henvisning til journalistens manglende identifikation. Nævnet finder det beklageligt, at journalisten ikke kunne fremvise et pressekort, men henset til fotografens tilstedeværelse, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Ude og Hjemme for ikke at forelægge oplysningerne for klager.
I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ude og Hjemme at offentliggøre et kendelsesresume.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0737.

Del på sociale medier ved at klikke her: